Slovenská komora architektov

Areál športu Dubeň v Žiline          Mesto Žilina ako verejný obstarávateľ, v zastúpení Mestským úradom, stavebným odborom vyhlasuje ku dňu 21. 09. 2017 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Areál športu Dubeň v Žiline“ na komplexné riešenie športového areálu a novostavby multifunkčnej športovej haly ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien podľa §§ 119 – 257 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č.157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13. 04. 2016.

          Zámerom Mesta Žilina je vybudovať športový areál celomestského a regionálneho významu v lokalite Budatín - Sihoť na pravostrannom nábreží rieky Váh. V súčasnosti je riešené územie temer nezastavané. V jeho západnej časti sa nachádza areál Správy ciest Žilinského VÚC – údržba ciest v správe ŽSK a sklad posypových materiálov. Na opačnom konci, na východnej strane v smere na Tepličku nad Váhom sa nachádza objekt Lodenice a vodácky areál vo väzbe na biokoridor – derivačný potok a rybochod – prítok Váhu vybudovaný pri výstavbe  Vodného diela Žilina. Situovanie Areálu športu Dubeň v riešenom území je v súlade s platným ÚPN-M Žilina Zmeny a doplnky č. 2 z r. 2015 (www.zilina.sk). 

          Cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov je okrem najlepšieho návrhu aj výber spracovateľa urbanistickej štúdie riešeného územia a projektu multifunkčnej športovej haly pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie bez inžinierskej činnosti.
Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Návrhy je možné odovzdať najneskôr do 28. 11. 2017 do 1500 hod..


 

[download id="1095, 1096"]