Dôležité

Oznam SKA – zrušenie podujatí SKA

Vážené členky, vážení členovia,

vzhľadom k súčasnej situácii a v zmysle odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR v záujme ochrany zdravia a prevencie pred možným ochorením COVID-19, Slovenská komora architektov dočasne (do odvolania)

ruší všetky podujatia organizované SKA v priestoroch úradu Komory.

Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na návštevu priestorov úradu Komory, na osobné podávanie podnetov a podaní.

Z tohto dôvodu by sme Vás chceli informovať, že pre komunikáciu s úradom Komory je možné využiť kontakty: https://www.komarch.sk/kontakt/

Za vzniknuté nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme.

JUDr. Viera Hanuláková
riaditeľka úradu
Slovenskej komory architektov

Young European Architects YEA!

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti medzinárodnú súťaž Young European Architects YEA!, ktorá je otvorená pre mladých architektov, výtvarníkov, dizajnérov do 40 rokov (s praxou najviac 15 rokov) z celej Európy.

Najlepšie projekty budú prezentované na 17. ročníku Benátskeho bienále na podujatí CA’ASI (23. máj – 29. november 2020).

Termín uzatvorenia prihlášok je 14. februára 2020.

Viac informácií TU v prílohe, alebo na: http://www.ca-asi.com.

 

 

Súťaž návrhov na ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÝ NÁVRH EXPOZÍCIE KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlasuje projektovú verejnú architektonicko-výtvarnú jednoetapovú súťaž návrhov na Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z POPRADU.

Zámerom vyhlasovateľa je vypracovanie a predloženie architektonicko-výtvarného návrhu expozície Kniežacia hrobka z Popradu podľa vypracovaného scenára, ktorý vypracoval Archeologický ústav SAV v Nitre na celkovej podlahovej ploche expozičných priestorov 469 m² a výber najlepšieho súťažného návrhu expozície Kniežacia hrobka z Popradu. Predmetom nadväzujúcej zákazky bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej výtvarno-architektonickej štúdie a vypracovanie realizačného projektu.

Návrh expozície má akceptovať scenár expozície, má vyjadrovať komplexnosť, kreativitu, invenčnosť, originalitu a ochranu prezentovaných exponátov, pri zachovaní. Zároveň musí byť zvládnuté technické riešenie návrhu expozície, multimediálne zariadenia, svetelná a klimatická optimálnosť a technická realizovateľnosť návrhu.

Lehoty:
Termín vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 17. januára 2020.
Lehota na podanie posledných otázok sa stanovuje do 14:00 hod. dňa 6. marca 2020.
Lehota na predloženie návrhov uplynie o 14.00 hodine 17. marca 2020.
Lehota na overenie súťažných návrhov sa stanovuje do 20. marca 2020.
Termín hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty sa stanovuje predbežne na 24. marca 2020.
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže v zmysle týchto súťažných podmienok sa stanovuje na dobu 7 pracovných dní od konečného rozhodnutia poroty o poradí a udelení cien predbežne do 31. marca 2020.

Členovia poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, predseda poroty

Členovia poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.
Ing. arch. Pavol Paňák
Ing. arch. Eva Borecká PhD.
Ing. arch. Jakub Kopec

Náhradníci poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. Tereza Štolcová, PhD.
MArch. Samuel Netočný

Náhradníci poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. art. et Mgr. Marek Ružinský

Pomocné orgány poroty:
Mgr.  Elena Bekešová, sekretár súťaže, závislá na vyhlasovateľovi,
Ing.  Ján Reľovský, overovateľ návrhov, závislý na vyhlasovateľovi.

Experti poroty:
Ing. Dagmar Olekšáková, náhradník člena poroty, závislá na vyhlasovateľovi.

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 20 000 EUR bez DPH vrátane cien v súťaži návrhov. Predpokladané náklady na realizáciu expozície Kniežacia hrobka z Popradu sú 350 000 EUR s DPH.

Ceny:
1. cena: 3.500,- €
2. cena: 2.000,- €
3. cena: 1.500,- €

Sekretár súťaže:
Mgr. Elena Bekešová
tel.: +421 911 417 977; e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk

  Výzva na predkladanie návrhov (138,6 KiB, 84 hits)


  Súťažné podmienky - Kniežacia hrobka z Popradu (166,6 KiB, 119 hits)

Námestie SNP a Kamenné námestie

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy, Generálny Investor Bratislavy vyhlasujú súťažný dialóg „Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava 2019/2020“.

