Slovak Chamber of Architects
Back to all competitions
Stará Turá zóna Mierová
26. 7. – 18. 10. 2021 1 year ago

Stará Turá zóna Mierová

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 26. 7. 2021 with the number KA-566/2021.

Zámerom urbanisticko-architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov, ktorú v auguste 2021 vyhlásilo mesto Stará Turá, bolo vytvoriť v zóne Mierová aktívny a atraktívny priestor s výrazným zastúpením zelene s ohľadom na kvalitu verejného priestoru, klimatické opatrenia, prítomnosť vodného toku, kontext obytnej a pešej zóny, dopyt po doplnkových funkciách a službách a priestorové napojenie na okolie. Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov. Súťažné zadanie sa opieralo aj o výsledky dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi. Do súťaže bolo zaslaných 11 návrhov.

Participantation conditions:

Účastníkom mohol byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo §4a alebo §5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Dates:

Announcing the competition: 26. July 2021
Deadline for submission of documents / tender proposals: 18. October 2021
Estimated date for evaluation of the competition: 27. October 2021
Expected date of announcement and publication of results: 10. November 2021

Jury:

Chair:

Full members:

Ing.arch. Martin Jančok
Ing. Eva Wernerová
Ing. Magdaléna Horňáková
Ing. arch. Katarína Robeková  (dependent on the announcer)

Substitutes of the jury:

Ing.arch. Peter Jurkovič
PharmDr. Leopold Barszcz  (dependent on the announcer)

Rewards:

prvé miesto: 9 000 €
druhé miesto: 5 500 €
tretie miesto: 3 500 €
ZÁPIS-Z-HODNOTIACEHO-ZASADNUTIA-POROTY

Contest results:

prvé miesto (9 000 €) – Mag. arch. Peter Stec, ArtD., Ing. akad. Arch. Ján Studený (spolupráca Alena Tundérová, Júlia Kolláthová)

Authors:
Collaborators:
Alena Tundérová, Júlia Kolláthová
Jury comment:

Prednosťou návrhu je dobré zohľadnenie okolitého kontextu zóny Mierová a využitie konceptu priestorového členenia, ktorý odkazuje na historickú parceláciu územia. Rozhodnutie autorov návrhu plochu fragmentovať do ľahko udržiavateľných zelených blokov, vytvára štruktúru intenzívne využiteľných pobytových plôch a atraktívnych priestorov pre aktivity rozličného charakteru. Pozitívne je vnímané aj zapojenie zadných vchodov bytového domu do pokojnej časti upravených plôch. V rámci spevnených plôch chýba jasné vymedzenie (nie je uvedená) zhormažďovacej plochy pre spoločenské podujatia. Navrhovaný multifunkčný objekt sleduje pôvodnú uličnú čiaru a vytvára zázemie pre živé prevádzky. Nedostatkom objektu je výrazná orientácia do dvora, uzatváranie priestoru zo severo-západnej strany, blokovanie prepojenia verejného priestoru s vodným tokom a nedostatočné otvorenie budovy smerom k promenáde. Vzhľadom na odhadované celkové investičné náklady je otázna aj veľkosť a štandard prevedenia navrhovaného objektu.

druhé miesto (5 500 €) – Atrium s.r.o.

Authors:
Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD. , Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing. arch. Maroš Mitro, Bc. Pavel Bakajsa, Jasmín Al-Husseinová
Jury comment:

Porota ocenila výrazný koncept návrhu, ktorý vyzdvihuje priestorovú veľkorysosť ako hlavnú kvalitu, zohľadňuje vzťah priestoru s vodným tokom, rieši
rozdrobenosť a nejednoznačnosť zóny Mierová. Umne narába s mierkou elementov návrhu, ktoré korešpondujú s veľkosťou dominantného bytového domu. Kruhový motív centrálnej plochy nedefinuje aktivity, ktoré by sa v ňom alebo mimo neho mali odohrávať, ale otvára využitie verejného priestoru našej predstavivosti. Pozícia objektu vytvára v priestore novú fasádu a jasne uzatvára pôvodnú zástavbu. Zároveň z pohľadu neskoršej etapizácie jeho výstavby nemá takéto umiestnenie negatívny vplyv na využívanie hlavného priestoru. Návrhu chýba lepšie zadefinovanie zelene, dažďového manažmentu, mobiliáru pozdĺž promenády, lávok cez vodný tok, nadväznosti k parteru bytového domu a celkovo lepšie prepojenie centrálneho kruhu s okolitým priestorom pre všetky vekové skupiny. Návrh pôsobí schematicky s výrazným zameraním na formu.

tretie miesto (3 500 €) – Kuklica Smerek s.r.o.

Authors:
Jury comment:

Návrh pracuje s konceptom vytvorenia organického parku, ktorý ponúka rozličné aktivity v rámci plôch vymedzených pešími ťahmi. Pozdĺž promenády je park
ohraničený solitérnymi objektmi, ktoré zachovávajú priehľady v rámci riešeného územia. Porota ocenila aj prácu s nábrežím vodného toku a návrh novej lávky. Negatívne je vnímané prílišné preddefinovanie urbanistickej schémy (pavilónové objekty,organický charakter parku), ktorá obmedzuje variabilitu využitia územia. Zvolená forma objektov, sa aj napriek inšpirácií v historickej zástavbe, v danom prostredí javí cudzia.