Slovenská komora architektov

Ako sa stať dobrovoľným členom alebo členkou?

Okrem možnosti vstúpiť do Slovenskej komory architektov ako autorizovaná osoba, je možné sa stať rovnako dobrovoľným členom alebo členkou.


Prihlasovací proces prebieha nasledovne:

(1) vyplnenie tlačiva Prihláška za dobrovoľného člena žiadateľkou/ žiadateľom: 
- dostupné v sekcii Právne normy a dokumenty ⟶ 
- súčasťou je stručné odporúčanie autorizovanej osoby, ktorú overí svojím podpisom a pečiatkou
(2) naskenovanie a doručenie tlačiva na komarch@komarch.sk
(3) zaradenie prihlášky do programu rokovania nadchádzajúceho zasadnutia Predstavenstva SKA (termíny zasadnutí: https://www.komarch.sk/predstavenstvo)
(4) úhrada poplatku (vypočítajte si ho našou interaktívnou kalkulačkou*) a zapísanie architekta do zoznamu dobrovoľných členov v koordinácii s referentkou

*Príspevok na kalendárny rok sa platí v plnej výške aj vtedy, keď členstvo netrvalo celý kalendárny rok, ale trvalo aspoň 6 mesiacov v kalendárnom roku. Ak členstvo trvalo menej ako 6 mesiacov, platí sa príspevok v polovičnej výške, ak členstvo trvalo menej ako 3 mesiace, príspevok sa za tento kalendárny rok neprlatí.

 

Dôležité upozornenie:
Dobrovoľné členstvo vzniká prijatím na základe prihlášky a to prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prijatiu.