Slovak Chamber of Architects
Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v  mestskej časti Bratislava - Dúbravka
24. 5. – 30. 8. 2019 3 years ago

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava - Dúbravka

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 23. 5. 2019 with the number KA-202/2019.

Športové centrum polície vyhlásilo v máji 2019 verejnú projektovú jednokolovú kombinovanú súťaž na návrh revitalizácie a dostavby areálu Športového centra polície v  mestskej časti Bratislava - Dúbravka. 

Predmetom súťaže návrhov je spracovanie architektonického návrhu/štúdie za účelom revitalizácie a dostavby areálu Športového centra polície.

Do súťaže sa zapojilo 18 účastníkov. Dve návrhy boli z dôvodu doručenia po stanovenej lehote  vylúčené. Zvíťazil súťažný návrh MUUR s.r.o. (Marianna Markusková, Vladimír Netík, Jakub Števanka).

 

Participantation conditions:

Účastníkom je každý, kto má záujem zúčastniť sa súťaže návrhov. Verejná súťaž návrhov sa 
vyhlasuje pre neobmedzený počet účastníkov, ktorí môžu predložiť súťažný návrh.

Dates:

Announcing the competition: 24. May 2019
Deadline for submission of tenders: 30. August 2019
Estimated date for evaluation of the competition: 13. September 2019
Expected date of announcement and publication of results: 16. September 2019

Jury:

Full members:

Ing.arch.Akad.arch. Vladimír Bahna
Ing.arch. Matej Grébert
Ing.arch. Andrej Alexy
Ing. arch. Roman Žitňanský
Ing.arch. Jiří Opočenský (CZ)
Ing. Martin Fleischer
Mjr. Mgr. Juraj Minčík  (dependent on the announcer)

Substitutes of the jury:

Rewards:

1. miesto: 21 000 €
2. miesto: 12 600 €
3. miesto: 8 400 €
4. miesto: 3 500 €
5. miesto: 1 500 €
6. miesto: 1 500 €
6. miesto: 1 500 €
zapisnica_zasadnutie_poroty_17.9.2019_podpisana_f SP_ŠKP_Revitalizácia-a-obnova-ŠCP_Final

Contest results:

1. miesto (21 000 €) – MUUR s.r.o. (Marianna Markusková, Vladimír Netík, Jakub Števanka)

Authors:
Ing.arch. Vladimír Netík , Mgr. art. Marianna Markusková, Jakub Števanka
Jury comment:

Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

-vyjadrený rešpekt voči hale, citlivý prístup k riešeniu
-navrhnuté funkčné riešenie a prevádzkové väzby medzi funkciami
-nový akcent areálu smerom do hlavnej cesty
-otvorený atletický tunel
-samostatne riešená strelnica
-ekonomicky prijateľný
-zohľadnená mestský atribút parteru
-vývojaschopný návrh z pohľadu budúcnosti
-ekonomicky najvýhodnejší, ktorý počíta s rekonštrukciou pôvodnej tribúny a parkoviska a ich obostavaním novým objektom, ktorý bude navzájom prepojený do jedného celku
-nenáročnosť na výstavbu a možnosť rozdelenia výstavby do etáp
-vzhľadom na to, že je možné obmedziť vstup do objektu cez jednu centrálnu recepciu, je toto riešenie nenáročné na prevádzku

Ako námety na riešenie v ďalšom stupni projektu boli uvedené odporúčania:

-zakomponovanie svetlíkov do strelnice
-uzavretý výraz tribúny smerom k ihrisku (plné steny ubytovacieho traktu a kancelárskych prevádzok)
-možnosť ešte viac architektonicky vyťažiť z nového akcentu na nároži centrálneho vstupného priestoru

2. miesto (12 600 €) – Maroš Bátora, Ján Studený, Peter Stec, spolupráca: Gabriela Smetanová

Authors:
Collaborators:
Gabriela Smetanová
Jury comment:

Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

-urbanistická jednoznačnosť návrhu
-fungujúce prevádzkové väzby
-veľkorysé riešenie stvárnenia tribúny smerom k ihrisku
-výrazne kompaktné riešenie

Ako negatívne prvky boli uvedené:

-nejednoznačnosť architektonického riešenia vonkajších fasád
-funkčné obmedzenia
-stav-ebno-technická náročnosť vloženia objektu do tribúny
-drobné prevádzkové nedostatky
-technicky náročnejšie riešenie pri rekonštrukcií hlavnej tribúny
-prepojenie podlažia tribúny so strechou predstavuje riziko väčších tepelných strát a zvýšených prevádzkových nákladov

3. miesto (8 400 €) – ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o. (Ing. arch. Tomáš Čechvala, Ing. arch. Filip Galko, Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Veronika Kmeťová, Bc. Lukáš Rypák)

Authors:
Ing.arch. Tomáš Čechvala , Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Filip Galko, Ing. arch. Veronika Kmeťová, Bc. Lukáš Rypák
Jury comment:

Hodnotenie poroty: ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

-výtvarná kvalita vložených krehkých objektov
-kompaktnosť stavebných objemov a integrácie do prostredia a terénu


ako negatívne prvky boli uvedené:

-asymetrické umiestnenie ihrísk voči tribúne
-prevádzkové riešenia, strelnica prístupná cez športové plochy a bez priameho osvetlenia

4. miesto (3 500 €) – GRIDO ARCHITEKTI, s.r.o. (Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, BA Hons Sebastian Sticzay, Bc. Eliška Martínková, Bc. Štěpán Mareš, Bc. Anna Křížová, Bc. Ondřej Lebeda, Bc. Martin Kuncl)

Authors:
Ing.arch. Peter Sticzay-Gromski , BA Hons Sebastian Sticzay, Bc. Eliška Martínková, Bc. Štěpán Mareš, Bc. Anna Křížová, Bc. Ondřej Lebeda, Bc. Martin Kuncl
Jury comment:

Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

-silný urbanistický koncept
-koncentrácia stavebného programu do jednej budovy korešpondujúcej s existujúcou tribúnov
-výrazne kompaktné riešenie

Ako negatívne prvky boli uvedené:

-strelnica v kolízii s inými funkciami a bez možnosti horného osvetlenia
-prevádzkové odtrhnutie vstupného a športového objektu
-náročnosť etapizácie
-rekonštrukcia tribúny a zahrnutie zvyšných objektov do jednej viac podlažnej budovy predstavuje obmedzenie výstavby na etapy,
-zvýšené technické nároky na odhlučnenie strelnice

5. miesto (1 500 €) – MAPA architekti s.r.o.

Jury comment:

Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

-Originálne urbanistické riešenie s kolonádou okolo ihriska

Ako negatívne prvky boli uvedené:

-strelnica v konflikte s halou, bez možnosti horného osvetlenia
-samostatný objekt ubytovania

6. miesto (1 500 €) – PLURAL s.r.o.

Jury comment:

Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

-koncentrácia ihrísk v strede areálu medzi objektmi vybavenosti
-výtvarné spracovanie návrhu

Ako negatívne prvky boli uvedené:

-umiestnenie objektu na hranici pozemku/obava realizovateľnosti
-umiestnenie ihrísk na streche

6. miesto (1 500 €) – OFFICE 110 architekti, s.r.o.

Jury comment:

Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

-kompaktnosť riešenej štruktúry, architektonická uhladenosť,
-grafická kultivovanosť

Ako negatívne prvky boli uvedené:

-stavba strelnice na inžinierskych sieťach
-prístup na multifunkčne ihrisko na streche telocvične s ubytovaním
-návrh "odkrojil" z pôvodnej tribúny dva moduly na každej strane
-koncept v tvare "U" by mohol byť zaujímavý, keby v poslednej fáze nebol popretý nízkou predsadenou hmotou posilňovne, administratívy a bufetu, opticky sa tým pôvodná hmota štadiónu dostane do druhého plánu