Slovak Chamber of Architects
Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - typ "ORAVA"
14. 4. – 29. 6. 2022 11 months ago

Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - typ "ORAVA"

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 12. 4. 2022 with the number KA-281/2022.

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila v apríli 2022 tri samostatné ideové architektonické súťaže pod súhrnným názvom Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR s podtitulmi (pre jednotlivé súťaže podľa typu riešených rodinných domov) typ „ŠTVOREC“, typ "KOCKA" a typ "ORAVA".

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej efektívnosti a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2. Zámerom vyhlasovateľa bolo získať tvorivé idey na prispôsobenie týchto domov súčasným požiadavkám, chápaným v širokom kontexte ich vplyvu na budúci obraz a ráz dedín a miest Slovenska ako aj ich energetickú spotrebu na ceste k ich udržateľnému rozvoju.

Výsledky tejto súťaže návrhov budú slúžiť ako súhrn možných riešení, ako osveta pre individuálnych žiadateľov o podporu z Programu (Plán obnovy a odolnosti SR - Komponent 2: Obnova budov - Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov), ktorí budú chcieť svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene. 

Hlavným poslaním súťažných návrhov bolo preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku, životný štandard s presahom k výzvam najbližších dekád.

Do súťaže na typ „ORAVA“ boli prihlásené 3 návrhy. Vyhral návrh autorského kolektívu: Ing. arch. Tomáš Gelien, Ing. arch. Juraj Mišík a Ing. arch. Ludmila Haluzíkova.

Participantation conditions:

Účastníkom v súťaži mohla byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky účasti:

a.    má ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva; ak je účastníkom právnická osoba, má v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti podľa § 4 (autorizovaný architekt), § 4a (autorizovaný krajinný architekt) alebo § 5 (autorizovaný stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo predmet činnosti podľa § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. (ďalej „SZ“) (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb);

b.    nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

c.    nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO.

Dates:

Announcing the competition: 14. April 2022
Deadline for submission of tenders: 29. June 2022
Estimated date for evaluation of the competition: 7. July 2022
Expected date of announcement and publication of results: 26. July 2022

Jury:

Chair:

Full members:

Ing.arch. Pavel Paňák
Ing.arch. Kornel Kobák
Ing. Matej Kerestúr  (dependent on the announcer)
Ing. Ľubica Šimkovicová

Substitutes of the jury:

Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.
Ing. Boris Bujalka  (dependent on the announcer)

Experts:

Ing. Ivan Skokan
Mgr. Veronika Kecsővá

Rewards:

prvá cena: 5 000 €
tretia cena - ex aequo: 2 500 €
tretia cena - ex aequo: 2 500 €
SUTAZNEPODMIENKY_ORAVA-ZMENA-TERMINOV ZADANIE_ORAVA ZAPISNICA_Z_HODNOTENIA_ORAVA_final

Contest results:

prvá cena (5 000 €) – Ing. arch. Tomáš Gelien, Ing. arch. Juraj Mišík, Ing. arch. Ludmila Haluzíková

Authors:
Ing. arch. Tomáš Gelien, Ing. arch. Juraj Mišík, Ing. arch. Ludmila Haluzíková
Jury comment:

Návrh vyznieva poeticky, koncepčne a autorsky dotiahnutý. Navrhovaná zimná záhrada má pridanú hodnotu – predlžuje obdobie možného pobytu v exteriéri v chladných oblastiach Oravy. Návrh estetizuje pôvodné prvky domu. Ľudová architektúra riešila stret strechy a steny delikátne, čo však v 70. rokoch 20. storočia nahradila pomerne surová prax oplechovania / obytia tatranským profilom týchto detailov. Návrh túto prax priznáva a berie ju ako súčasť novodobej tradície, čo porota oceňuje. Low-cost princípy návrhu sú navrhované umne a pridávajú dome na hodnote. Návrh je prepracovaný aj po technickej stránke, ráta s využitím obnoviteľných materiálov, vhodne umiestňuje sudy na zadržiavanie dažďovej vody, má prepracovaný energetický koncept. Návrh neobsahuje pôdorys suterénu a vo viacerých aspektoch nie je dopovedaný.

tretia cena - ex aequo (2 500 €) – ER Atelier s.r.o.

Authors:
Ing. arch., Ing. Ema Ruhigová , PhD. , Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.
Jury comment:

Návrh je kvalitne spracovaný a technicky prepracovaný. Výrazovo pôsobí príťažlivo, avšak nelokálne a pôvodný výraz domu sa stráca. Návrh má tendenciu „dizajnovať“ každý element, čo zároveň môže byť inšpiratívnym katalógom riešení pre majiteľov podobných domov. Materiálový a energetický koncept návrhu je dôsledne spracovaný, čo má za následok vyššie náklady na realizáciu obnovy domu. Zaujímavým prvkom návrhu je riešenie styku strecha/stena. Pridaná zimná záhrada je vhodným architektonickým prvkom predlžujúcim krátke teplé ročné obdobie na severe Slovenska.

tretia cena - ex aequo (2 500 €) – DOXA, s.r.o.

Authors:
Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD. , Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing. arch. Maroš Mitro
Collaborators:
Ing. Tomáš Haburaj
Jury comment:

Pozitívom návrhu je jeho triezve prevedenie. Návrh očistil dom od pôvodnej vstupnej prístavby a tým eliminoval prebytočný objem. Jeho hodnota spočíva práve v skromnej ambícii do domu zasahovať. Pre ľudí s obmedzenými finančnými prostriedkami ponúka kvalitný návod, ako dom tohto typu obnoviť rozumne. Návrh preto spĺňa očakávania zadania podľa Plánu obnovy a odolnosti. Zásahy do dispozície reagujú na súčasné požiadavky na otvorený koncept obytného priestoru. Návrh by však mohol byť detailnejšie prepracovaný a v niektorých aspektoch sa javí ako nedopovedaný.