Kontakt


SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

Panská 15
811 01 Bratislava

Tel: 00 421 2 5443 1080 (1254)
Fax: 00 421 2 5443 0863
Email: komarch@komarch.sk
Web: www.komarch.sk

 


KONTAKTY ÚRADU

JUDr. Viera HANULÁKOVÁ
riaditeľka úradu

hanulakova@komarch.sk, 0911 443 410

– zastupovanie úradu SKA navonok
– komunikácia so zástupcami štátnej a verejnej správy
– obhajovanie záujmov architektov
– prezentácia aktivít SKA
– nadväzovanie partnerstiev doma i v zahraničí

 
 
Ing. Oľga MIHÁLIKOVÁ
samostatný odborný referent pre zahraničné vzťahy a uznávanie odborných kvalifikácií architektov
 
mihalikova@komarch.sk, 0911 443 414
 

– uznávanie vzdelania, skúšok a kvalifikácií nadobudnutých v zahraničí
– projektový manažér CE∙ZA∙AR
– problematika odborných kvalifikácií v architektúre
– zastupovanie SKA v zahraničí
– zostavovanie aktivít v rámci sústavného vzdelávania architektov

 

Daniela BIELIKOVÁ
asistentka úradu
 

– sekretárske práce, registratúra komory
– vedenie registra architektonických diel, vedenie diel súťaže CE∙ZA∙AR
– elektronická evidencia zoznamov a registrov architektov, evidencia príspevkov na činnosť orgánov komory

 
 

Mgr. Eva MARTANOVIČOVÁ

samostatný odborný referent pre členskú základňu
 
 

– vedenie zoznamov a registrov – zapisovanie, vyčiarkúvanie, osvedčenia a pečiatky, sľuby, hosťovanie
– zodpovedná osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov
– kontaktná osoba pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky
– vybavovanie podaní v rámci disciplinárnych konaní
– STN-online, poistenie architektov pre výkon povolania 


Mária ŠEFCOVÁ

hlavný účtovník komory
 
sefcova@komarch.sk, 0903 443 413
 

– komunikácia s členmi ohľadom platenia členských príspevkov
– konzultačná činnosť pre formy výkonu povolania (SZČO, FO, PO)
– členské poplatky

 

Ing. arch. Broňa TARNÓCY
mediálny koordinátor SKA

tarnocy@komarch.sk,  0905 410 548

– zodpovedná za mediálnu politiku SKA
– PR aktivity SKA a CE∙ZA∙AR

 

Mgr. art. Martin ZAIČEK
referent pre architektonické súťaže

zaicek@komarch.sk

– komunikácia s vyhlasovateľmi architektonických súťaží
– poskytovanie konzultácií ohľadom organizovania súťaží
 


 

BANKOVÉ SPOJENIE

IČO: 30 778 981
DIČ: 2020809670
Reg.: Zákon č. 138/1992 Zb.

Banka: TATRABANKA a.s., Dunajská č. 6, 811 08 Bratislava
Názov účtu: Slovenská komora architektov
Číslo účtu: 2664000037/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
BIC: TATRSKBX

 

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok 8:00 – 12:00 hod.             13:00 – 16:00 hod.
Utorok 8:00 – 12:00 hod.           Nestránkové hodiny
Streda 8:00 – 12:00 hod.             13:00 – 16:00 hod.
Štvrtok 8:00 – 12:00 hod.             13:00 – 16:00 hod.
Piatok Nestránkový  deň