Slovak Chamber of Architects
Kultúrne centrum Hviezda v Trnave
23. 12. – 15. 2. 2022 1 year ago

Kultúrne centrum Hviezda v Trnave

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 17. 12. 2021 with the number KA-1001/2021.

Mesto Trnava vyhlásilo v decembri 2021 verejnú projektovú dvojkolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov s názvom „Kultúrne centrum Hviezda v Trnave“. 

Zámerom vyhlasovateľa Mesta Trnava a Zaži v Trnave – Mestského kultúrneho strediska v Trnave bolo vybudovanie novej, súčasným podmienkam – spoločenským, kapacitným, prevádzkovým a technologickým – vyhovujúcej mestskej kultúrnej infraštruktúry, transformáciou existujúcej budovy kina Hviezda na nové kultúrne centrum. Od súťažných návrhov sa očakávala  schopnosť viesť kritický dialóg s komplexnou mestskou situáciou v zmysle vytvorenia súčasného verejného priestoru, respektíve rozhrania medzi domom, kultúrnou inštitúciou a mestom, priestorom každodenného života.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách:
1 kolo: urbanisticko‐architektonický návrh, hmotový a priestorovo‐organizačný koncept
2. kolo: architektonický návrh, funkčno‐dispozičné a materiálovo‐konštrukčné riešenia

V 1. kole porota hodnotila 14 návrhov. 3 návrhy postúpili do 2. kola.

 

Participantation conditions:

Návrh mohol predložiť každý, kto

- je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta (podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka, ďalej len „Zákona 138/1992“) alebo 
- je oprávnený na výkon činnosti inžiniera podľa § 5, ods. (1), písm. a) ( len s označením osvedčenia A1 na pečiatke ), ktorý je oprávnený na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva podľa Zákona 138/1992 resp. ekvivalentnej právnej úpravy účinnej v mieste sídla, podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia SR.

Dates:

Announcing the competition: 23. December 2021
Deadline for submission of tenders: 15. February 2022, 29. April 2022
Estimated date for evaluation of the competition: 6. May 2022
Expected date of announcement and publication of results: 13. May 2022

Jury:

Chair:

Prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek (CZ)

Full members:

Ing.arch. Štefan Polakovič
Ing.arch. Michaela Hantabalová
Ing.arch. Ondrej Horváth  (dependent on the announcer)
Ing. arch. Jana Moravcová (CZ)
Mgr. Peter Cagala  (dependent on the announcer)
Mgr. Adrián Kobetič  (dependent on the announcer)

Substitutes of the jury:

Mag.arch. Peter Stec , ArtD.
Ing.arch. Peter Purdeš  (dependent on the announcer)
Ing. arch. Jitka Ressová (CZ)

Experts:

Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Ing. Richard Varkonda

Rewards:

prvá cena: 20 000 €
druhá cena: 14 000 €
tretia cena: 10 000 €
competition website: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16644/summary
TKH---sutazne-zadanie TKH---sutazne-podmienky TKH_2kolo-hodnotiace-ZASADNUTIE-POROTY_zapisnica

Contest results:

prvá cena (20 000 €) – A-Design s.r.o.

Authors:
Ing. arch. Michal Romanec , Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Tomáš Pohanič, Ing. arch. Michal Buranovský, Ing. arch. Bohdan Hollý, Bc. Adela Tichá, Bc. Jozef Šefčík
Jury comment:

- Kompaktný dom
- Jednoznačné hmotovo–priestorové riešenie s pochopením širších vzťahov v území.
- Hmotovo návrh najplepšie nadväzuje na súčasný horizontálny charakter kina Hviezda, rozšírenie hmoty foyer a sály je prirodzene doplnené o oddelenú subtílnu hmotu administratívy, pričom je rozvíjaný kompozičný vzťah horizontálnej dosky a dvoch vertikálnych hmôt. Oddelenie hmoty administratívy od sály smerom k vertikále susedného hotela vhodne nadväzuje na okolie a zároveň dovoľuje osvetlenie administratívy nerušiace kompaktný výraz hmôt. Tieto sú jemne materiálovo diferencované odkazujúc na pôvodné výtvarne riešenie s potenciálom na riešenie grafického označenia prostredníctvom svetelnej fasády.
- Návrh ponúka vo veľkej miere aktívny obvod budúceho kultúrneho centra. Smerom do Paulínskej prostredníctvom rozšírenej lodžie umožňuje veľkorysé prepojenie medzi sálou, foyer a ulicou a tým aj vylievanie programu a aktivít KC do verejného priestoru. Zároveň však prostredníctvom kaviarne a prenajímateľných ateliérov oživuje aj bočné priestory, ktoré podporujú možné priečne prepojenia Paulínskej a Hlavnej ulice.
- Návrh ponúka zväčšenie hmoty sály na požadovanú kapacitu, sála a jej riešenie je hodnotené pozitívne, vysoká miera variability, možnosti viac smerovej orientácie sály, vzťah k foyer a ďalším priestorom v čitateľnej a presvedčivej dispozícií sú vítané kvality návrhu. Porota kladne hodnotila poréznosť parteru nielen v smere foyer – exteriér, ale aj v smere foyer a sála.
- Návrh naznačuje aj možnosť poréznosti fasády sály oknom na sever, čím sa dá dosiahnuť kontrolovaná práca s prirodzeným osvetlením sály pre denné aktivity.
- Materiálovo a výrazovo odporúča porota návrh v ďalšom kroku v úzkej spolupráci s mestom prehodnotiť smerom k vhodnému vzťahu s typom kultúrnych aktivít. Menej formálnych a materiálových ambícií smerom k neutrálnejšiemu charakteru. Vhodná práca napríklad s recykláciou existujúcej podlahy.
- Porota tiež odporúča pri hľadaní technického riešenia elevácie hľadiska úzku komunikáciu a spoluprácu s budúcim prevádzkovateľom.

