Slovak Chamber of Architects
Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava
04. 12. – 14. 2. 2020 3 years ago

Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 28. 11. 2019 with the number KA-817/2019.

Hlavné mesto SR Bratislava a MIB vyhlásili v decembri 2019 medzinárodnú súťaž návrhov formou dialógu s názvom "Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava".

Súťažný dialóg na Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie prebiehal v dvoch fázach. V prvej fáze predložilo 23 tímov z 8 krajín sveta žiadosť o účasť. V druhej fáze vybrala hodnotiaca komisia na základe predložených profesijných portfólií štyri tímy, ktoré ďalej pracovali na architektonickom návrhu: 

- Atelier Loidl Landscape Architects Berlin; BPR Dr. Schäpertons Consult (Nemecko)
- REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS (Nemecko)
- Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT
- Sadar + Vuga d.o.o. (Slovinsko)

Hodnotiaca komisia nakoniec v druhom kole súťažného dialógu vyhodnotila ako najlepší finálny návrh berlínskeho Atelier Loidl Landscape Architects (DE), ktorý spolupracoval s dopravnými inžiniermi z BPR Dr. Schäpertons Consult (DE).

Participantation conditions:

Podmienka na odbornú spôsobilosť členov tímu:

Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby záujemca predložil údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň v zmysle § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca disponoval minimálne týmito osobami

→ jedna fyzická osoba, ktorá je autorizovaným architektom pre odbor krajinná architektúra,

→ jedna fyzická osoba, ktorá je autorizovaným inžinierom pre inžinierske stavby podľa zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

 

Podmienka na veľkosť zrealizovaného projektu:

Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby záujemca predložil zoznam poskytnutých obdobných služieb (súvisiacich s predmetom zákazky) za predchádzajúcich 10 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, tak dokladom o poskytnutých službách je referencia.

Dates:

Announcing the competition: 4. December 2019
Deadline for submission of tenders: 14. February 2020, 10. July 2020
Estimated date for evaluation of the competition: 17. July 2020
Expected date of announcement and publication of results: 31. July 2020

Jury:

Full members:

Ing.arch. Matúš Vallo  (dependent on the announcer)
Ing.arch. Zuzana Aufrichtová  (dependent on the announcer)
Mgr.arch. Igor Marko
Michal Fišer (CZ)
Marko Studen (SI)
Daniel Zimmermann (AT)
Pierre Alain Ttrévelo (FR)

Substitutes of the jury:

Ing.arch. Juraj Šujan  (dependent on the announcer)
Ing. Michal Marcinov  (dependent on the announcer)
Ing. arch. Roman Žitňanský  (dependent on the announcer)
Antonín Novák (CZ)

Rewards:

prvá cena: 20 000 €
druhá cena: 20 000 €
tretia cena: 20 000 €
štvrtá cena: 20 000 €
competition website: https://mib.sk/sutaz/namestie-snp-a-kamenne-namestie-bratislava-sutazny-dialog-2019-2020/
website with results : https://mib.sk/sutaz/namestie-snp-a-kamenne-namestie-bratislava-sutazny-dialog-2019-2020/
Informativny-dokument_Information-document-(1)

Contest results:

prvá cena (20 000 €) – Atelier Loidl Landscape Architects (DE), spolupráca: BPR Dr. Schäpertons Consult (DE) - dopravní inžinieri

Jury comment:

Víťazný návrh sceľuje priestor troch námestí o rozlohe takmer 35 tisíc metrov štvorcových tým, že všetky povrchy v tomto priestore dáva na jednu úroveň a odstraňuje zbytočné bariéry, ktoré v priestore nemajú inú funkciu. Pohyb peších sa zjednoduší na všetkých častiach námestia. Pamätník SNP bude prístupnejší z viacerých strán a rozšíri sa plocha zelene v jeho okolí. Návrh v hornej časti Námestia SNP vytvára nový prirodzený chodník popred Pamätník, čím zjednoduší trasu ľudí smerujúcich do historického centra. Návrh zachováva charakter pamätníka, rešpektuje jeho pietnu funkciu, a posilní Námestie SNP ako centrum stretnutí. Pre zlepšenie električkovej dopravy a vyrovnanie koľajovej trate sa počíta s presunutím električkovej zastávky bližšie k Bellušovým družstevným domom. Presunúť na Kamenné námestie a Námestie SNP sa má postupne aj trolejbusová doprava, čo pomôže vytvoriť prestupný uzol na jednom mieste a odbremení teraz vyťaženú Cintorínsku ulicu. 

Zelené mesto

Na miesta, kde je to možné, architekti pridávajú zeleň, a modernými spôsobmi sa snažia zmierňovať dopady klimatickej krízy. Na viaceré miesta napríklad prináša zelené ostrovy, ktoré zvyšujú pobytovosť priestoru v historickom okolí. Plocha so zeleňou sa na námestí oproti terajšej rozšíri o tretinu, čo znamená asi 1000 m2 novej zelenej plochy na území Živého námestia ako je to v súčasnosti. Pod povrchom vytvára vodopriepustnú plochu so špeciálnym systémom infiltrácie. 

Atraktívne mesto 

Na celé územie sa vráti kamenná dlažba, ktorej povrch sa bude odlišovať podľa toho, akej doprave slúži, či ide o chodník, cyklocestu alebo vozovku. na všetkých chodníkoch a spevnených plochách pre peších je dizajn prvkov mobiliáru koherentný, materiálové a farebné prevedenie je v zmysle manuálu - oceľové prevedenie s antracitovou povrchovou úpravou.  

Starostlivé mesto 

Tento princíp bude naplnený splnením toho, že vznikne kvalitný verejný priestor, ktorý je bezpečný, dobre osvetlený a ľudia sa v ňom cítia prirodzene a bezpečne. Živé námestie sa stane plnohodnotným priestorom pre všetkých, bez zbytočných bariér a preferencie automobilovej dopravy. Tri námestia vytvoria celok s potenciálom pre rozšírenie kvality do celého mesta. Nastaví sa tak štandard kvality pre celé mesto. 

druhá cena (20 000 €) – Rehwaldt Landscape Architects (DE)

Jury comment:

tretia cena (20 000 €) – Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT (CZ)

Jury comment:

štvrtá cena (20 000 €) – Sadar + Vuga d.o.o. (SI)

Jury comment: