Slovak Chamber of Architects
Back to all competitions
Revitalizácia územia s parkom J. A. Baťu a rekonštrukcia priľahlých komunikácií na Námestí SNP
24. 2. – 22. 3. 2021 2 years ago

Revitalizácia územia s parkom J. A. Baťu a rekonštrukcia priľahlých komunikácií na Námestí SNP

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 22. 2. 2021 with the number KA-164/2021.

Mesto Partizánske vyhlásilo súťaž na urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie Námestia SNP a parku J. A. Baťu v Partizánskom. Riešené územie, s plochou približne 60 000 m2, predstavuje unikátny rozsah zadania, pozostávajúci z viacerých lineárne radených verejných priestorov v centre mesta Partizánske. Sú súčasťou pôvodného urbanistického konceptu ideálneho priemyselného mesta z 30. rokov minulého storočia podľa regulačného plánu mesta Baťovany, vypracovaného architektom Jiřím Voženílkom, pod vedením architekta Vladimíra Karfíka. Porota súťaže vysoko hodnotí záujem mesta Partizánske na hľadanie najlepšieho riešenia pre rozvoj centrálneho námestia a parku formou urbanisticko-architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov. Podľa názoru členov poroty bola súťaž dobre zorganizovaná a splnila účel pre nájdenie nových ideí pre rozvoj mesta v duchu baťovských tradícií a pre nájdenie partnera, s ktorým mesto pripraví kvalitnú víziu a tiež jej postupnú realizáciu formou premyslených, mestotvorných, architektonických a krajinárskych zásahov.

Súťaž sa realizovala ako neanonymná, v dvoch po sebe nadväzujúcich etapách. V prvej etape vybrala porota na základe referenčných projektov z 21 záujemcov 4 súťažné kolektívy, ktoré boli vyzvané na účasť v druhej, návrhovej etape súťaže.

Participantation conditions:

Účastníkom mohol byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §4a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch, autorizovaných krajinných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania alebo sídla účastníka. Účastník musí deklarovať zloženie tímu pri tvorbe súťažného návrhu a nadväzujúcej zákazky, pričom pre architekta (§4 zákona č. 138/1992 Zb.) sa odporúča mať v spracovateľskom tíme súťažného návrhu a neskorších stupňov projektovej dokumentácie krajinného architekta a inžiniera pre dopravné stavby.

Dates:

Announcing the competition: 24. February 2021
Deadline for submission of documents / tender proposals: 22. March 2021, 28. May 2021
Estimated date for evaluation of the competition: 3. June 2021
Expected date of announcement and publication of results: 11. June 2021

Jury:

Full members:

Ing.arch. Kornel Kobák
Ing. Eugen Guldan , PhD.
Ing.arch. Peter Moravčík
Ing. arch. Pavel Martinek (CZ)
Ing. Milan Kráľ  (dependent on the announcer)

Substitutes of the jury:

Ing.arch. Michal Chudík , PhD.
Ing. arch. Vladimír Letovanec  (dependent on the announcer)

Rewards:

1. miesto: 4 000 €
2. miesto: 4 000 €
3. miesto: 4 000 €
4. miesto: 4 000 €
competition website: https://portal.e-lena.sk/#/public/order/6034eafd65e29f7eae5f500d
website with results : https://portal.e-lena.sk/#/public/order/6034eafd65e29f7eae5f500d
Sutazne-podmienky-park-namestie Sutazne-zadanie-park-namestie Zapis-Hodnotiace-Zasadnutie-Poroty

Contest results:

1. miesto (4 000 €) – Plural s.r.o. + Ateliér Divo

Jury comment:

Podľa hodnotenia poroty návrh najlepšie splnil podmienky zadania súťaže a zároveň ponúkol najkonzistentnejšie celkové riešenie jednotlivých segmentov rozsiahleho riešeného územia. Návrh podľa väčšinového názoru poroty citlivým a neinvazívnym spôsobom uchováva kvality originálneho konceptu. V polohe hlavného námestia pred mestským úradom ponúka významovo a geometricky čisté a čitateľné riešenie pri zachovaní logickej kombinácie pevných a prírodných plôch. V zóne parku významovo diferencuje východnú a západnú líniu, lemovanú bytovými domami a budovami škôl. Formou univerzálnej mlatovej plochy dopĺňa pozdĺž západnej strany do parku pobytové a programové plochy. Porota odporúča zvážiť rozsah tejto úpravy na úkor zelene a súčasne uvažovať o dotiahnutí tejto koncepcie aj v zóne južnej strany predpolia kostola, ktorá by pri oživení funkčnosti parteru priľahlého domu, mohla povýšiť na živé subcentrum vo vzťahu k hlavnému námestiu. V ostatných častiach územia pracuje s minimálnymi a racionálnymi intervenciami, ktoré zlepšujú kvality verejného priestoru, resp. ho ponechávajú bez zásahu. Ako súčasť snáh o rešpektovanie a zachovanie pôvodných baťovských úprav vníma porota aj zámerné nezvýrazňovanie stopy po výškovej budove. Na námestí SNP, jednoduchými architektonickými a krajinárskymi prostriedkami, vhodne organizuje plochy okolo funkčného a čitateľného dláždeného centrálneho priestoru. Návrh tiež detailne preberá dopravné riešenie zo zadania súťaže. V tejto oblasti porota odporúča riešenie prehodnotiť na úkor celkového počtu parkovacích státí a v prípade realizácie návrhu dopracovať riešenie parkovania s väčším dôrazom na vzťah k priľahlému verejnému priestoru.

2. miesto (4 000 €) – ATELIER DUMA – LIVING GARDENS, s.r.o. + STOA architekti, s.r.o.

Authors:
Ing. Magdaléna Horňáková , Ing.arch. Andrea Macejková , Gabriela Lapšanská, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Ivana Šebeňová, Ing. Ivana Kallová, Ing. arch. Adam Macejko, Ing. arch. Miroslav Macejko, Ing. Igor Ševčík, Ing. Juraj Horňák
Jury comment:

Návrh bol porotou hodnotený ako koncepčne a obsahovo kvalitný, založený na ústrednej myšlienke prísneho zachovania a prednostného rešpektovania priamočiarej kompozičnej osi. Vychádza z archívnych dokumentov a zahraničných analógií, ktoré boli detailne a vierohodne prezentované, ale nemusia byť v konkrétnom urbanistickom a historickom kontexte určujúce. V časti predpolia kostola a okolia Pomníka padlým hrdinom SNP reinštaluje originálne historické predlohy. V parkovej časti zasahuje do pôvodnej „kresby“ chodníkov ich novým tvarovaním a vkladaním programových spevnených plôch. Mieru a formu takejto intervencie členovia poroty väčšinovo nepovažovali za primerane stvárnenú. V riešení niektorých nových prvkoch v území (napr. pergol pod stromami na hlavnom námestí), založených na striktnej osovej symetrii, získal v týchto častiach návrh nežiadúcu formálnosť a myšlienkovú sterilnosť. Znížená platforma na mieste zbúranej budovy mohla byť vhodným funkčným aktivátorom, avšak jej podanie s vybavenosťou postranných kontajnerov pôsobí v konkrétnom priestorovom kontexte neprimerane. Preferovanej priehľadovej osi je podriadená aj pre návrh zásadná idea premiestnenia súsošia mimo túto os, s ktorou sa porota nestotožnila najmä z dôvodov kompozície pamätníka a nevhodnosti uličných priehľadov. Uvoľnené miesto po súsoší zostáva bez nového aktívneho funkčného využitia, vo forme prísne geometrického kvetinového záhonu. Téma polohy pamätníka v kompozičnej osi bola porotou zodpovedne analyzovaná a vyhodnotená ako prijateľná pre zachovanie. Poloha je navyše historicky a spoločensky akceptovanou a prípadné polohové „obrazoborectvo“ neprináša také výrazné zvýšenie kvality novovzniknutých vzťahov, aby to stálo za narušenie aktuálneho spoločenského konsenzu v tejto otázke. Porota zároveň zhodne vysoko hodnotila nové riešenie usporiadania uličného profilu po obvode parku, s dôrazom na zmysluplnosť predeponovania pozícií parkovacích stojísk na strane pri budovách, namiesto pri parku.

