Valné zhromaždenie

11. Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov 2015

 

Dňa 23. mája 2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov v aule Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta č. 9 v Bratislave.
Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch volieb do orgánov Slovenskej komory architektov, prerokovaných a schválených materiáloch VZ.

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SKA:

 

PREDSTAVENSTVO SKA (2015 – 2017)

 

1.    Ing. arch. Imrich PLEIDEL    predseda
2.    Ing. arch. Pavol PAŇÁK    1. podpredseda
3.    Ing. arch. Martin JANČOK     podpredseda
4.    Ing. Eugen GULDAN, PhD.    člen predstavenstva
5.    Ing. arch. Kornel KOBÁK    člen predstavenstva
6.    prof. Ing. arch. Bohumil KOVÁČ, PhD.    člen predstavenstva
7.    Ing. arch. Juraj ŠUJAN    člen predstavenstva
8.    Ing. arch. Katarína VISKUPIČOVÁ    člen predstavenstva
9.    doc. Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, PhD.    člen predstavenstva
10.    Ing. arch. Ľubomír ZÁVODNÝ    člen predstavenstva
11.    Ing. arch. Rudolf ŽÁKOVSKÝ    člen predstavenstva

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SKA (2015 – 2017)

 

1.    Ing. arch. Zoltán HOLOCSY    člen disciplinárnej komisie
2.    Ing. arch. Vladimír HRDÝ    člen disciplinárnej komisie
3.    Ing. arch. Ladislav KOLLÁR    člen disciplinárnej komisie
4.    Akad arch. Štefan MITRO    člen disciplinárnej komisie
5.    Ing. arch. Pavol MRÁZEK    člen disciplinárnej komisie
6.    Ing. arch. Ľubomír PERÁČEK    člen disciplinárnej komisie
7.    Ing. arch. Daniel PRIEHODA    člen disciplinárnej komisie
8.    Ing. Katarína SERBINOVÁ, PhD.    člen disciplinárnej komisie
9.    doc. Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD.    člen disciplinárnej komisie
10.    Ing. arch. Pavel SUCHÁNEK    člen disciplinárnej komisie
11.    Mgr. Nora VRANOVÁ    člen disciplinárnej komisie
12.    Ing. arch. Tibor ZELENICKÝ    člen disciplinárnej komisie
1.    BABIŠ Juraj, JUDr.    právnik
2.    MAJERSKÝ Patrik, JUDr.    právnik
3.    SOUKENÍK David, JUDr.    právnik

 

PREROKOVANÉ MATERIÁLY:

 

  Správa o činnosti SKA od ostatného VZ - Ing. arch. I. Pleidel (375,5 KiB, 208 stiahnutí)

  Príhovor 1. podpredsedu „Stav nášho stavu“ – Ing. arch. P. Paňák (134,1 KiB, 272 stiahnutí)

 

SCHVÁLENÉ MATERIÁLY:

 

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov (209,8 KiB, 0 stiahnutí)


  Štatút Slovenskej komory architektov (.pdf) (418,4 KiB, 518 stiahnutí)


  Rozpočet Slovenskej komory architektov 2016 - variant 1 (246,0 KiB, 291 stiahnutí)


  Uznesenie VZ 2015 (135,4 KiB, 365 stiahnutí)