Slovak Chamber of Architects
Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca
10. 8. – 25. 8. 2020 2 years ago

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 06. 7. 2020 with the number KA-400/2020.

Banskobystrický samosprávny kraj v júli 2020 vyhlásil verejnú projektovú dvojetapovú urbanisticko-architektonickú súťaž "Premen prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca". Historická budova a jej areál by sa mal v budúcnosti zmeniť na interaktívnu audiovizuálnu zážitkovú expozíciu. Súťažiaci mali priniesť komplexný názor na urbanistické riešenie areálu, architektonické riešenie objektu, ale tiež dizajnérske stvárnenie interiérov, návrhy expozícií, formát moderných multimédií a vizuálne riešenie identity kultúrnej inštitúcie.

V prvom kole súťaže hodnotila porota návrhy siedmych ateliérov. Do druhého kola postúpila trojica autorských kolektívov: young.s.architekti, architekti SPDe a KUPEC ARCHITEKTI.

Participantation conditions:

Návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Dates:

Announcing the competition: 10. August 2020
Deadline for submission of tenders: 25. August 2020, 20. October 2020
Estimated date for evaluation of the competition: 27. October 2020
Expected date of announcement and publication of results: 30. October 2020

Jury:

Chair:

Ing. arch. Peter Lacko (CZ)

Full members:

Ing.arch. Štefan Polakovič
Ing. Ing. arch. Anton Reitzner
Ing.arch. Martin Somora M.Arch
Akad. arch. Pavol Bratský
Jozef Dobrík
Ing. arch. Hana Kasová  (dependent on the announcer)

Substitutes of the jury:

Ing. arch. Jana Štofan-Styková
Ing. Iveta Niňajová, PhD.  (dependent on the announcer)

Rewards:

prvá cena: 12 000 €
druhá cena: 9 000 €
tretia cena: 5 000 €
06-SP_Revuca_2020-07-07 zapisnica_z_hodnotiaceho_zasadnutia_poroty_revuca_2_etapa_final

Contest results:

prvá cena (12 000 €) – young.s.architekti

Authors:
Ing. arch. Jozef Bátor , PhD. , Tomáš Medlen, Lucia Papierniková, Dang The Anh, Sára Mária Seidlová
Jury comment:

Návrh priniesol komplexné, suverénne riešenie, s kvalitným urbanisticko - architektonickým názorom, s vysoko funkčným prevádzkovým konceptom a sviežim riešením vizuálnej identity projektu. Ako jedinému sa mu podarilo vytvoriť univerzálnu, priestorovo - prevádzkovú funkčnú schému, ktorá dokáže bez problému reagovať na rôzne požiadavky i v dlhodobom časovom horizonte.

Vysoká miera flexibility návrhu je zárukou, že nový priestor sa v maximálnej miere môže stať živým iniciačným prvkom regiónu v rámci širšieho celorepublikového kontextu, ale i významným miestom pre posilnenie kultúrno - spoločenského života na lokálnej úrovni v meste Revúca.

Veľkým prínosom návrhu je vytvorenie nového bočného, hlavného vstupu zo severovýchodu, z novo založenej pešej spojky s charakterom pokojnej jednoradovej aleje. Nová pozícia vstupu mení pravidlá pri pohybe v areáli. Vstupný priestor areálu sa dostáva do stredu parcely a tým sa zbavuje problému priechodu pôvodnej hlavnej budovy, ktorá pri zachovaní pôvodného vstupu vždy vytvárala určitú bariéru. Navrhnutá pozícia hlavného vstup zároveň umožňuje vytvoriť nový, veľkorysý, exteriérový priestor, ktorý spolu so vstupným foyer definuje ústredný priestor areálu.

