Námestie SNP a Kamenné námestie

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy, Generálny Investor Bratislavy vyhlasujú súťažný dialóg „Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava 2019/2020“.

Námestie Slovenského národného povstania a Kamenné námestie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Nachádzajú sa v centre mesta v pamiatkovej zóne. Územie v sebe kombinuje niekoľko dôležitých vrstiev – historicko-spoločensky významný priestor, dôležitý prestupný uzol pre mestskú hromadnú dopravu a prítomnosť pamiatkovo chránených objektov. Podobne, ako v niektorých iných európskych mestách, bolo aj v Bratislave 20. storočie charakteristické dynamickým vývojom centrálnych mestských priestorov. Niektoré z nich napriek svojmu významu prechádzajú postupným úpadkom. Názor, že súčasný stav tohto verejného priestoru je nevyhovujúci, je otvorene zdieľaný medzi odborníkmi, verejnosťou a samosprávou. Je potrebné vytvoriť realistický scenár regenerácie a rozvoja tohto územia.

Postup v skratke:
Komisia vyberie z prihlásených tímov štyri, ktoré sa na základe predložených podkladov budú javiť ako najspôsobilejšie pre spracovanie kvalitného návrhu. Na úvodnej konferencii im bude predstavené územie a jeho aktuálne témy. Po necelých dvoch mesiacoch všetky tímy osobitne predstavia komisii, expertom a lokálnym aktérom svoje koncepcie, po diskusii dostanú spätnú väzbu a usmernenia pre ďalšie dopracovanie. Po ďalších približne dvoch mesiacoch predstavia súťažiaci už dopracované návrhy, porota ich po diskusii vyhodnotí a zoradí podľa kvality. Potom súťažiaci predložia cenové ponuky, ktoré budú posúdené spolu s výstupmi z predchádzajúcej etapy. S účastníkom, ktorého ponuka (primárne kvalita, sekundárne cena) bude najlepšia, bude uzatvorená zmluva, ktorej predmetom bude ďalšia práca na návrhu v nadväzujúcich projektových stupňoch.

Časový plán:

  • 12. 2019 – vyhlásenie súťaže
  • 17. 1. 2020 – lehota na predkladanie žiadosti o účasť (1.etapa)
  • 14. 2. 2020 – lehota na predkladanie profesijného portfólia (1.etapa)
  • v týždni 17.2.2020 – 21.2.2020 –  výber 4 tímov postupujúcich do 2. etapy
  • v týždni 09.03.2020 – 13.03.2020 – úvodná konferencia
  • v týždni 27.04.2020 – 01.05.2020 – individuálne prezentácie koncepcií
  • v týždni 22.06.2020 – 26.06.2020 – individuálne prezentácie finálnych návrhov a zostavenie poradia účastníkov na základe kvality
  • 10.7.2020 – lehota na predkladanie cenových ponúk
  • 17.7.2020 – celkové vyhodnotenie
  • 31.7.2020 – vyhlásenie výsledkov súťažného dialógu

Členovia komisie:
Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Matúš Vallo, SK, architekt, primátor Bratislavy
2. Zuzana Aufrichtová, SK, architektka, starostka Starého mesta

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
3. Igor Marko, SK/GB, architekt, www.markoandplacemakers.com
4. Michal Fišer, CZ, architekt, www.triarchitekti.cz
5. Marko Studen, SLO, architekt, www.scapelab.com
6. Daniel Zimmermann, AT, krajinný architekt, www.3zu0.com
7. Pierre Alain Ttrévelo, FR, architekt, www.tvk.fr

Náhradníci závislí na vyhlasovateľovi:
1. Juraj Šujan, SK, architekt, poradca primátora Bratislavy
2. Michal Marcinov, SK, krajinný architekt, MIB – Útvar verejného priestoru, člen Živé námestie
3. Roman Žitňanský, SK, architekt, MIB – Útvar verejného priestoru,

Náhradník nezávislý na vyhlasovateľovi:
4. Antonín Novák, CZ, architekt, www.drnh.cz

Experti, prizvané osoby a lokálni aktéri
Pri úvodnej konferencii a pri pracovných stretnutiach sa zúčastnia aj experti, prizvané osoby a lokálni aktéri na danom území. Jedná sa o cca. 30 odborníkov na rôzne aspekty riešeného zadania, zástupcov inštitúcií sídliacich v riešenom území a ďalších relevantných prizvaných.

Odmeny v súťaži
Pre každý zo štyroch postupujúcich tímov je vyhradený honorár vo výške 20 000 € bez DPH. Prvá polovica bude vyplatená po prezentácii konceptu v požadovanom rozsahu. Druhá polovica bude vyplatená po prezentácii konečného návrhu v požadovanom rozsahu.

