SNG predstavila výstavný projekt pre 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2016

Slovenská národná galéria predstavila na tlačovej konferencii, ktorá sa konala vo štvrtok 19. mája 2016 v Berlinke, výstavný projekt „Starosť o architektúru: vyzvanie arché architektúry do tanca“ v Pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky na 15. medzinárodnom bienále architektúry v Benátkach 2016.

Tlačová konferencia sa uskutočnila za prítomnosti autorov projektu, komisárok expozície a generálnej riaditeľky SNG Alexandry Kusej.

Tlačová správa – Predstavenie výstavného projektu pre 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach

Príloha k Tlačovej správe – Vyhlásenie autorov a príspevok do diskusie + Popis projektu

 

Predstavujeme Vám výstavný projekt pre 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2016

 

01

Súťažný návrh zaveseného modelu SNG (mierka 1:8) v pavilóne, 2016. Vizualizácia. Majetok autorov projektu.

 

02

Druhý variant modelu SNG na nožičkách s rebríkmi, po ktorých sa dá vyjsť a nazrieť do modelu (mierka 1:12), 2016. Vizualizácia. Majetok autorov projektu.

 

03

Druhý variant modelu SNG (mierka 1:8) v pavilóne s obrazovkami, na ktorých sú prezentované diskusie, polemiky o SNG a súťažné projekty na rekonštrukciu, 2016. Vizualizácia. Majetok autorov projektu.

 

04

Pohľad zhora do expozície v pavilóne, 2016. Vizualizácia. Majetok autorov projektu.

 

05

Testovací model SNG (mierka 1:50), 2016. Plexisklo a kartón. Majetok autorov projektu.

 

06

Skúška kovového modelu (mierka 1:17,78) postaveného v dielni v Zbečne, 2016. Foto © Benedikt Markel.

 

07

Bočný pohľad do modelu premostenia SNG, 2016. Foto ©Benedikt Markel.

 

08

Model SNG postavený v dielni v Zbečne. Foto ©Benedikt Markel.

 

09

Výtvarník Stano Masár nakrúca v modeli SNG svoj videoprojekt. Foto ©Benedikt Markel.

 

Ročenka slovenskej architektúry

RSA-inDAAD_web1

Vydavateľstvo SLOVART v spolupráci so Slovenskou komorou architektov vydalo Ročenku slovenskej architektúry. Koncepčne a obsahovo ročenku pripravili historici a kritici architektúry z Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV (Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Laura Pastoreková) v spolupráci s nezávislými domácimi aj zahraničnými expertmi (Roman Rutkowski, Matúš Dulla, Pavol Paňák, Mária Topolčanská, Peter Lényi). Autorom grafického návrhu je Matúš Lelovský.

Ročenka slovenskej architektúry 2014/2015 obsahuje výber 19 najlepších architektonických diel realizovaných v termíne od januára 2014 do decembra 2015. Pri ich posudzovaní bolo určujúce ako prispeli do širšej architektonickej diskusie, aký bol ich prínos v oblasti metód práce, ich vplyv na prostredie. Hodnotili sa prejavy architektonického remesla, dispozičné riešenie aj celková výtvarná stránka diela. Vybrané diela tak približujú spektrum architektonického myslenia, typologickú štruktúru aj topografiu slovenského architektonického územia.

Publikácia sa predstaví verejnosti 25.05.2016 v rámci diskusie Bratislová, ktorá je súčasťou podujatia Dni architektúry a dizajnu. Niektoré diela zaradené v publikácii sa verejnosti predstavia 3. a 4.6.2016 prostredníctvom exkurzie, ktorá je súčasťou medzinárodného podujatia Architektur Tage Wien – Bratislava / Dni architektúry Viedeň – Bratislava 2016.

Program Dní architektúry

Výstava CE∙ZA∙AR 2015 v Nitre

logo_cezar_2015-2Putovnú výstavu všetkých prihlásených, nominovaných a ocenených diel Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2015 budete mať možnosť si pozrieť v Galérii Mlyny v Nitre od 16. do 31. mája 2016.

Prajeme Vám príjemný kultúrny zážitok.

