Archív pre kategóriu: Dôležité

Dôležité informácie

Súťaž návrhov „Grössling“

Mesto Bratislava, Metropolitný Inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy vyhlasujú medzinárodnú, verejnú, dvojetapovú (dvojkolovú), architektonickú, projektovú súťaž návrhov „Grössling“. Zámerom súťaže návrhov je obnoviť pôvodnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling v mestskom bloku medzi ulicami Medená a Kúpeľná ulica v bratislavskom Starom meste. Cieľom súťaže je získať návrh a spracovateľa projektu obnovy pôvodných historických mestských kúpeľov s pridanou funkciou kultúrno-komunitných aktivít.

Členovia poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Iľja Skoček (SK) – architekt, predseda poroty
Lászlo Kovács (HU) – bývalý zástupca riaditeľa budapeštianskych kúpeľov
Adam Halíř (CZ) – architekt
Henrieta Moravčíková (SK) – teoretička architektúry

Členovia poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Peter Lényi (SK) – architekt, vedúci útvaru súťaží MIB

Náhradníci poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Peter Fejerdy (HU) – architekt
Zuzana Zacharová (SK) – architektka

Experti poroty:
Zolltán Kalászi – architekt – expert na kúpeľnú architektúru
Gábor Bindics, Martina Vnenková, Katarína Bergerová – Útvar tvorby mestských priestorov MIB
Martin Gajdoš – architekt, poslanec MZ Bratislava Staré Mesto
Ľubomír Augustín – Krajský pamiatkový úrad
Ivo Štassel – Mestský ústav ochrany pamiatok
Zuzana Palicová – oddelenie kultúry Hlavného mesta (za knižnicu)

Ceny:
1.  cena: 25 000 €
2.  cena: 15 000 €
3.  cena: 10 000 €

1.  odmena: 5 000 €
2.  odmena: 5 000 €

Vyhlasovateľ uvádza, že 1. a 2. odmenu bude udeľovať iba v prípade, ak do druhého kola postúpia viac ako traja účastníci, t. zn. štyria alebo piati účastníci. Porota si vyhradzuje právo rozhodnúť o prípadnom neudelení niektorej z cien a odmien, prípadne o inom rozdelení cien a odmien. Takéto rozhodnutie musí písomne zdôvodniť v zápisnici z hodnotiaceho zasadnutia.

Termíny:

 1.  Dátum úvodného zasadnutia poroty: 18. 02. 2020
 2.  Predpokladaná lehota vyhlásenia súťaže: 19.03. 2020
 3.  Lehota na predkladanie súťažných návrhov – I. kolo: 12. 06. 2020 do 17:00
 4.  Predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov – I. kolo: 22. 06. 2020
 5.  Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže – I. kolo: 29. 06. 2020
 6.  Predpokladaná lehota na predkladanie súť. návrhov – II. kolo: 31. 08. 2020 do 17:00
 7.  Predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov – II. kolo: 11. 09. 2020
 8.  Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže – II. kolo: 18. 09. 2020
 9.  Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 02. 10. 2020
 10. Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov: 16. 10. 2020
 11. Predpokladaná lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom: 30. 10. 2020

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. Splnenie tejto podmienky je účastník povinný preukázať čestným vyhlásením, ktorého vzor je prílohou č. 2 súťažných podmienok.

Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom bude prebiehať písomne, elektronicky, prostredníctvom systému JOSEPHINE na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6879/summary

Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na adrese: https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf

  Súťažné podmienky - Grossling (103,2 KiB, 24 hits)

Súťaž návrhov „Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave“

Mesto Stupava vyhlasuje verejnú, anonymnú, dvojetapovú, architektonicko-urbanistickú, projektovú súťaž návrhov „Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave“. Cieľom súťaže je vybrať  najvhodnejšie riešenie pre návrh verejného priestoru Troyerovho námestia a pre  návrh nových priestorov Základnej umeleckej školy v Stupave v susedstve Mestského kultúrneho a informačného centra. Lokalita má vďaka svojej veľkosti a polohe potenciál stať sa kvalitným verejným priestranstvom pre každodenné využitie a občasné usporadúvanie spoločenských a kultúrnych podujatí. V riešenom území sa nachádza historický objekt Troyerovej kúrie, pri ktorom sa očakáva, že bude upravený/rekonštruovaný a môže byť  doňho umiestnená časť požadovaného lokalitného programu ZUŠ.

Prvá etapa (I. kolo):      návrh urbanistického riešenia územia
Druhá etapa (II. kolo): návrh architektonického riešenia ZUŠ v nadväznosti na riešené územie

Porota:
Prof. Ing. arch. Ján Stempel, predseda poroty
Ing. arch. Pavol Paňák
Ing. arch. Branislav Škopek
Ing. arch. Ján Jacko
Mgr. Peter Novisedlák, závislý na vyhlasovateľovi

Náhradníci poroty:
Ing. arch.  Martin Skoček
Ing. arch. Daniel Priehoda

Ceny:
1. miesto: 10 000 €
2. miesto: 6 000 €
3. miesto: 4 000 €
Suma vyhradená na odmeny: 3 000 €

Termíny:

dátum vyhlásenia súťaže: 11.03.2020
lehota na predkladanie návrhov v 1. kole:  11.05.2020 do 15.00 hod.
predpokladaná lehota na vyhodnotenie návrhov v 1. kole: 18.05.2020
lehota na predkladanie návrhov na 2. kole:  06.07.2020 do 15.00 hod.
predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 13.07.2020

Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom bude prebiehať písomne, elektronicky, prostredníctvom systému JOSEPHINE na tejto adrese.

Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na adrese: https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf

 

  Súťažné podmienky (1,2 MiB, 8 hits)

 

Oznam SKA – zrušenie podujatí SKA

Vážené členky, vážení členovia,

vzhľadom k súčasnej situácii a v zmysle odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR v záujme ochrany zdravia a prevencie pred možným ochorením COVID-19, Slovenská komora architektov dočasne (do odvolania)

ruší všetky podujatia organizované SKA v priestoroch úradu Komory.

Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na návštevu priestorov úradu Komory, na osobné podávanie podnetov a podaní.

Z tohto dôvodu by sme Vás chceli informovať, že pre komunikáciu s úradom Komory je možné využiť kontakty: https://www.komarch.sk/kontakt/

Za vzniknuté nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme.

JUDr. Viera Hanuláková
riaditeľka úradu
Slovenskej komory architektov

Young European Architects YEA!

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti medzinárodnú súťaž Young European Architects YEA!, ktorá je otvorená pre mladých architektov, výtvarníkov, dizajnérov do 40 rokov (s praxou najviac 15 rokov) z celej Európy.

Najlepšie projekty budú prezentované na 17. ročníku Benátskeho bienále na podujatí CA’ASI (23. máj – 29. november 2020).

Termín uzatvorenia prihlášok je 14. februára 2020.

Viac informácií TU v prílohe, alebo na: http://www.ca-asi.com.