Portál zákazky verejného obstarávania (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5764/summary)

  Informatívny dokument (151,4 KiB, 94 hits)

Verejná neanonymná výzva na ponuku s návrhom „Predĺženie promenády na Železnej studničke“

Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy vyhlasujú kombinovanú architektonicko-krajinársku, projektovú, dvojetapovú, verejnú neanonymnú výzvu na ponuku s návrhom s predmetom: „Predĺženie promenády na Železnej studničke“. Zámerom mesta Bratislava, Mestských lesov v Bratislave, je revitalizácia verejného priestoru v Bratislavskom lesnom parku. Jedná sa o úsek od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín a Snežienka).

Riadni členovia poroty-závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Michal Marcinov, autorizovaný krajinný architekt SKA – predseda poroty
Ing. Peter Netri, sekcia dopravy Magistrátu HM SR BA

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Mgr.art. Aleš Šedivec
Ing. arch. Martin Frei, autorizovaný architekt ČKA
Ing. arch. Ján Veisser, autorizovaný architekt ČKA

Náhradníci poroty-závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. František Brliť, autorizovaný inžinier SKSI, Magistrát HM SR BA

Nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Benjamín Brádňanský, autorizovaný architekt SKA

Experti poroty:
Ing. Matej Dobšovič, riaditeľ Mestských lesov Bratislava
Gabriela Habáňová PhDr., Krajský pamiatkový úrad Bratislavy
Ing. Barbora Pavligová, oddelenie stavebných činnosti, Magistrát HM SR BA

– zverejnenie výzvy 27.11.2019
lehota na predloženie dokladov do 1. etapy 10.01.2020 do 15:00
– predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape 13.01.2020
– predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1.etapy 20.01.2020
– predpokladaný termín obhliadky riešeného územia 03.-07.02.2020
– lehota na predloženie ponúk do 2. etapy 24. 03. 2020 do 15:00
– predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape 03.04.2020 o 9:00
– predpokladaný termín oznámenia výsledkov 2. etapy 07.04.2020

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom 2. etapy cenu za návrh vo výške 2 000,00 €
bez DPH. Táto cena bude na základe objednávky vystavenej pri začiatku 2. etapy vyplatená každému
z troch vybraných účastníkov, pokiaľ predloží svoj návrh v požadovanom termíne a rozsahu.
4. Pomocné orgány poroty-administrátor verejného obstarávania:
Mgr. art. Katarína Máčková, katarina.mackova@mib.sk

  Predĺženie promenády na Železnej studničke - Súťažné podmienky (159,2 KiB, 79 hits)

  Predĺženie promenády na Železnej studničke - Súťažné zadanie (2,0 MiB, 75 hits)

 

Zrušenie seminára – Energetické stratégie v kontexte architektúry

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že seminár Energetické stratégie v kontexte architektúry, ktorý sa mal uskutočniť
28. novembra 2019 od 16:30 hod. v Kotolni Fakulty architektúry STU v Bratislave, sa zo závažných zdravotných dôvodov hlavného rečníka, architekta Bernda Vlaya z Viedne, RUŠÍ.

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. arch. Nora Vranová
predsedníčka
výboru pre profesijné vzdelávania

Súťaž návrhov na výstavbu nájomných bytov Terchovská

V otázke nájomného bývania má Bratislava obrovský dlh. V rámci hlavných miest V4 má najnižší počet mestských nájomných bytov. Vedenie mesta aktívne vstúpilo do riešenia nedostatku nájomných bytov. Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý v otázkach nájomného bývania hrá významnú úlohu, spúšťa architektonické súťaže na výstavbu nových bytových domov.

Zadaním projektovej, verejnej urbanisticko-architektonickej, jednokolovej súťaže návrhov je vytvorenie vhodnej formy pre bytový súbor v lokalite – trojuholníku vymedzenom ulicami Galvániho, Banšelovou a Terchovskou, s veľkosťou približne 5000 m2. Od návrhu mesto vyžaduje, aby územie zhodnotil efektívne, ale zároveň s rešpektom k okoliu. Od účastníkov požaduje okrem návrhu samotného bytového domu aj návrh riešenia okolitých plôch na pozemku, verejný priestor a riešenia rešpektujúce ochranu životného prostredia.