Zástupcovia SKA na Valnej hromade ČKA

V sobotu 16. apríla sa v Brne uskutočnilo valné zhromaždenie Českej komory architektov, na ktorom našu komoru reprezentovali Imrich Pleidel, predseda SKA, a Oľga Miháliková, zástupkyňa riaditeľky úradu SKA. V rámci úvodnej časti I. Pleidel srdečne pozdravil kolegov – členov ČKA a v krátkosti ich oboznámil s aktuálnymi témami a problémami, ktoré sa týkajú výkonu povolania architekta na Slovensku. V tejto súvislosti informoval o novom zákone o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a vykonávacej vyhláške č. 157/2016 o súťažiach návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a inžinierskeho staviteľstva s účinnosťou od 128. 4. 2016, ďalej o príprave nového stavebného zákona v spolupráci s novým vedením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a príprave ďalších strategicky dôležitých dokumentov v oblasti architektúry a stavebnej kultúry. Ocenil účinnú a rozvíjajúcu sa jednak bilaterálnu spoluprácu so zástupcami ČKA i širšiu v rámci architektonických komôr krajín V4 najmä v oblasti štandardov architektonických služieb, hodnoty zákaziek, architektonických urbanistických a krajinárskych súťaží, uznávania kvalifikácií architektov a koordinácie spoločných postupov v rámci ACE a EÚ. Ďalej poinformoval o našom úspešnom projekte s významným mediálnym dosahom CE∙ZA∙AR, ktorého už toho roku organizujeme 15. ročník. Zároveň poprial českým kolegom úspešné rozbehnutie Českej ceny za architektúru, ktorá sa bude tento rok udeľovať po prvý krát. Podelil sa tiež s niektorými pozitívnymi skúsenosťami s vnútornými poriadkami SKA, napríklad s volebným poriadkom, ktorý umožňuje voliť našim členom osobne na valnom zhromaždení i tzv. dištančnou formou doručenia volebných hlasovacích lístkov.

FB_IMG_1461013903926 FB_IMG_1461013873572 WP_20160416_13_24_54_Pro

Autor foto: Archív ČKA

Popri hlavnom programe valného zhromaždenia ČKA absolvovali naši zástupcovia aj niekoľko krátkych  neformálnych stretnutí s predsedom ČKA Ivanom Plickom, 1. miestopredsedom Pavlom Hniličkom, 2. miestopredsedom Pavlom Martínkom, členom predstavenstva Karlom Cieslarom a členom predstavenstva Poľskej komory architektov Borysom Czarakcziewom.

Výstupy z Valného zhromaždenia nájdete v tlačovej správe ČKA.

Stanovisko predstavenstva Slovenskej komory architektov k relevancii autorizačných osvedčení uvedených v Prílohe VI Smernice 30/2005/ES pre získanie architektonickej kvalifikácie

Z dôvodu nejednoznačných výkladov ohľadom prístupu k povolaniu architekt na základe  kvalifikácií uvedených v Prílohe VI vydáva predstavenstvo SKA nasledovné stanovisko:

princíp automatického uznávania odborných kvalifikácií architektov pri ich Európskej mobilite spočíva v harmonizácii požiadaviek na vzdelanie architektov. Smernica 36/2005/ES rieši tieto požiadavky pre architektov vo forme „learning outcomes“ – t.j. 11 bodov článku 46, ktoré by mal absolvent príslušného študijného programu ovládať. Doklady o vzdelaní, ktoré vytvárajú primárny predpoklad pre automatické uznanie odbornej kvalifikácie sú uvedené v Prílohe V a VI tejto smernice. Do Prílohy VI, ktorá obsahuje tzv. nadobudnuté práva, boli odborné kvalifikácie spolu so sprievodnými dokumentmi oznámené v čase pristúpenia jednostranným aktom pristupujúceho štátu. To, že uvedený doklad (napr. autorizačné osvedčenie príslušnej komory) sa nachádza v Prílohe VI nehovorí nič o tom, že jeho držiteľ má architektonickú kvalifikáciu v súlade s čl. 46, ale že členský štát v čase pristúpenia rozhodol, že jeho  držiteľ v istých referenčných rokoch má nárok na uznanie v ostatných ČŠ EÚ bez skúmania obsahu štúdia.

Ak teda abstrahujeme od Prílohy VI, ktorá v istých referenčných rokoch mohla obsahovať aj kvalifikácie, ktoré nie sú v súlade s čl. 46 smernice, pre Prílohu V je predpokladom pre uznanie profesie architekta v režime automatického uznávania v prvom rade notifikované vzdelanie a splnenie národných požiadaviek pre výkon povolania architekta.

Stavební inžinieri sú samostatnou profesiou, ktorá má svoj režim uznávania odbornej kvalifikácie a podobne ako cca 300 ďalších regulovaných povolaní, nevzťahuje sa naň systém automatického uznávania. Ani do budúcnosti sa nepredpokladá, že by sa v tomto smere malo pristúpiť k zmene. Na rozdiel od Prílohy VI, do ktorej sa SR rozhodla oznámiť v rámci nadobudnutých práv aj autorizačné osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (bolo to plne v kompetencii členského štátu), do Prílohy V k slovenským notifikáciám SR uviedla ako sprievodný dokument (stĺpec IV Prílohy V) pre prístup k povolaniu architekt osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva Slovenská komora architektov. To, že je osvedčenie SKSI uvedené v Prílohe VI, hovorí len o stave, ktorý platil v čase pristúpenia a platnosť tohto stavu je limitovaná referenčným rokom začatia štúdia, ktoré takéto osvedčenie sprevádza (2005/2006). Toto stanovisko je v súlade s výkladom obsahu Prílohy V, ktorý prezentovala Európska komisia.

