Slovak Chamber of Architects
Charitný dom, Dolný Smokovec
24. 3. – 13. 4. 2022 9 months ago

Charitný dom, Dolný Smokovec

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 22. 3. 2022 with the number KA-255/2022.

Spišská katolícka Charita vyhlásila v marci 2022 verejnú projektovú dvojetapovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov s workshopom pod názvom "Charitný dom, Dolný Smokovec". Predmetom súťaže bol návrh riešenia areálu Charitného domu a návrh architektonického riešenia samotného objektu Charitného domu v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách.

V prvej etape bolo prijatých 11 portfólií, z ktorých porota vybral 5 súťažných tímov. Finálny súťažný návrh odovzdali nakoniec 4 kolektívy. Zvíťazil návrh Zvíťazil návrh Juraja Hubinského, Petra Kuklicu a Martina Smereka, ktorí spolupracovali s krajinnými architektmi Petrom Pasečným a Luciou Paulíkovou.

Participantation conditions:

Účastníkom súťaže mohol byť každý, kto je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a zákona č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania alebo sídla účastníka.
Účastník musel preukázať zloženie riešiteľského tímu pri tvorbe súťažného návrhu a nadväzujúcej zákazky, pričom:

- pre architekta (§4 zákona č. 138/1992 Zb. z.) sa odporúča mať v spracovateľskom tíme súťažného návrhu krajinného architekta

- pre krajinného architekta (§4a zákona č. 138/1992 Zb. z.) sa vyžaduje mať v spracovateľskom tíme súťažného návrhu autorizovaného architekta

Dates:

Announcing the competition: 24. March 2022
Deadline for submission of tenders: 13. April 2022, 12. July 2022
Estimated date for evaluation of the competition: 22. July 2022
Expected date of announcement and publication of results: 9. August 2022

Jury:

Full members:

Substitutes of the jury:

Ing.arch. Lukáš Sečka , PhD.
Ing. Ján Dečo  (dependent on the announcer)

Experts:

Ing. Michal Pitek

Rewards:

prvé miesto: 5 000 €
druhé miesto: 5 000 €
tretie miesto: 5 000 €
štvrté miesto: 5 000 €
A_súťažné-podmienky---Charitný-dom zápis---a_prezentácia-a-hodnotiace-zasadnutie-poroty

Contest results:

prvé miesto (5 000 €) – Hubinsky ateliér s.r.o.

Authors:
Jury comment:

+ konzistentné a kultivované riešenie
+ pokojná a príjemná atmosféra
+ funkčný osový koncept
+ jasne zdokumentovaná a funkčná etapizácia
+ bezpečné riešenie pohybu peších
+ návrh splnil požiadavky na statickú dopravu v rámci etáp
+ krajinárske riešenie je výborné, rieši vodozádržné opatrenia
+ podrobne zdokumentované komplexné riešenie

- architektonický výraz styku prístavby s pôvodným objektom
- ekonomika podzemnej spojovacej chodby
- absentujú zádveria
- vonkajšie schodisko sa javí ako bariéra na hlavnej komunikačnej osi

druhé miesto (5 000 €) – ALEXY & ALEXY s.r.o.

Authors:
Ing.arch. Andrej Alexy , Ing. Andrea Prievalská , Ing. arch. Veronika Slaničanová, Ing. arch. Erik Jakeš, Ing. arch. Laura Záhoranová, Bc. Matúš Blažíček
Jury comment:

+ výborné krajinárske riešenie
+ jasné urbanistické riešenie vychádzajúce z historickej zástavby, osová kompozícia
+ kolonáda, prechod suchou nohou medzi objektami (okrem kaplnky)
+ využitie komína ako vertikálnej dominanty námestia s kaplnkou
- predimenzované rozsahom hmoty, vysoké investičné náklady, neekonomické
- charakter komerčného projektu
- stráca sa hierarchia, dominantné sú nové objekty na úkor pôvodného
- samostatná kaplnka, odpadá prechod suchou nohou
- málo lôžok v I. etape
- nefunguje etapizácia, problematické riešenie statickej dopravy vo vzťahu k jednotlivým etapám

tretie miesto (5 000 €) – Kopa s.r.o.

Authors:
Doc.Ing.arch. Juraj Koban , PhD. , Ing. Robert Gregorek, PhD., Ing. arch. Marek Túrošík, PhD., Ing. arch. Ján Horváth, Ing. arch. Peter Danko
Jury comment:

+ hmotovo a materiálovo konzistentný architektonický návrh
+ kompaktný a ekonomický návrh
+ krajinárske riešenie - zaujímavo riešená krížová cesta
+ akcent kaplnky
+ riešenie objektu wellness
- potlačenie pôvodného objektu
- problematická etapizácia, nepreukázané parkovacie kapacity v I. etape
- rozpačitý a nedotiahnutý osový koncept
- hľadanie historickej stopy za pomocou nových objektov pôsobí neisto a formálne
- nejasná náväznosť na miestne komunikácie
- silná akcentácia symbolu kríža

štvrté miesto (5 000 €) – A-Design s.r.o. (ROAR)

Authors:
Ing. arch. Michal Romanec , Ing.arch. Igor Pohanič , Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Tomáš Pohanič, Ing. Magdaléna Pastvová, Ing. arch. Michal Buranovský, Ing. arch. Bohdan Hollý, Hermína Mikešová, Kristián Julínek
Jury comment:

+ v rovine konceptu výhodné riešenie bez samostatného objektu parkovacieho domu
+ hierarchia objektov
+ vývojaschopné riešenie
+ primerané materiálové riešenie, lokálne prírodné materiály
+ atraktívne riešenie interiéru a hra so svetlom v kaplnke a spoločenských priestoroch
- nedotiahnutý koncept podzemného parkovania vo vzťahu k realizovateľnosti i etapizácii
- strešná konzola bez funkčného využitia vnútorného objemu
- kríženie prevádzok
- kolízna poloha nového napojenia na verejnú komunikáciu
- nadbytok apartmánových objektov