Dôležité

Verejná neanonymná výzva na ponuku s návrhom „Predĺženie promenády na Železnej studničke“

Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy vyhlasujú kombinovanú architektonicko-krajinársku, projektovú, dvojetapovú, verejnú neanonymnú výzvu na ponuku s návrhom s predmetom: „Predĺženie promenády na Železnej studničke“. Zámerom mesta Bratislava, Mestských lesov v Bratislave, je revitalizácia verejného priestoru v Bratislavskom lesnom parku. Jedná sa o úsek od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín a Snežienka).

Riadni členovia poroty-závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Michal Marcinov, autorizovaný krajinný architekt SKA – predseda poroty
Ing. Peter Netri, sekcia dopravy Magistrátu HM SR BA

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Mgr.art. Aleš Šedivec
Ing. arch. Martin Frei, autorizovaný architekt ČKA
Ing. arch. Ján Veisser, autorizovaný architekt ČKA

Náhradníci poroty-závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. František Brliť, autorizovaný inžinier SKSI, Magistrát HM SR BA

Nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Benjamín Brádňanský, autorizovaný architekt SKA

Experti poroty:
Ing. Matej Dobšovič, riaditeľ Mestských lesov Bratislava
Gabriela Habáňová PhDr., Krajský pamiatkový úrad Bratislavy
Ing. Barbora Pavligová, oddelenie stavebných činnosti, Magistrát HM SR BA

– zverejnenie výzvy 27.11.2019
lehota na predloženie dokladov do 1. etapy 10.01.2020 do 15:00
– predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape 13.01.2020
– predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1.etapy 20.01.2020
– predpokladaný termín obhliadky riešeného územia 03.-07.02.2020
– lehota na predloženie ponúk do 2. etapy 24. 03. 2020 do 15:00
– predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape 03.04.2020 o 9:00
– predpokladaný termín oznámenia výsledkov 2. etapy 07.04.2020

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom 2. etapy cenu za návrh vo výške 2 000,00 €
bez DPH. Táto cena bude na základe objednávky vystavenej pri začiatku 2. etapy vyplatená každému
z troch vybraných účastníkov, pokiaľ predloží svoj návrh v požadovanom termíne a rozsahu.
4. Pomocné orgány poroty-administrátor verejného obstarávania:
Mgr. art. Katarína Máčková, katarina.mackova@mib.sk

  Predĺženie promenády na Železnej studničke - Súťažné podmienky (159,2 KiB, 33 hits)

  Predĺženie promenády na Železnej studničke - Súťažné zadanie (2,0 MiB, 32 hits)

 

Zrušenie seminára – Energetické stratégie v kontexte architektúry

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že seminár Energetické stratégie v kontexte architektúry, ktorý sa mal uskutočniť
28. novembra 2019 od 16:30 hod. v Kotolni Fakulty architektúry STU v Bratislave, sa zo závažných zdravotných dôvodov hlavného rečníka, architekta Bernda Vlaya z Viedne, RUŠÍ.

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. arch. Nora Vranová
predsedníčka
výboru pre profesijné vzdelávania

Súťaž návrhov na výstavbu nájomných bytov Terchovská

V otázke nájomného bývania má Bratislava obrovský dlh. V rámci hlavných miest V4 má najnižší počet mestských nájomných bytov. Vedenie mesta aktívne vstúpilo do riešenia nedostatku nájomných bytov. Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý v otázkach nájomného bývania hrá významnú úlohu, spúšťa architektonické súťaže na výstavbu nových bytových domov.

Zadaním projektovej, verejnej urbanisticko-architektonickej, jednokolovej súťaže návrhov je vytvorenie vhodnej formy pre bytový súbor v lokalite – trojuholníku vymedzenom ulicami Galvániho, Banšelovou a Terchovskou, s veľkosťou približne 5000 m2. Od návrhu mesto vyžaduje, aby územie zhodnotil efektívne, ale zároveň s rešpektom k okoliu. Od účastníkov požaduje okrem návrhu samotného bytového domu aj návrh riešenia okolitých plôch na pozemku, verejný priestor a riešenia rešpektujúce ochranu životného prostredia.

Lehota na prevzatie Súťažných podmienok                            21. 01. 2020
Lehota na komunikáciu s účastníkmi                                       21. 01. 2020
Lehota na predkladanie súťažných návrhov                            21. 01. 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže                      31. 01. 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 07. 02. 2020
Lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom                    31. 03. 2020

Riadni členovia poroty:

závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Juraj Šujan autorizovaný architekt SKA, predseda poroty
Ing. Boris Hrbáň autorizovaný architekt SKA

nezávislí na vyhlasovateľovi:
Akad. arch. Ladislav Kuba autorizovaný architekt ČKA
Ing. arch. Juraj Benetin autorizovaný architekt SKA
MgA. Ondřej Synek autorizovaný architekt ČKA

Náhradník poroty:

závislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Norbert Dvorčák autorizovaný architekt SKA

nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Michal Pulman

Porota môže prizvať experta poroty na špecifické odborné posúdenie jednej alebo viacerých oblastí hodnotenia návrhov. Expert poroty sa zúčastňuje rokovania poroty s poradným hlasom. Ak je to potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie na predložený návrh v súťaži.

Pomocné orgány poroty:
sekretár: Ing. arch. Marek Harčarík
overovateľky: Mgr. Alexandra Vičanová, Mgr. art. Katarína Máčková

Predpokladaná hodnota zákazky pri súťaži návrhov: 321 500,- EUR bez DPH

V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov tieto ceny:
1. cena: 16 000,- €
2. cena: 10 000,- €
3. cena: 6 500,- €

Suma vyhradená na odmeny: 5 500,- €. Porota má právo prerozdeliť sumu vyhradenú na odmeny podľa uváženia, pričom najvyššia odmena neprekročí 80,00 % zo sumy určenej na tretiu cenu.
Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom informačného systému Josephine. Predkladanie návrhov prebieha elektronicky. Účastníkom odporúčame registráciu do informačného systému a skúšku odoslania návrhu vykonať v dostatočnom časovom predstihu.

  Súťažné podmienky - Terchovská (236,1 KiB, 86 hits)

  Súťažné zadanie (479,3 KiB, 86 hits)