Slovak Chamber of Architects
Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana, Trnava
22. 6. – 24. 9. 2020 2 years ago

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana, Trnava

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 22. 5. 2020 with the number KA-340/2020.

Mesto Trnava vyhlásilo v júni 2020 verejnú projektovú jednokolovú  architektonicko-krajinársku súťaž návrhov na novú podobu a využitie vnútroblokov vrámci sídliska Generála Goliana

Predmetom súťaže bola revitalizácia sídliskových dvorov zo sedemdesiatych rokov. Napriek tomu, že podobných sídlisk sú na Slovensku desiatky, ide o prvú súťaž s obdobným rozsahom pre ucelené územie tohto typu. Zanedbané vnútrobloky, v rámci jedenásťtisícovej Linčianskej, by mali ožiť novými voľnočasovými aktivitami. Architekti riešili okrem dvorov medzi bytovými domami aj centrálne verejné priestranstvo, kde sa nachádzajú viaceré budovy s občianskou vybavenosťou.

Porota hodnotila 8 súťažných návrhov. V súťaži zvíťazil návrh ateliéru Plural.

Participantation conditions:

Návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta alebo autorizovaného krajinného architekta podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Dates:

Announcing the competition: 22. June 2020
Deadline for submission of tenders: 24. September 2020
Estimated date for evaluation of the competition: 13. October 2020
Expected date of announcement and publication of results: 21. October 2020

Jury:

Chair:

Full members:

Ing. Ivana Pasečná , PhD.
Ing. Michal Marcinov
Ing.arch. Ondrej Horváth  (dependent on the announcer)
Ing. Jarmila Garaiová  (dependent on the announcer)

Substitutes of the jury:

Ing.arch. Peter Purdeš  (dependent on the announcer)
Ing. arch. Matúš Antolík

Experts:

Mgr. Tatiana Vavrová

Rewards:

prvá cena: 9 000 €
druhá cena: 5 000 €
tretia cena: 3 000 €
2020-06-12_Súťažné-podmienky-Trnava Zapisnica

Contest results:

prvá cena (9 000 €) – Plural s.r.o.

Authors:
Ing.arch. Martin Jančok , Arch. Michal Janák , Zuzana Kovaľová, Ing. arch. Maroš Kostelanský, Ing. Ján Augustín
Jury comment:

Jednoznačný víťaz, no porota naberala odvahu do poslednej chvíle vysloviť verdikt. Jasne viditeľné rozdiely v prepracovanosti ôsmich odovzdaných návrhov vyvolávali neistotu. Výnimočnosť návrhu tkvie v ľahkosti, odvahe nájsť a sústrediť sa na najpodstatnejšie body územia. Zvyšku neuberá potenciál. Prílišná prepracovanosť bez hierarchizácie priestoru bola pre ostatné návrhy slabinou. Budú funkčné ak sa nepodaria zrealizovať bez kompromisov?

Na prvý pohľad neriešené časti víťazmi porota počas diskusie vyhodnotila ako všeobecne problematické (napr. predzáhradky pri vstupoch, veľké zásahy do dopravy a pod.), čo by mohlo ohroziť realizáciu. Autori presne identifikovali kľúčové body, ktoré zaručia zmenu kvality prostredia. Dvory vytvárajú rôzne atmosféry, jemné rozdiely sú premysleným plánom. Cítiť vedomú prácu na komunikácii priestorov dvorov s obyvateľmi za oknami rečou architekta: mierka, výška, hustota, prázdno, odstup, blízkosť. Použitie bežeckého okruhu je častým klišé, ktoré odhaľuje nedostatok invencie autorov. Tu sa to nestalo. Dráha ako pojivo medzi rôznorodými dvormi, minimum konfliktov s dopravou, dĺžka schopná nasýtiť bežcov. Bežecký okruh na sídlisku si možno vyžiada viac pruhov a dĺžky.

Porota pri ďalšom dopracovaní návrhu odporúča zvážiť/prehĺbiť úroveň detailu riešenia v niekoľkých oblastiach, najmä: 

- rozsah kolonády
- spôsob riešenia zelených plôch priľahlých k obytným domom
- rozsah vodných prvkov
- zvážiť pripomienky, ktoré vzídu z diskusie s obyvateľmi lokality a ich zástupcami.

druhá cena (5 000 €) – Kuklica Smerek architekti, s.r.o.

Authors:
Jury comment:

Návrh znázornil jasný koncept - lineárnu os - centrálnu ,,urbánnu'' promenádu na ktorú nadväzujú ,,rurálne háje'', pričom v prvej etape sa zameriavajú na realizáciu tohto kľúčového priestoru. Prostredníctvom funkčných schém je zrejmé o čom návrh pojednáva. Plusom návrhu č. 4 okrem iného je, že predstavil hierarchizáciu verejných priestorov. Načrtnuté riešenia, čo sa týka detailov (napr. grafika v asfalte) napovedajú o autoroch návrhu, že nám dokážu ponúknuť nápaditú súčasnú hru, ktorá sofistikovane, krok za krokom pretvára charakter monotónneho sídliska. Plynulo riešia líniu promenády cez námestie skrz využitím kontinuity zelenej infraštruktúry. Diverzita územia je podporená použitím terénnych modelácií. Venujú sa tiež udržateľnosti, ekonómii i ekológii projektu prostredníctvom realistického manažmentu dažďových vôd, či samotnej porealizačnej údržbe - manažmentu verejných priestorov zelene v rámci obytného súboru.

Návrh je vyzretý, systematický a koncepčný, sľubuje určitú mieru čitateľnej zmeny. Náplň jednotlivých dvorov je takmer totožná, každý chce obsiahnuť plnú škálu aktivít - trochu málo invencie pre sídlisko ako celok.

tretia cena (3 000 €) – Atelier Duma - Living Gardens

Authors:
Ing. Magdaléna Horňáková , Ing. Juraj Horňák , Gabriela Lapšanská, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Ivana Šebeňová, Oliver Hacaj
Jury comment:

Návrh prevyšuje ostatné svojou prepracovanosťou koncepcie zelene. Každému dvoru je venovaná mimoriadna pozornosť. Autori sa venujú i okrajovým častiam, ktoré ostatní súťažiaci zanedbali. Navrhované plochy sú moderované konkrétnymi aktivitami. Obmena povrchov multifunkčných ihrísk je náznakom rôznosti dvorov. Každý z dvorov má veľmi podobnú paletu náplní, sú svojbytné, nezávislé na celku. Atmosféra ma všade rovnaké kvality. K pohybu po sídlisku núti iba príjemné centrum, ktorého potenciál autori využili. Energia vložená do dvorov, detailov a naplnení potrieb všetkých obyvateľov je enormná. Práve snaha o dokonalý kokteil v každom dvore porota vyhodnotila ako slabinu návrhu. Všetci majú celú paletu vo svojom dvore, rovnosť, nikam netreba chodiť, žiaden nie je špecifický. Vytráca sa napätie, prichádza pochybnosť, či ide o reálny svet. Priestory nenabádajú k obľúbenosti určitej skupiny. Obraz ako v jednom dvore hrá hlučná skupina futbal, okolo kočíky s najmenšími, na workoute piati nadšenci a k tomu sa prizerajúci dôchodcovia… rovnaký obraz niekoľkokrát posádzaný medzi domy. Celok postráda nadhľad, smerovanie sídliska, výnimočnosť, ktorá nabáda ku vzťahu so svojím okolím. Pojivo sídliska sa vytratilo v detaile. Návrh dvora je správne riešenie avšak pre menšiu komunitu.