 

Spracovala: Ing. Oľga Miháliková, samostatný odborný referent pre zahraničné vzťahy a uznávanie odborných kvalifikácií architektov

Stanovisko SKA v denníku SME o príprave nového stavebného zákona

Vlani podľahol kritike. Teraz chcú stavebný zákon oprášiť a schváliť

Na Slovensku stále platí stavebný zákon, ktorého pôvodná verzia je z roku 1976. Zmeniť sa ho nedarí.

BRATISLAVA. Nový stavebný zákon, ktorý viac ako tri roky pripravovala predošlá vláda Smeru, ale po veľkej kritike ho nakoniec stiahla, zrejme dostane druhú šancu.

Ministerstvo výstavby pod vedením Siete uviedlo, že si návrh Smeru vezme, preštuduje a aj s rôznymi úpravami sa ho pokúsi presadiť.

„Návrh zákona z predchádzajúceho obdobia bude do istej miery použitý, ale určite ho chceme ešte zlepšiť,“ potvrdilo.

 

Nechcú predbiehať

Podrobnosti ešte ministerstvo nechce zverejniť, kým sa neporozpráva s odborníkmi z praxe.

V programe vlády sa píše len to, že vláda zjednoduší stavebné konanie, osobitne pre rodinné domy a malé bytové domy. Zapracovať chce aj na digitalizácii územného a stavebného konania.

„Kto chce stavať rodinný dom, musí prejsť pomaly rovnakými papierovačkami ako ten, čo stavia jadrovú elektráreň. Terajší zákon je skostnatený, určite ho treba upraviť,“ hovorí Viera Hanuláková, riaditeľka Slovenskej komory architektov.

Autor: Jana Trebulová

Zdroj: http://ekonomika.sme.sk/c/20139928/vlani-podlahol-tvrdej-kritike-teraz-chcu-stavebny-zakon-oprasit-a-schvalit.html

Zástupcov SKA prijal nový minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Počas osobného stretnutia minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Ing. Roman Brecely, MBA, prejavil záujem o odbornú pomoc ponúknutú zo strany SKA pri tvorbe nového stavebného zákona. Ako uviedol,  prijatie stavebného zákona považuje za jednu zo svojich hlavných priorít v oblasti výstavby. Zástupcovia SKA sa zároveň obrátili na ministra s požiadavkou na prevzatie gescie nad pripravovaným strategickým  vládnym materiálom nelegislatívnej povahy – Architektonickou politikou v Slovenskej republike, ktorej prípravu zabezpečuje SKA. Minister prisľúbil participáciu na predmetnom dokumente ako aj jej predloženie na schválenie vo vláde SR. Predseda SKA v závere stretnutia pozval ministra na slávnostný galavečer CE∙ZA∙AR 2016 a týmto ho aj osobne požiadal o prevzatie záštity nad aktuálnym ročníkom. Minister záštitu a pozvanie prijal a prisľúbil konštruktívnu spoluprácu rezortu s SKA. Stretnutia sa za SKA zúčastnili: Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda SKA, Ing. arch. Pavol Paňák, 1. podpredseda SKA, Ing. arch. Juraj Šujan, člen predstavenstva SKA, a JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu SKA.

SKA rokovala o spolupráci s podpredsedom ZMOS

Predseda SKA, Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda výboru pre súťaže a verejné obstarávanie SKA, Ing. arch. Rudolf Žákovský a riaditeľka úradu SKA, JUDr. Viera Hanuláková rokovali s podpredsedom ZMOS  Ing. Milanom Muškom najmä o možnosti spopularizovania architektonických súťaží v obciach a mestách na Slovensku. Ako možné formy navrhli: propagáciou architektonických súťaží v obecných novinách, publikovaním Manuálu architektonických súťaží Slovenskej komory architektov (SKA), krátkou prezentáciou dobrých príkladov zrealizovaných architektonických súťaží v regiónoch v rámci zasadnutí či iných podujatí organizovaných ZMOS-om či zorganizovaním odbornej konferencie ZMOS v spolupráci s SKA na tému súťaží návrhov. Podpredseda ZMOS prisľúbil tlmočiť požiadavky SKA a následne oboznámiť SKA s možnými formami spolupráce.

CEZAAR