Slovak Chamber of Architects
Športová hala Slávia v Trnave
09. 7. – 08. 10. 2019 3 years ago

Športová hala Slávia v Trnave

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 26. 6. 2019 with the number KA-349/2019.

Mesto Trnava vyhlásilo v júli 2019 verejnú projektovú jednokolovú kombinovanú súťaž na návrh športovej haly Slávia v Trnave. 

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov “Športová hala Slávia v Trnave“ je komplexné riešenie športovej haly so zázemím vedúce k realizácii objektu novej športovej haly. Lokalita sa nachádza v širšom centre mesta pri Centrálnej mestskej zóne Trnava, na Rybníkovej ulici v rámci existujúceho športovorekreačného areálu v Trnave. 

Participantation conditions:

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok. Súťažný návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Pre účasť v súťaži je podmienkou predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti – kópie Autorizačného osvedčenia SKA alebo rovnocenného oprávnenia zahraničného účastníka a dôkazy o ekvivalencii predloženého dokladu 
zahraničného účastníka k oprávneniu na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a  autorizovaných stavebných inžinieroch.

Dates:

Announcing the competition: 9. July 2019
Deadline for submission of tenders: 8. October 2019
Estimated date for evaluation of the competition: 29. October 2019
Expected date of announcement and publication of results: 11. November 2019

Jury:

Chair:

Full members:

Substitutes of the jury:

Ing.arch. Peter Odnoga
ng. Jarmila Garaiová  (dependent on the announcer)

Experts:

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Ing. Martin Turčan
Juraj Fúzak

Rewards:

1. cena: 12 000 €
Odmena za urbanistické, dopravné a dispozičné riešenie: 1 000 €
Odmena za urbanistické, dopravné a dispozičné riešenie: 1 000 €
zapisnica-z-komisie Sutazne-podmienky_Slávia_Trnava

Contest results:

1. cena (12 000 €) – N/A - Benjamín Bradňanský, Vít Halada, Maroš Greš, Igor Machata

Authors:
Jury comment:

Urbanisticky výborné, funkčne a dispozične výborne zvládnuté, dobré napojenie na prístup do športového areálu, univerzálne napojené na okolie, udržateľná architektúra; fasáda je nedopovedaná, ale otvorená riešeniam (bude odrazom prevádzky jednotlivých priestorov v parteri, ktoré ju prirodzene oživia); porota oceňuje vzťah navrhovaných objektov so športovým areálom a flexibilitu z hľadiska jeho budúceho rozvoja, návrh spĺňa požiadavky zadávateľa na prevádzku, riešenie fasád je otvorené pre dopracovanie v rámci následnej komunikácie so zadávateľom.

Odmena za urbanistické, dopravné a dispozičné riešenie (1 000 €) – 2M ateliér architektúry - Miroslav Michalica, Tomáš Pozdech

Authors:
Jury comment:

Urbanisticky dobre riešené, súdobá architektúra s otvoreným prístupom na dialóg so zadávateľom; vhodne riešené urbanistické napojenie na vnútroblok s atletickým oválom a komunikácia s okolím (budova internátu), nedostatočná kapacita divákov porovnateľná s jestvujúcou športovou halou; komplikovaný prístup do športovej haly.

Odmena za urbanistické, dopravné a dispozičné riešenie (1 000 €) – Acrea: Michal Pasiar, Juraj Mihálik, Juraj Fabrici

Authors:
Jury comment:

Rešpektuje okolité budovy, exteriér nevyhovujúci, parkovanie prepracovať (spád, dva vjazdy zbytočne, jeden je v konflikte s nástupnou zónou), interiérový i exteriérový architektonický výraz súťažného návrhu nespĺňa súdobé výrazové prvky; vstupný priestor medzi navrhovaným objektom a budovou internátu zohľadňuje potrebu prepojenia so športovým areálom, architektonické riešenie vyvýšenej terasy, budovy aj interiérov je nedostatočné.