Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova

dovoľujeme si Vám oznámiť predĺženie lehoty na predkladanie návrhov. Nová lehota je:
8.10.2020 o 12:00 hod.
Zároveň sa primerane predlžuje aj lehota podľa bodu 13.2 na predkladanie otázok. Nová odporúčaná lehota na položenie otázok uplynie dňa: 25.09.2020.

Spoločnosť BELEVIS Construction, s.r.o. vyhlasuje jednokolovú architektonickú súťaž pod názvom „Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova“. Zámerom súťaže je získať spracovateľa projektu reprezentatívnej stavby v centre mesta Nitra. Investor kladie vysoké požiadavky na kvalitu architektonického riešenia, napriek neobvyklej a komplikovanej zastavovacej schéme.
Pokračovať v čítaní

Hlavné mesto SR Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave vyhlasujú súťaž na zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave vyhlásili súťaž,
z ktorej vzíde 6 spolupracujúcich ateliérov na Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu.
Pokračovať v čítaní

Súťaž návrhov “Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia”

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v partnerstve s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlasuje verejnú anonymnú, architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov „Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia“. Predmetom súťaže je riešenie vyhliadkového bodu na vrchu „Vojšín“ (819 m.n.m.) pri obci Malá Lehota pri meste Nová Baňa. Vrcholom prechádza náučný chodník Vojšín. Ďalej riešenie pozorovacieho bodu pri národnej prírodnej pamiatke „Andezitové kamenné more“ a návrh orientačných prvkov pre náučný chodník Vojšín, ktoré budú použité v budúcnosti aj na iných turistických destináciách stredného Pohronia. Pokračovať v čítaní

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlasuje verejnú, jednoetapovú, projektovú, urbanisticko-architektonickú súťaž na REVITALIZÁCIU BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE. Cieľom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenie pre využitie objektu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene pre účely jeho novej náplne – multifunkčného centra. Bude ponúkať obchody a služby komerčného, sociálneho, vzdelávacieho a komunitného charakteru a spolu s priľahlým územím bude vytvárať nové spoločenské centrum sídliska Sekier – Lipovec.

Pokračovať v čítaní

Súťaž návrhov “Revitalizácia verejných priestranstiev obce Valaská – Námestie 1. mája”

Obec Valaská vyhlasuje verejnú, projektovú, architektonicko-krajinársku, jednoetapovú súťaž návrhov „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Valaská – Námestie 1. mája“. Cieľom súťaže návrhov je výber spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie obnovy námestia a vstupných priestorov pred Obecným úradom. Požaduje sa komplexné riešenie územia tak, aby v ňom boli reflektované nové priestorové a funkčné vzťahy a požiadavky na vytvorenie námestia s pobytovým charakterom, ako kultúrno-spoločenské centrum Valaskej, ktoré pár krát do roka poskytne priestor spoločenským a kultúrnym podujatiam s maximálnou kapacitou 2 tisíc ľudí. Požiadavkou obce je vyriešiť a realizovať priestor pred obecným úradom jednotne a reprezentatívne s parametrami pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Pokračovať v čítaní

Súťaž návrhov „Grössling“

Mesto Bratislava, Metropolitný Inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy vyhlasujú medzinárodnú, verejnú, dvojetapovú (dvojkolovú), architektonickú, projektovú súťaž návrhov „Grössling“. Zámerom súťaže návrhov je obnoviť pôvodnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling v mestskom bloku medzi ulicami Medená a Kúpeľná ulica v bratislavskom Starom meste. Cieľom súťaže je získať návrh a spracovateľa projektu obnovy pôvodných historických mestských kúpeľov s pridanou funkciou kultúrno-komunitných aktivít.

Pokračovať v čítaní

CEZAAR