Lehota na prevzatie Súťažných podmienok                            21. 01. 2020
Lehota na komunikáciu s účastníkmi                                       21. 01. 2020
Lehota na predkladanie súťažných návrhov                            21. 01. 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže                      31. 01. 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 07. 02. 2020
Lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom                    31. 03. 2020

Riadni členovia poroty:

závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Juraj Šujan autorizovaný architekt SKA, predseda poroty
Ing. Boris Hrbáň autorizovaný architekt SKA

nezávislí na vyhlasovateľovi:
Akad. arch. Ladislav Kuba autorizovaný architekt ČKA
Ing. arch. Juraj Benetin autorizovaný architekt SKA
MgA. Ondřej Synek autorizovaný architekt ČKA

Náhradník poroty:

závislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Norbert Dvorčák autorizovaný architekt SKA

nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Michal Pulman

Porota môže prizvať experta poroty na špecifické odborné posúdenie jednej alebo viacerých oblastí hodnotenia návrhov. Expert poroty sa zúčastňuje rokovania poroty s poradným hlasom. Ak je to potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie na predložený návrh v súťaži.

Pomocné orgány poroty:
sekretár: Ing. arch. Marek Harčarík
overovateľky: Mgr. Alexandra Vičanová, Mgr. art. Katarína Máčková

Predpokladaná hodnota zákazky pri súťaži návrhov: 321 500,- EUR bez DPH

V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov tieto ceny:
1. cena: 16 000,- €
2. cena: 10 000,- €
3. cena: 6 500,- €

Suma vyhradená na odmeny: 5 500,- €. Porota má právo prerozdeliť sumu vyhradenú na odmeny podľa uváženia, pričom najvyššia odmena neprekročí 80,00 % zo sumy určenej na tretiu cenu.
Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom informačného systému Josephine. Predkladanie návrhov prebieha elektronicky. Účastníkom odporúčame registráciu do informačného systému a skúšku odoslania návrhu vykonať v dostatočnom časovom predstihu.

  Súťažné podmienky - Terchovská (236,1 KiB, 144 hits)

  Súťažné zadanie (479,3 KiB, 147 hits)

Revitalizácia lokality „Snežienka“

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vyhlásila ideovú urbanisticko-architektonická, verejnú, anonymnú, jednokolovú súťaž návrhov na revitalizáciu lokality Snežienka. Účelom súťaže je získať ideový návrh najvhodnejšieho urbanisticko-architektonického riešenia oživenia a obnovy, resp. novostavby objektu „Snežienka“ a jeho bezprostredného zázemia a napojenia objektu „Snežienka“ na údolnú stanicu lanovky na Kamzík v zmysle požiadaviek Vyhlasovateľa. Po ukončení súťaže bude vyhlásená súťaž na koncesionára objektu „Snežienka“ za účelom vypracovania projektovej dokumentácie, realizácie objektu „Snežienka“ a jeho dlhodobého prevádzkovania. Ideové návrhy, výsledky súťaže, poslúžia ako podklady pre zadanie spracovania kompletnej projektovej dokumentácie objektu „Snežienka“ a jeho bezprostredného zázemia. Licencia je v tomto rozsahu udelená za odplatu 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc EUR).

Dátum vyhlásenia súťaže: 15.10.2019
Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok: do 15.11.2019
Podávanie žiadostí o vysvetlenie: do 25.11.2019, resp. do 11 dní od dátumu na vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok
Odpovede na žiadosti o vysvetlenie: do 2.12.2019, resp. 1 týždeň od dátumu na podávanie žiadosť o vysvetlenie

Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi Najneskorší termín odovzdania súťažných návrhov sa stanovuje na 10.01.2020 do 12:00 hod. Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky uvedenej na prezenčnej pečiatke podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty sa stanovuje predbežne do troch týždňov od overenia súťažných návrhov.

Riadni členovia poroty:
nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Juraj Krumpolec autorizovaný architekt SKA, spracovateľ Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina
Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD. autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. autorizovaný architekt SKA

závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Peter Vaškovič autorizovaný architekt SKA, zástupca starostu mestskej časti, predseda poroty
Mgr. Martin Vlačiky, PhD. poslanec miestneho zastupiteľstva

Náhradníci poroty:
nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Vladimír Hrdý autorizovaný architekt SKA

závislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Tatiana Pifková odborný referent na oddelení životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Ako expert poroty bol prizvaný riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Ing. Matej Dobšovič.

Ceny:
V súťaži budú udelené nasledovné ceny:
1. cena vo výške 3 000,- Є
2. cena vo výške 2 000,- Є
3. cena vo výške 1 000,- Є

Pre návrhy neocenené, ktoré však priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia, sa stanovuje k možnému rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo výške 2 000,- Є.

Sekretár súťaže
Ing. arch. Zdenka Mrázová, odborný referent oddelenia životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Kontakt: 02/49 253 335, zdenka.mrazova@banm.sk

 

  Súťažné podmienky - Snežienka (1,0 MiB, 118 hits)

  Vyhlásenie súťaže - Snežienka (98,9 KiB, 105 hits)

CEZAAR