Slovak Chamber of Architects
Mestská plaváreň v Dubnici nad Váhom
24. 9. – 26. 11. 2021 4 weeks from now

Mestská plaváreň v Dubnici nad Váhom

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 21. 9. 2021 with the number KA-723/2021.

Mesto Dubnica nad Váhom vyhlasuje verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov pod názvom “Mestská plaváreň v Dubnici nad Váhom”. 

Zámerom Mesta Dubnica nad Váhom je na západnom okraji mesta na Ul. športovcov v areáli zrušenej Mestskej práčovne na pozemkoch vo vlastníctve mesta navrhnúť a zrealizovať novú Mestskú krytú plaváreň. V Územnom pláne mesta je tento priestor resp. táto časť mesta určená pre telovýchovu a šport a pre zmiešanú funkciu vybavenosti.

Hlavnou funkciou riešeného územia je teda športová a rekreačná vybavenosť. V urbanistickom riešení súťažného návrhu je potrebné vychádzať z návrhu požadovaných funkcií a ich väzieb na existujúce funkcie, stavby a vybavenosť, ktoré je potrebné rešpektovať. Dôležitý je návrh dopravnej obsluhy a riešenie ochranných opatrení eliminujúcich vplyv hluku predovšetkým na obytné sektory.

Participantation conditions:

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo miesto podnikania sa nachádza na území niektorej z členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok. Súťažný návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 a autorizovaný stavebný inžinier podľa § 5 ods.1, písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Dates:

Announcing the competition: 24. September 2021
Deadline for submission of tenders: 26. November 2021
Estimated date for evaluation of the competition: 8. December 2021
Expected date of announcement and publication of results: 29. December 2021

Jury:

Full members:

Substitutes of the jury:

Ing.arch. Mária Serdahelyová
Ing.arch. Tomáš Sobota
Ing. Silvia Kiačiková  (dependent on the announcer)
Mgr. Peter Wolf  (dependent on the announcer)

Rewards:

prvé miesto: 15 000 €
druhé miesto: 9 000 €
tretie miesto: 6 000 €
competition website: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5124
SÚŤAŽNÉ-PODMIENKY-MESTSKÁ-PLAVÁREŇ-V-DNV---SÚŤAŽNÉ-PODMIENKY.-