9. uznesenie (z 15.mája 2012)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie


9

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 15. mája 2012

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnil Prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD.;
 2. úlohy z ostatného uznesenia sú v štádiu rozpracovania;

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. J. Šujana

a)    o nezaradení  Architektonickej politiky do Programového vyhlásenia vlády,

b)   o vernisáži CE·ZA·AR 2011 v Nitre,

c)    o 2. ročníku konferencie EUROSTAV Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe,

d)   o akutálnom stave spôsobu prípravy rekonštrukcie Starého mosta v Bratislave;

 1. informáciu JUDr. V. Hanulákovej

a)    o priebehu a počte prihlásených diel architektonickej prehliadky CE·ZA·AR 2012,

b)   o ponúknutej možnosti partnerstva Komory pri organizovaní súťaže „Building Efficiency Awards 2012“;

C. schvaľuje

 1. nomináciu Ing. arch. M. Drahovského za člena Valného zhromaždenia ACE;
 2. organizačno-technické zabezpečenie seminára SKA o autorskom práve v Košiciach 26. júna 2012 (príloha);
 3. partnerstvo Komory pre spoločné stretnutie organizované spoločnosťou KNAUF spojeného s prezentáciou noviniek spoločnosti v oblasti suchej výstavby;

D. súhlasí

 1. s vydaním odporúčacieho stanoviska pre EFLA o uznanie študijného programu Záhradná a krajinná architektúra, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre;
 2. s Dohodou o spolupráci krajinných výstav medzi SKA, SZKT a SAS;
 3. so zabezpečením PR aktivít CE·ZA·AR 2012 Ing. arch. M. Lalinským;
 4. s preplatením cestovných nákladov 639,50 € Ing. O. Mihálikovej vyslanej na pracovné stretnutie CETA v Bruseli 21. – 23. marca 2012;
 5. s preplatením cestovných nákladov 246,40 € Ing. O. Mihálikovej vyslanej na konferenciu o odborných kvalifikáciách vo Warszawe 12. – 13. apríla 2012;
 6. so spustením SQL servra – posledná časť zmluvy s ITNets o vytvorení databázy vo výške 300,- €;

E. vyhovuje

 1. žiadosti Mgr. arch. G. Bliznakovi o zaplatenie základného príspevku 60,- EUR do konca septembra 2012 v zmysle čl. 11 ods. 5 Štatútu SKA;
 2. žiadosti Ing. arch. P. Hvizdákovi o odpustenie spodnej hranice ďalšieho príspevku v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;
 3. žiadosti Ing. arch. L. Kollára o zaplatenie spodnej hranice ďalšieho príspevku v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;

F. nevyhovuje

žiadosti Ing. arch. A. Antalovej, Ing. arch. A. Fázikovej, Ing. arch. V. Šagáta a Ing. arch. P. Srpoňa o odpustenie polovice spodnej hranice ďalšieho príspevku z dôvodu nesplnenia podmienok čl. 12 ods. 7 štatútu SKA;

G. uznáša sa

na základe diskusie k problematike ochrany komplexu budov OD Prior a Hotela Kyjev na Kamennom nám. v Bratislave na hľadaní zákonných možností ochrany modernej architektúry;

H. poveruje

 1. Ing. arch. J. Šujana iniciovať pracovné stretnutie s podpredsedníčkou NR SR JUDr. R. Zmajkovičovou na základe podnetu Ing. E. Wernerovej o angažovaní sa podpredsedníčky NR SR v problematike regulácie bilbordov;
 2. Ing. arch. J. Šujana rokovať s prezidentkou ABF Slovakia Ing. M. Brichtovou o zmluvných podmienkach predloženej partnerskej zmluvy STAVBA ROKA;
 3. Ing. arch. J. Šujana rokovať s vydavateľom ArchInfo o doplnenom vydaní Metodického odporúčania na výpočet honoráru za architektonické služby s prílohami, odporúčaným obsahom základných výkonov architekta a štandardnou zmluvou architekta s klientom;
 4. Ing. E. Wernerovú pripraviť prehľad práce výboru krajin. architektov do 28. mája 2012;

I. nominuje

 1. Ing. arch. J. Šujana, Ing. arch. L. Závodného a Ing. arch. P. Paňáka viesť za komoru rokovania a iniciovať legislatívne návrhy v oblasti ochrany modernej architektúry;
 2. Mag. Arch. Beny Meiera (Villach) za náhradníka poroty pre aktuálny ročník súťažnej prehliadky CE·ZA·AR 2012;

J. ukladá

 1. JUDr. V. Hanulákovej

–       spracovať metodický pokyn ohľadom spôsobu úhrad platenia členských príspevkov v prípade odkladu podania daňového priznania.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 12. júna 2012 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

Príloha: 1

Ing. arch. Juraj Šujan                                         JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu