Slovak Chamber of Architects
Parkovací dom v Trnave
08. 7. – 08. 10. 2020 2 years ago

Parkovací dom v Trnave

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 07. 7. 2020 with the number KA-220/2020.

Mesto Trnava vyhlásilo v júli 2020 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov „Parkovací dom v Trnave“ na komplexné riešenie parkovacieho domu v obytnom súbore Na hlinách. 

Náročnosť zadania spočívala v umiestnení parkovacieho domu do vnútrobloku so značným prevýšením (bývalá tehelňa), priamo medzi okolité bytové domy. Parkovanie bolo potrebné vyriešiť tak, aby priestor nestratil intímny charakter dvora. Návrh mal súčasne rozšíriť priestorové využitie vnútrobloku, s doplnením o herné prvky, mobiliár, drobnú architektúru a zeleň. Riešenie kládlo nároky na optimálne architektonické, krajinárske, ako aj dopravné riešenie stavby.

Do súťaže sa zapojilo 16 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh Dušana Fischera a Ľudovíta Urbana. 

Participantation conditions:

Súťažný návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Dates:

Announcing the competition: 8. July 2020
Deadline for submission of tenders: 8. October 2020
Estimated date for evaluation of the competition: 28. October 2020
Expected date of announcement and publication of results: 11. November 2020

Jury:

Full members:

Substitutes of the jury:

Ing.arch. Pavel Ďurko
Ing. Jarmila Garaiová  (dependent on the announcer)

Experts:

Ing.arch. Ondrej Horváth
Ing. Peter Trnka
Ing. Jana Miklovičová
Ing. Boris Aresta
Emanuel Gronský

Rewards:

prvá cena: 8 000 €
druhá cena: 4 800 €
tretia cena: 3 200 €
sutazne_podmienky-(1) zapisnica-vyhodnotenie-sutaznych-navrhov-

Contest results:

prvá cena (8 000 €) – Atelier Urban + Fischers

Authors:
Collaborators:
Ing. arch. Miroslava Ribovičová , Ing. arch. Betty Laurincová, Ing. arch. Erika Hriviková, Mgr. art. Matej Hoppan
Jury comment:

Vplyv návrhu po dostavaní bude minimálny, čo porota vyhodnotila veľmi pozitívne. Parkovací dom nebude vôbec viditeľný vďaka novej topológii vnútrobloku a svahu, ktorý zakrýva samotnú stavbu. Rovnako sú veľmi zaujímavo riešené priestory pre vstup do samotných garáži a odvetranie cez štrbinu naprieč objektom. Porota ocenila aj riešenie vjazdu, ktoré minimalizuje zásah do vnútrobloku. Zaujala aj netradičná forma prezentácie, ktorá môže pôsobiť až infantilne, ale je dostatočne popisná a jednoznačne komunikuje výhody návrhu. Samotné riešenie parkovania je veľmi logické a efektívne. Riešenie lezeckej steny, jeho napojenie na svah a bezpečnosť bude potrebné v ďalších stupňoch citlivo doriešiť, rovnako ako zopár drobností, ktoré však nemajú vplyv na zámer ako taký. Celkovo je návrh veľmi ucelený s jasným a silným konceptom, na ktorom sa dá ďalej stavať a rozvíjať ho v ďalších stupňoch projektovania.

druhá cena (4 800 €) – Light4Space s.r.o.

Authors:
Jury comment:

Návrh výborne zapadá do zeleného vnútrobloku. Porota ocenila, že samotný objekt garáží bude minimálne vnímavý a viditeľný. Práca s topológiou terénu a prisypanie objemu bolo hodnotené veľmi kladne. Rovnako ako vjazdy, ktoré minimálne zasahujú do vnútrobloku. Logika parkovania a riešenie pohybu áut je tiež veľmi čisté. Prezentácia návrhu je veľmi prehľadná a čitateľná. Objekt kaviarne s výlezom a terasou môže oživiť funkčné využitie zeleného vnútrobloku. Čiastočne priznanie hrany objektu v parku môže byť vnímané ako zbytočné a limitujúce. Ako celok je ale návrh veľmi zrelý a dalo by sa na ňom pokračovať a rozvíjať ho ešte viac v ďalších stupňoch projektovania.

tretia cena (3 200 €) – vranka architekti s.r.o

Authors:
Ing.arch. Radovan Vranka , Ing. arch. Zuzana Tomečková
Jury comment:

Návrh maximálne využíva priestorové možnosti vnútrobloku. Dosahuje aj najväčší počet parkovacích miest pri dobre riešenej typológii a technológii parkovania. Nedostatkom sa však javí jeho dopravný vjazd a výjazd, ktorý dominuje svojim objemom a koliduje s okolitou zástavbou. Autori priznávajú v architektúre fasád dominanciu parkovacieho domu zo spodnej úrovne dvora. Strešná krajina je riešená kvalitne formou terás, nedostatkom sa javí masívnosť rámp a schodísk. Koncept a jeho vyjadrenie ma jasnú logiku a kvalitu. Návrh by mal ambície sa ďalej rozvíjať aj v ďalších stupňoch projektovania.