Uznávanie odborných kvalifikácií súvisiace s vystúpením UK z EÚ

V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva 31. januára 2020 z Európskej únie platí:

Hoci sa už od 1. januára 2021 smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií nebude uplatňovať, dojednania stanovené v uvedenej smernici zostávajú v platnosti až do konca prechodného obdobia (do 31. decembra 2020), a to vrátane ustanovení o automatickom uznávaní, uznávaní podľa všeobecného systému a dočasnom alebo príležitostnom poskytovaní služieb. Pokračovať v čítaní

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlasuje verejnú, jednoetapovú, projektovú, urbanisticko-architektonickú súťaž na REVITALIZÁCIU BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE. Cieľom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenie pre využitie objektu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene pre účely jeho novej náplne – multifunkčného centra. Bude ponúkať obchody a služby komerčného, sociálneho, vzdelávacieho a komunitného charakteru a spolu s priľahlým územím bude vytvárať nové spoločenské centrum sídliska Sekier – Lipovec.

Pokračovať v čítaní

Súťaž návrhov “Revitalizácia verejných priestranstiev obce Valaská – Námestie 1. mája”

Obec Valaská vyhlasuje verejnú, projektovú, architektonicko-krajinársku, jednoetapovú súťaž návrhov „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Valaská – Námestie 1. mája“. Cieľom súťaže návrhov je výber spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie obnovy námestia a vstupných priestorov pred Obecným úradom. Požaduje sa komplexné riešenie územia tak, aby v ňom boli reflektované nové priestorové a funkčné vzťahy a požiadavky na vytvorenie námestia s pobytovým charakterom, ako kultúrno-spoločenské centrum Valaskej, ktoré pár krát do roka poskytne priestor spoločenským a kultúrnym podujatiam s maximálnou kapacitou 2 tisíc ľudí. Požiadavkou obce je vyriešiť a realizovať priestor pred obecným úradom jednotne a reprezentatívne s parametrami pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Pokračovať v čítaní

Súťaž návrhov „Grössling“

Mesto Bratislava, Metropolitný Inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy vyhlasujú medzinárodnú, verejnú, dvojetapovú (dvojkolovú), architektonickú, projektovú súťaž návrhov „Grössling“. Zámerom súťaže návrhov je obnoviť pôvodnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling v mestskom bloku medzi ulicami Medená a Kúpeľná ulica v bratislavskom Starom meste. Cieľom súťaže je získať návrh a spracovateľa projektu obnovy pôvodných historických mestských kúpeľov s pridanou funkciou kultúrno-komunitných aktivít.

Pokračovať v čítaní

Súťaž návrhov “Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave”

Mesto Stupava vyhlasuje verejnú, anonymnú, dvojetapovú, architektonicko-urbanistickú, projektovú súťaž návrhov „Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave“. Cieľom súťaže je vybrať  najvhodnejšie riešenie pre návrh verejného priestoru Troyerovho námestia a pre  návrh nových priestorov Základnej umeleckej školy v Stupave v susedstve Mestského kultúrneho a informačného centra. Lokalita má vďaka svojej veľkosti a polohe potenciál stať sa kvalitným verejným priestranstvom pre každodenné využitie a občasné usporadúvanie spoločenských a kultúrnych podujatí. V riešenom území sa nachádza historický objekt Troyerovej kúrie, pri ktorom sa očakáva, že bude upravený/rekonštruovaný a môže byť  doňho umiestnená časť požadovaného lokalitného programu ZUŠ.

Pokračovať v čítaní

Oznam SKA – zrušenie podujatí SKA

Vážené členky, vážení členovia,

vzhľadom k súčasnej situácii a v zmysle odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR v záujme ochrany zdravia a prevencie pred možným ochorením COVID-19, Slovenská komora architektov dočasne (do odvolania)

ruší všetky podujatia organizované SKA v priestoroch úradu Komory.

Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na návštevu priestorov úradu Komory, na osobné podávanie podnetov a podaní.

Z tohto dôvodu by sme Vás chceli informovať, že pre komunikáciu s úradom Komory je možné využiť kontakty: https://www.komarch.sk/kontakt/

Za vzniknuté nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme.

JUDr. Viera Hanuláková
riaditeľka úradu
Slovenskej komory architektov

Young European Architects YEA!

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti medzinárodnú súťaž Young European Architects YEA!, ktorá je otvorená pre mladých architektov, výtvarníkov, dizajnérov do 40 rokov (s praxou najviac 15 rokov) z celej Európy.

Najlepšie projekty budú prezentované na 17. ročníku Benátskeho bienále na podujatí CA’ASI (23. máj – 29. november 2020).

Termín uzatvorenia prihlášok je 14. februára 2020.

Viac informácií TU v prílohe, alebo na: http://www.ca-asi.com.

 

 

Súťaž návrhov na ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÝ NÁVRH EXPOZÍCIE KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlasuje projektovú verejnú architektonicko-výtvarnú jednoetapovú súťaž návrhov na Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z POPRADU.

Zámerom vyhlasovateľa je vypracovanie a predloženie architektonicko-výtvarného návrhu expozície Kniežacia hrobka z Popradu podľa vypracovaného scenára, ktorý vypracoval Archeologický ústav SAV v Nitre na celkovej podlahovej ploche expozičných priestorov 469 m² a výber najlepšieho súťažného návrhu expozície Kniežacia hrobka z Popradu. Predmetom nadväzujúcej zákazky bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej výtvarno-architektonickej štúdie a vypracovanie realizačného projektu.

Návrh expozície má akceptovať scenár expozície, má vyjadrovať komplexnosť, kreativitu, invenčnosť, originalitu a ochranu prezentovaných exponátov, pri zachovaní. Zároveň musí byť zvládnuté technické riešenie návrhu expozície, multimediálne zariadenia, svetelná a klimatická optimálnosť a technická realizovateľnosť návrhu.

Lehoty:
Termín vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 17. januára 2020.
Lehota na podanie posledných otázok sa stanovuje do 14:00 hod. dňa 6. marca 2020.
Lehota na predloženie návrhov uplynie o 14.00 hodine 17. marca 2020.
Lehota na overenie súťažných návrhov sa stanovuje do 20. marca 2020.
Termín hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty sa stanovuje predbežne na 24. marca 2020.
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže v zmysle týchto súťažných podmienok sa stanovuje na dobu 7 pracovných dní od konečného rozhodnutia poroty o poradí a udelení cien predbežne do 31. marca 2020.

Členovia poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, predseda poroty

Členovia poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.
Ing. arch. Pavol Paňák
Ing. arch. Eva Borecká PhD.
Ing. arch. Jakub Kopec

Náhradníci poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. Tereza Štolcová, PhD.
MArch. Samuel Netočný

Náhradníci poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. art. et Mgr. Marek Ružinský

Pomocné orgány poroty:
Mgr.  Elena Bekešová, sekretár súťaže, závislá na vyhlasovateľovi,
Ing.  Ján Reľovský, overovateľ návrhov, závislý na vyhlasovateľovi.

Experti poroty:
Ing. Dagmar Olekšáková, náhradník člena poroty, závislá na vyhlasovateľovi.

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 20 000 EUR bez DPH vrátane cien v súťaži návrhov. Predpokladané náklady na realizáciu expozície Kniežacia hrobka z Popradu sú 350 000 EUR s DPH.

Ceny:
1. cena: 3.500,- €
2. cena: 2.000,- €
3. cena: 1.500,- €

Sekretár súťaže:
Mgr. Elena Bekešová
tel.: +421 911 417 977; e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk

  Výzva na predkladanie návrhov (138,6 KiB, 151 hits)


  Súťažné podmienky - Kniežacia hrobka z Popradu (166,6 KiB, 205 hits)

CEZAAR