Slovak Chamber of Architects
Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave
12. 3. – 11. 5. 2020 2 years ago

Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 27. 2. 2020 with the number KA-160/2020.

Mesto Stupava vyhlásilo v marci 2020 verejnú, anonymnú, dvojetapovú, architektonicko-urbanistickú, projektovú súťaž návrhov „Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave“. Cieľom súťaže bolo vybrať najvhodnejšie riešenie pre návrh verejného priestoru Troyerovho námestia a pre návrh nových priestorov Základnej umeleckej školy v Stupave v susedstve Mestského kultúrneho a informačného centra. Lokalita má vďaka svojej veľkosti a polohe potenciál stať sa kvalitným verejným priestranstvom pre každodenné využitie a občasné usporadúvanie spoločenských a kultúrnych podujatí. V riešenom území sa nachádza historický objekt Troyerovej kúrie, pri ktorom sa očakáva, že bude upravený / rekonštruovaný a môže byť doňho umiestnená časť požadovaného lokalitného programu ZUŠ.

Súťaž prebehla v dvoch etapách:
Prvá etapa (I. kolo): návrh urbanistického riešenia územia
Druhá etapa (II. kolo): návrh architektonického riešenia ZUŠ v nadväznosti na riešené územie

Do druhej etapy súťaže postúpilo 6 návrhov z 28 hodnotených návrhov v prvej etape. Zvíťazil návrh ateliéru young.s.architekti.

Participantation conditions:

Návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Dates:

Announcing the competition: 12. March 2020
Deadline for submission of tenders: 11. May 2020, 6. July 2020
Estimated date for evaluation of the competition: 7. September 2020
Expected date of announcement and publication of results: 21. September 2020

Jury:

Chair:

prof. Ing. arch. Ján Stempel (CZ)

Full members:

Ing.arch. Pavel Paňák
Mgr. art. Branislav Škopek
Ing. arch. Ján Jacko
Mgr. Peter Novisedlák MBA.  (dependent on the announcer)

Substitutes of the jury:

Rewards:

prvá cena: 10 000 €
tretia cena - ex aequo: 3 333 €
tretia cena - ex aequo: 3 333 €
tretia cena - ex aequo: 3 333 €
5. - 6. cena ex aequo: 1 500 €
5. - 6. cena ex aequo: 1 500 €
SÚŤAŽNÉ-PODMIENKY Zapisnica_etapa2

Contest results:

prvá cena (10 000 €) – young.s architekti, s.r.o.

Authors:
Ing. arch. Jozef Bátor , PhD. , Bc. Dang The Anh, Bc. Lucia Papierniková
Jury comment:

Porotu presvedčila jasnosť a čistota urbanistického riešenia, ktoré posilňuje charakter daného územia. Porota oceňuje kontextuálnosť pavilónovej koncepcie voči okolitej zástavbe, ktorá má veľmi dobrý predpoklad na etapizovateľnosť. Tým má veľký potenciál ďalšieho rozvoja projektu po upresnení zadania. Návrh je bohatý v prelínaní vonkajších priestranstiev a vnútorných priestorov. V kontexte ostatných návrhov prináša iný- inovatívny pohľad na zastavanosť územia aj na riešenie jednotlivých dispozícií. Historický objekt Troyerovej kúrie je zachovaný a rekonštruovaný vo svojej základnej podobe. Estetické a dispozičné riešenie je na vysokej úrovni a vytvára inšpiratívne prostredie pre ďalší umelecký vývoj žiakov základnej umeleckej školy. Návrh v najvyššej miere vyhovel požiadavkám súťažného zadania a preto ho porota jednohlasne doporučuje k realizácii.

tretia cena - ex aequo (3 333 €) – Totalstudio s.r.o.

Authors:
Jury comment:

Porota kladne hodnotí jasnú urbanistickú štruktúru charakteristickú solitérnou zástavbou s prehľadnou funkciou jednotlivých objektov ako aj jednoznačnú etapizáciu. Prínosom vidí kvalitne pojednanú obnovu Troyerovej kúrie a jej oslobodenie voči námestiu. Sporným sa javí výška budovy samotnej umeleckej školy oproti návrhu v prvom kole, jej inštitucionálny charakter a nesúlad vnútorných priestorov chodieb a schodísk voči čelnej fasáde. Otáznym je aj netransparentnosť multifunkčnej sály zakrývajúca priľahlú zeleň a formálnosť verejných priestranstiev.

tretia cena - ex aequo (3 333 €) – Plural s.r.o.

