Disciplinárna komisia

 

Postavenie

Disciplinárna komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov na výkon disciplinárnej právomoci komory. Disciplinárna komisia sa schádza podľa potreby. Disciplinárna komisia má pätnásť členov; dvanásti členovia sú autorizovaní architekti a traja ďalší členovia musia mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo a nesmú byť členmi komory. Volení sú priamo všetkými členmi tajným hlasovaním. Funkčné obdobie je dvojročné.

 

Úlohy

Disciplinárnej komisii je vyhradené

a) zostavovať mediačné senáty a disciplinárne senáty,
b) viesť evidenciu uložených disciplinárnych opatrení,
c) zahladzovať disciplinárne previnenia a oznamovať autorizačnému výboru uloženie a zahladenie disciplinárneho opatrenia,
d) organizovať prípravu návrhu disciplinárneho poriadku a návrhu etického poriadku,
e) spolupracovať s Policajným zborom, s daňovými úradmi, so stavebnými úradmi a s inými osobami pri objasňovaní disciplinárnych previnení  a priestupkov a pri vyšetrovaní trestných činov.

 

Zloženie:

Ing. arch. Vladimír HRDÝ
predseda disciplinárnej komisie

Ing. arch. Zoltán HOLOCSY
člen disciplinárnej komisie

Ing. arch. Ladislav KOLLÁR
člen disciplinárnej komisie

Akad arch. Štefan MITRO
člen disciplinárnej komisie

Ing. arch. Pavol MRÁZEK
člen disciplinárnej komisie

Ing. arch. Ľubomír PERÁČEK
člen disciplinárnej komisie

Ing. arch. Daniel PRIEHODA
člen disciplinárnej komisie

Ing. arch Tomáš ŠEBO
člen disciplinárnej komisie

doc. Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD.
člen disciplinárnej komisie

MIng. arch. Pavel SUCHÁNEK
člen disciplinárnej komisie

Mgr. Nora VRANOVÁ
člen disciplinárnej komisie

Ing. arch. Tibor ZELENICKÝ
člen disciplinárnej komisie

BABIŠ Juraj, JUDr.
právnik

MAJERSKÝ Patrik, JUDr.
právnik

SOUKENÍK David, JUDr.
právnik