Slovak Chamber of Architects
Námestie Slobody v Banskej Bystrici
30. 7. – 12. 10. 2021 1 year ago

Námestie Slobody v Banskej Bystrici

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 28. 7. 2021 with the number KA-605/2021.

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo v júli 2021 verejnú jednokolovú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov pod názvom “Námestie Slobody v Banskej Bystrici”. Účelom súťaže bol výber a obstaranie komplexného urbanistického návrhu revitalizácie a prestavby Námestia Slobody v Banskej Bystrici pri zvýraznení a zachovaní jeho hlavných funkcií v centre mesta.  Cieľmi súťaže boli vyriešenie priestorových a funkčných problémov, povýšenie a podporenie významu hlavnej kompozičnej osi vedenej v smere východ – západ a vrcholiacej pamätníkom SNP.  Vážnym problémom riešeného územia boli tiež urbanisticko-dopravné problémy a dopravná obsluha.

Do súťaže "Námestie Slobody v Banskej Bystrici" bolo prihlásených 0 súťažných návrhov. Súťaž nebola vyhodnotená.

Participantation conditions:

Súťažný návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Z hľadiska predmetu a cieľov súťaže návrhov bolo odporúčané účastníkom, aby do svojho tímu prizvali autorizovaného stavebného inžiniera ASI (odbor dopravné stavby) a autorizovaného krajinného architekta AKA pri SKA. 

Dates:

Announcing the competition: 30. July 2021
Deadline for submission of tenders: 12. October 2021
Estimated date for evaluation of the competition: 21. October 2021
Expected date of announcement and publication of results: 11. November 2021

Jury:

Full members:

Substitutes of the jury:

Ing.arch. Ján Gustiňák
Ing.arch. Tomáš Sobota
Mgr. Jakub Gajdošík  (dependent on the announcer)
Ing. arch. Peter Lapín  (dependent on the announcer)

Experts:

Ing. Peter Faith, PhD.

Rewards:

odmeny: 4 000 €
prvé miesto: 15 000 €
druhé miesto: 9 000 €
tretie miesto: 6 000 €
NÁM.-SLOBODY-BB-.-Súťažné-podmienky,--(1)