Authors:
Ing.arch. Martin Jančok , Arch. Michal Janák , Ing. arch. Zuzana Kovaľová, Ing. arch. Maroš Kostelanský
Jury comment:

Silná zastavovacia schéma je vhodnou možnou reakciou na heterogénnu situáciu miesta. Jasne vytyčuje univerzálne využiteľné priestranstvo s ideovo- spoločenským akcentom sály a bez okrášľovacích banalít. Integrovanie plochy trhoviska pod levitujúcu hmotu školy je inšpiratívnym návratom zaniknutej črty mestskej urbánnej typológie. Formálny dispozičný návrh podlaží školy neodráža konštrukčno-priestorový potenciál takejto zostavy. Problematickým sa javí redukcia nástupov školy len na prístupy do vertikálnych jadier v rovine parteru.. Dvojjedinná figúra historického objektu a tubusu sály je možná a podnetná – otáznym sa javí ich tesné susedstvo. Vnútorné usporiadanie tohto dôležitého ťažiska celého areálu – osobitne sály – je nedostatočne preukázané.

tretia cena - ex aequo (3 333 €) – Compass s.r.o.

Authors:
Ing.arch. Juraj Benetin , Ing.arch. Matej Grébert , Ing. arch. Martin Hudec , PhD. , Ing. arch. Marcel Vadík , Ing. arch. Miroslava Argalášová, Ing. Diana Matysová, Bc. Kristína Macharová
Jury comment:

Porota ocenila na návrhu jasnú koncepciu verejných priestorov námestia – priestor medzi budovami nesúci hlavný nápor návštevníkov počas podujatí a mohutný parkový priestor nadväzujúci na existujúcu zeleň. Silná je aj figúra školy rozvinutá okolo átria tvarovo nadväzujúca na pôvodný objekt kúrie. Motív sedlových striech však pôsobí príliš formálne, vnáša do námestia „vidieckosť“. Z dispozície nie je jasne čitateľné, čo je interiér a exteriér. Niektoré dispozičné rozhodnutia sú problematické (poloha zborovne, nevyužitý potenciál kúrie, rozpačitý vzťah školy k parku). Otázne je aj využitie trávnatej plochy parku počas organizovania veľkých podujatí, zeleň by pravdepodobne musela byť nahradená spevnenou plochou.

5. - 6. cena ex aequo (1 500 €) – Amára s.r.o.

Authors:
Jury comment:

Porota poskytla možnosť kreatívnejšie rozpracovať „blokový koncept“ posunutím návrhu do druhého kola. Autori túto možnosť nevyužili naplno. Objekt Troyerovej kúrie je prístavbou značne potlačený. Fasády nového objektu sú fádne a monotónne a neodzrkadľujú v plnej miere, že sa jedná o budovu „umeleckej“ školy. Celkový architektonický výraz nezaujal. Negatívne boli hodnotené aj dispozičné a prevádzkové väzby, ktorým chýbala väčšia logika. Podzemné parkovisko nie je vhodné riešenie na zabezpečenie potreby statickej dopravy.

5. - 6. cena ex aequo (1 500 €) – studený archotekti s.r.o.

Authors:
Collaborators:
Mag.arch. Peter Stec , ArtD. , Mag. arch. Júlia Kolláthová, Katarína Kocková
Jury comment:

Návrh pracoval s odvážnou kompozíciou masívneho monobloku novostavby ZUŠ a segregovaného historického objektu kúrie, doplnenou „ostrovmi rôznych atmosfér “ na verejnej ploche. Upustenie od pôvodného konceptu námestia z 1.etapy nakoniec nebolo presvedčivé a jeho potenciál nebol využitý. Navrhovaná novostavba ZUŠ sa v 1. Etape javila ako fragmentovaná, ale po dopracovaní je svojim objemom mimo merítka, najmä svojou východnou fasádou a taktiež prepojenie priestorov podzemným tunelom je v danom mieste neadekvátne.