3. miesto (4 000 €) – GUTGUT, s.r.o. + Marko & placemakers + 2ka, s.r.o.

Authors:
Ing.arch. Lukáš Kordík , Ing.arch. Štefan Polakovič , Ing. Peter Pasečný , Igor Marko, Filip Hečko, Ľuboš Dobóczi, Matúš Peklanský
Jury comment:

Spoločný návrh troch ateliérov porota vyhodnotila ako silne autorský a myšlienkovo veľmi bohatý, ponúkajúci v každom riešenom segmente inovatívny architektonický a krajinársky scenár. Základnou premisou návrhu je premodelovanie rovinnej plochy riešeného územia v strategických polohách centrálneho námestia pred mestským úradom, ako aj v polohe samotného parku. Porota vníma potenciál týchto terénnych vĺn aj ich schopnosť uzatvárať rozsiahle plochy do autonómnych obytných“ izieb“. Práve toto však, napriek vysokej kvalite návrhu, považovala za odklon od pôvodnej historickej idey koncepcie rovinného parku. Zásahy do územia sú jasne čitateľné a miestami nekompromisné, predstavujú zásadné ideové redefinovanie územia na „mozaiku izieb nového obytného priestoru mesta“ ako „kontinuálnej mestskej krajiny“. Porota kladne vyhodnotila ako návrh vizionársky dopĺňa do územia najväčšiu hmotu stromov a nespevnených plôch. Pri niektorých navrhovaných riešeniach (prehĺbenie centrálnej časti námestia, výstavba vyhliadkovej rampy, zvlnenie plochy parku, nadvihnutie predpolia kostola, uzavretie priehľadu) nedospela porota v diskusii k záverom o opodstatnenosti plánovaných vstupov do územia. Výstavba vyhliadkovej rampy v mieste bývalej výškovej budovy je podnetom na posúdenie, zároveň by mimo priameho osového pohľadu priniesla do priestoru nežiadúci objem a narušenie priehľadov. Prínosom návrhu je aj originálna myšlienka malého trhového námestia ako nástupnej plochy na námestie a tiež racionálny pohľad na etapizáciu realizácie. V prípade realizácie tohto návrhu odporúča porota cielene vyhodnotiť zachovanie jednotlivých „atrakcií“ vo výslednom riešení.

4. miesto (4 000 €) – ateliér Hubinský Kuklica Smerek + Andrea Prievalska, zelenydizajn s.r.o.

Authors:
Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský , Ing. arch. Peter Kuklica , Ing. Andrea Prievalská , Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Erik Hornáček, Ing. František Brliť, Ing. Juraj Šmigura
Jury comment:

Úplný odklon od pôvodnej koncepcie centrálnej pochôdznej osi, prezentovanej vo fáze workshopu, bol hodnotený ako sympatické gesto sebareflexie. Finálny návrh vyhodnotila porota vo viacerých aspektoch ako kvalitný. Predovšetkým práca s plochou parku a riešenie sadovníckych úprav je v návrhu na vysokej úrovni, sympatická je práca so striedaním kosených plôch a nekosených lúk. Kladne porota hodnotí aj myšlienku na oživenie parku formou doplnenia pavilónu v severnej časti parku. K tvarovaniu pavilónu v tvare dominantného trojuholníka zaujala porota zhodne záporné stanovisko. Na úkor zvýšenia programovej univerzálnosti a priechodnosti v priestore námestia SNP, návrh koncepčne zachováva súčasné rozvrhnutie plôch a v rámci tejto idey pracuje aj s existujúcou fontánou. Pre riešenie plôch v severnej časti územia za Domom kultúry návrh neponúka novú kvalitu. Vnesenie cudzích, formálnych, diagonálnych motívov do kompozície spevnených a vegetačných plôch porota vyhodnotila ako nepresvedčivé a pre dané miesto nevhodné. Prínosom návrhu je zachovanie a podporenie priehľadov, kvalitný návrh parkových plôch na zvýšenie krajinársko-architektonickej hodnoty námestia a parku.