Návrh prepojil jednotlivé objekty zastrešeným koridorom a vytvoril tak základnú organizačnú kostru celého komplexu. K trom pôvodným objektom sa pričlenili 3 exteriérové priestory, každý s odlišným charakterom. Hlavný vstupný dvor plní funkciu multifunkčného priestoru s možnosťou oddelenej prevádzky od zbytku areálu v prípade rôznych miestnych aktivít, osláv a podobne. Posunutím pôvodnej vstupnej záhrady do koncovej polohy sa podarilo vytvoriť oddychovú záhradu s atmosférou pôvodných vzrastlých stromov a historických reminiscencií. Naproti tomu, záhrada minerálov je koncipovaná ako moderná záhrada s ambíciou vytvoriť atraktívny exteriérový expozičný priestor. Zastrešený "koridor" umožňuje pohyb "suchou nohou" v rámci celého areálu a ponúka vytvorenie doplnkových priestorov (vstup, infocentrum, kníhkupectvo, toalety...). Transparentné riešenie fasád umožňuje vizuálny kontakt s exteriérom nádvorí a ponúka ďalšiu vrstvu vizuálnych zážitkov. Dispozície pôvodných objektov sú riešené prehľadne, čisto a vytvorené priestory nebránia univerzálnemu využitiu.

Porota odporučila účastníkovi v 2. etape zvážiť presun toaliet zo vstupného vestibulu, na čo účastník predloženým návrhom reagoval. Nová pozícia toaliet v pôvodnej budove neumožňuje docieliť optimálny komfort v prípade požiadavky oddeleného fungovania stredového sektoru (v prípade na expozíciách nezávislej prevádzke). Je na vyhlasovateľovi, aký prevádzkový koncept sa mu bude zdať vhodnejší. Porota odporúča v rámci zvýšenia flexibility ponechať toalety ako súčasť vstupného bloku.

druhá cena (9 000 €) – architekti SPDe

Authors:
Jury comment:

Predmetný návrh premeny prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej je komplexným návrhom konceptu kombinácie pôvodnej štruktúry objektov a jeho doplnenie o novú vrstvu novostavby, nadstavby a dostavby. Predmetné objekty sú prepojené riešením vonkajších, exteriérových plôch so zachovaním existujúcej vzrastlej zelene. Dispozičné riešenie a vstup novej náplne do substancie mixu objektov je logické, rešpektujúce požiadavky vyhlasovateľa súťaže, konštrukčnú podstatu existujúceho a novo vloženého objemu. Porotu mimoriadne zaujal architektonický vstup uvoľnenia pri riešení haly na 2.n.p. Pomerne silné, vizuálne logo spája dom po celej výške impozantným priestorovým riešením. Na druhej strane tak pretína (mierne limituje) dispozíciu historického objektu a určuje tým možnosť usporiadania expozícií. Zámer autorov o neinvazívny vstup do riešenia exteriéru (najmä vnútorných dvorov) rovnako znižuje predstavu o zapojení vonkajších priestorov do dopovedania diania v interiéri a slabšie reflektuje snahu vyhlasovateľa o intenzívne používanie dvorov nielen v otváracích hodinách múzea a neumožňuje ich dostatočne flexibilné vyťaženie na menšie, sezónne kultúrne podujatia iným subjektom. Návrh autorského teamu bol cez všetky menšie pripomienky vyhodnotený ako invenčný, silný a pôsobivý.

 
 
 

tretia cena (5 000 €) – Kupec Architekti

Authors:
Ing. arch. Pavol Kupec , Nikola Kamenská, Veronika Aschenbrierová, Ivana Kupčoková, Marianna Piliarová
Jury comment:

Návrh rozpracoval myšlienku prepojenia jednotlivých podlaží otvorením priestoru v centrálnej polohe a vložením prvku balóna. Tento prístup porota hodnotí z pohľadu expozície ako prínos pre zaujatie návštevníka, zároveň z pohľadu univerzálnosti využitia objektu ako negatívum. Dominantnou témou architektonického riešenia historického objektu sa tak stáva dielo „Hviezdoveda“ o ceste na mesiac. Práca prepojenia a vzájomnej komunikácie interiéru s exteriérom, ako aj riešenie samotného exteriéru je na priemernej úrovni. Návrh nie efektívne využil priestor existujúcich objektov, čo vyvolalo potrebu zvýšenia podlažnosti objektu č. 2.