Slovak Chamber of Architects
Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave
21. 10. – 04. 11. 2020 2 years ago

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 20. 10. 2020 with the number KA-643/2020.

Mesto Trnava vyhlásilo v októbri 2020 verejnú projektovú dvojetapovú architektonicko-krajinársku súťaž na revitalizáciu verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná. Cieľom súťaže bolo aj v tomto prípade nájsť najvhodnejší návrh obnovy charakteristických sídliskových dvorov a blízkeho okolia.

Do prvého kola dvojkolovej súťaže sa zapojilo dvanásť kolektívov. Z nich následne vybrala porota v štvoricu najlepších, ktorý postúpili do druhého kola.

Participantation conditions:

Účastníkom mohol byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4, §4a a §5 zák. č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch, autorizovaných krajinných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Dates:

Announcing the competition: 21. October 2020
Deadline for submission of tenders: 4. November 2020, 17. December 2020
Estimated date for evaluation of the competition: 18. December 2020
Expected date of announcement and publication of results: 19. December 2020

Jury:

Chair:

Full members:

Substitutes of the jury:

Experts:

Ing. Radomila Škodná
Ing.Ľubica Augustínová

Rewards:

prvá cena: 1 700 €
druhá cena: 1 700 €
tretia cena: 1 700 €
štvrtá cena: 1 700 €
01_vyzva_Sutazne-zadanie

Contest results:

prvá cena (1 700 €) – DUMA - LIVING GARDENS s.r.o.

Authors:
Ing. Magdaléna Horňáková , Ing. Juraj Horňák , Gabriela Lapšanská, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Ivana Šebeňová
Jury comment:

Návrh je vypracovaný vo vysokej podrobnosti. Okrem pedantného riešenia vnútra troch dvorov prichádza s kladne prijatým názorom aj na priestory v okolí blokov – oživuje ulicu, rieši zostatkové nárožné plochy formou spoločných pobytových pocket parkov a piazzetty. V návrhu vzniká hodnotné prostredie z hľadiska naplnenia požiadaviek získaných od miestnych obyvateľov v participatívnom prieskume, ale aj z hľadiska biodiverzity. Štandard riešenia verejných priestorov je považovaný za aktuálny a adekvátny miestu.

druhá cena (1 700 €) – SLLA s.r.o.

Authors:
Jury comment:

Návrh je podrobne prepracovaný z hľadiska práce s vegetáciou, ponúkanou biodiverzitou, ponúka kvalitnú stratégiu pre postupné realizovanie konceptu v čase. Vo vnútroblokoch v odstupe od budov vedie okružný prstenec, ktorý integruje rôznorodé funkcie. Ich kompaktná veľkosť nepôsobí v rámci vnútroblokov rušivo. Repasácia pôvodných hracích prvkov bola prijatá polemicky - je vítaná pre zachovanie ducha miesta, no otáznou sa javí ich certifikácia a cena. Návrh je koncepčne silný, no okrem riešenia vnútra blokov neposkytuje rozvinutý názor na prácu s okolitými priestormi po obvode bytových domov. Návrh uzatvárať bloky v nárožiach novými budovami vo väčšej miere, než v súčasnosti, bol prijatý negatívne.

tretia cena (1 700 €) – Ing. arch. Irenej Šereš

Authors:
Ing. arch. Irenej Šereš , Ing. arch. et. Ing. Lenka Gulačová, Ing. Romana Šašinková
Jury comment:

Dizajn vnútroblokov založený na rozdielnosti jednotlivých blokov sa nejaví ako prínosný, nie je pokladaný za funkčne vyvážený vo vzťahu k miestnym obyvateľom. Radikálna inakosť nebola vzhľadom k inak identickému okoliu vnímaná ako pozitívny vstup. Kontrolovaný vstup do vnútroblokov je vnímaný ako otázny. Riešenie zelene je pokladané za koncepčne nedopracované. Zachytávanie dažďovej vody zo striech nie je považované za reálne. Objekt s toaletami sa v prostredí obytnej štruktúry nejaví ako potrebný.

štvrtá cena (1 700 €) – gogolák + grasse s.r.o.

Authors:
Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Štepán Matějka (CZ)
Jury comment:

Návrh je považovaný za prínosný z hľadiska základného nastavenia koncepcie, ale porota ho považuje za nedopracovaný. Dizajn vnútroblokov je rozdielny - každý dvor má vlastnú odlišnú identitu. Hustý porast vysokej zelene v blízkosti okien bytových môže spôsobiť prílišné tienenie. Návrhu chýba jasná koncepcia zelene V návrhu absentujú spevnené športové plochy.