Námestie Slovenského národného povstania a Kamenné námestie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Nachádzajú sa v centre mesta v pamiatkovej zóne. Územie v sebe kombinuje niekoľko dôležitých vrstiev – historicko-spoločensky významný priestor, dôležitý prestupný uzol pre mestskú hromadnú dopravu a prítomnosť pamiatkovo chránených objektov. Podobne, ako v niektorých iných európskych mestách, bolo aj v Bratislave 20. storočie charakteristické dynamickým vývojom centrálnych mestských priestorov. Niektoré z nich napriek svojmu významu prechádzajú postupným úpadkom. Názor, že súčasný stav tohto verejného priestoru je nevyhovujúci, je otvorene zdieľaný medzi odborníkmi, verejnosťou a samosprávou. Je potrebné vytvoriť realistický scenár regenerácie a rozvoja tohto územia.

Postup v skratke:
Komisia vyberie z prihlásených tímov štyri, ktoré sa na základe predložených podkladov budú javiť ako najspôsobilejšie pre spracovanie kvalitného návrhu. Na úvodnej konferencii im bude predstavené územie a jeho aktuálne témy. Po necelých dvoch mesiacoch všetky tímy osobitne predstavia komisii, expertom a lokálnym aktérom svoje koncepcie, po diskusii dostanú spätnú väzbu a usmernenia pre ďalšie dopracovanie. Po ďalších približne dvoch mesiacoch predstavia súťažiaci už dopracované návrhy, porota ich po diskusii vyhodnotí a zoradí podľa kvality. Potom súťažiaci predložia cenové ponuky, ktoré budú posúdené spolu s výstupmi z predchádzajúcej etapy. S účastníkom, ktorého ponuka (primárne kvalita, sekundárne cena) bude najlepšia, bude uzatvorená zmluva, ktorej predmetom bude ďalšia práca na návrhu v nadväzujúcich projektových stupňoch.

Časový plán:

  • 12. 2019 – vyhlásenie súťaže
  • 17. 1. 2020 – lehota na predkladanie žiadosti o účasť (1.etapa)
  • 14. 2. 2020 – lehota na predkladanie profesijného portfólia (1.etapa)
  • v týždni 17.2.2020 – 21.2.2020 –  výber 4 tímov postupujúcich do 2. etapy
  • v týždni 09.03.2020 – 13.03.2020 – úvodná konferencia
  • v týždni 27.04.2020 – 01.05.2020 – individuálne prezentácie koncepcií
  • v týždni 22.06.2020 – 26.06.2020 – individuálne prezentácie finálnych návrhov a zostavenie poradia účastníkov na základe kvality
  • 10.7.2020 – lehota na predkladanie cenových ponúk
  • 17.7.2020 – celkové vyhodnotenie
  • 31.7.2020 – vyhlásenie výsledkov súťažného dialógu

Členovia komisie:
Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Matúš Vallo, SK, architekt, primátor Bratislavy
2. Zuzana Aufrichtová, SK, architektka, starostka Starého mesta

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
3. Igor Marko, SK/GB, architekt, www.markoandplacemakers.com
4. Michal Fišer, CZ, architekt, www.triarchitekti.cz
5. Marko Studen, SLO, architekt, www.scapelab.com
6. Daniel Zimmermann, AT, krajinný architekt, www.3zu0.com
7. Pierre Alain Ttrévelo, FR, architekt, www.tvk.fr

Náhradníci závislí na vyhlasovateľovi:
1. Juraj Šujan, SK, architekt, poradca primátora Bratislavy
2. Michal Marcinov, SK, krajinný architekt, MIB – Útvar verejného priestoru, člen Živé námestie
3. Roman Žitňanský, SK, architekt, MIB – Útvar verejného priestoru,

Náhradník nezávislý na vyhlasovateľovi:
4. Antonín Novák, CZ, architekt, www.drnh.cz

Experti, prizvané osoby a lokálni aktéri
Pri úvodnej konferencii a pri pracovných stretnutiach sa zúčastnia aj experti, prizvané osoby a lokálni aktéri na danom území. Jedná sa o cca. 30 odborníkov na rôzne aspekty riešeného zadania, zástupcov inštitúcií sídliacich v riešenom území a ďalších relevantných prizvaných.

Odmeny v súťaži
Pre každý zo štyroch postupujúcich tímov je vyhradený honorár vo výške 20 000 € bez DPH. Prvá polovica bude vyplatená po prezentácii konceptu v požadovanom rozsahu. Druhá polovica bude vyplatená po prezentácii konečného návrhu v požadovanom rozsahu.

Portál zákazky verejného obstarávania (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5764/summary)

  Informatívny dokument (151,4 KiB, 39 hits)