druhá cena (14 000 €) – 2021 s.r.o.

Authors:
Ing. arch. Peter Lényi , Ing. Ing. arch. Ondrej Marko , Ing. arch. Lukáš Lečko, Ing. Anna Kvasniaková, Ing. arch. Lenka Borecká, Ing. arch. Jana Kvasniaková, Ing. arch. Mgr. art. Dorota Volfová
Jury comment:

- Dom na dome
- Kultivovaný návrh zachováva charakter/atmosféru pôvodnej budovy kina Hviezda
- Viditeľná je snaha o zachovanie hmoty, respektíve jej kompizičné vzťahy, navýšenie hmoty sa deje aj v horizontálnom aj vertikálnom smere
- Kladne hodnotená je snaha o osvetlenie sály prostredníctvom stropných svetlíkov. Sála tak získava možnosť stať sa viac ako len neutrálnym blackboxom.

- Zložitosť riešenia konštrukcie, akustiky, zatemnenia bola vnímana nejednoznačne. Na jednej strane potenciál na rôznorodé aj provokujúce používanie, zmenu charakteru priestoru, viacvrstevnatosť – sála ako priestor na produkciu kultúry a aktivít. Na druhej strane otázka konštrukčnej reálnosti takéhoto riešenia. Nejednoznačnosť návrhu sa prejavila aj na lamelovej fasáde vertikálnej hmoty sály a administratívy, ktorej úloha je viac zjemnovať a schovávať ako ponúkať viacvrstevnatý výraz kutúrneho centra.
- Návrh nie je v mestskom priestore neutrálne bezkonfliktný, čo je hodnotené kladne, ale vo viacerých momentoch pôsobí potenciál vyrušenia skôr rozpačito ako sebavedome.
- Parter a jeho napojenie na okolie domu sa javí ako adresné, efektívne pomenováva hlavné priestory na vylievanie programu a vedľajšie priestory obslužné priestory a dobre nastavuje charakter a atmosféru živého mestského domu.
- Kladne je tiež hodnotená snaha o univerzálnosť sály prostredníctvom viacnásobného vstupu zásobovania sály aj s naznačenou možnosťou vjazdu priamo do sály, avšak vjazd na hydralické stoly javiska či výškový rozdiel terénu a sály pôsobia nedoriešene.
- Dispozičné riešenie a organizácia prevádzky sa javí ako funkčne a variabilne, s čitateľnou snahou o rozvíjanie pôvodnej dispozície kina Hviezda. Problémom sú vstupy do sály len z bočných strán.
- Vhodná transparencia alebo poréznosť foyer smerom do exteriéru. Avšak vzťah sála - foyer je skôr o skrývaní ako o prepájaní. Kaviareň je dôležitejšia ako sála.

tretia cena (10 000 €) – Plural s.r.o.

Authors:
Ing.arch. Martin Jančok , Arch. Michal Janák , Gabriela Smetanová, Ing. arch. Miroslava Mišurová, Alica Pokorná
Jury comment:

- Dom vedľa domu
‐ Silný priestorovo hmotový návrh, nezachováva pôvodné vzťahy, novú hmotu sály umiestňuje výrazne asymetricky voči zachovanému portiku, otáča orientáciu sály a nastoľuje novú mierku voči zachovanej hmote ako aj voči prostrediu. Zásadný zásah do existujúcich konštrukcií, respektíve ich náhrada.
‐ Porota vníma ambíciu o nastavenie nových priestorových vzťahov v prostredí, tieto sa však dejú skôr na úrovni hmoty, mierky a kompozície avšak na úrovni parteru a napojenia domu na okolie alebo vytvárania okolia je dom tvrdý, zdôrazňuje orientáciu do Paulínskej ulice a rezignuje na priestory po stranách budovy. Táto jednostrannosť voči verejnému problému je vnímaná problematicky. Dom samotný pôsobí ako vložený do prostredia, čo je umocňené aj kobercom dlažby.
‐ Návrh si vytvoril novým priestorovo hmotovým konceptom podmienky na ideálne nastavnie fungovania sály, avšak paradoxne ponúka zo všetkých troch ocenených návrhov najmenšiu plochu sály.
‐ Výrazovo je dom vnímaný rozporuplne. Snaha o súčasný kultúrny dom naráža na podobnosť s inými typologickými druhmi. Nedoriešené rozpory v materialite, napríklad pôvodná dlažba vs. podlahové kúrenie.