Slovenská komora architektov

Máte záujem o zaradenie vášho podujatia do Systému PVA?

(1) Organizátor zašle žiadosť a vyplní dotazník

Žiadosť o zaradenie podujatia do Systému PVA zasiela organizátor podujatia písomne na mailovú adresu komarch@komarch.sk najneskôr šesť týždňov pred plánovaným termínom konania. Prílohou žiadosti je vyplnený dotazník „Informácie o vzdelávacom podujatí“. 

 

(2) SKA žiadosť posúdi a rozhodne

Výbor pre profesijné vzdelávanie posúdi na základe žiadosti, či uvedené podujatie spĺňa kritériá pre zaradenie do Systému PVA, určí typ podujatia a mieru organizačnej spoluúčasti SKA. Následne odporučí alebo neodporučí predstavenstvu podujatie na schválenie. O zaradení podujatia a jeho podmienkach rozhoduje predstavenstvo komory na svojom zasadnutí, ktoré sa koná spravidla raz mesačne.

 

(3) Ďalšie kroky

O rozhodnutí predstavenstva informuje organizátora podujatia tajomník / tajomníčka Výboru pre profesijné vzdelávanie emailom. Následne s ním dohodne potrebné organizačné náležitosti. Všetky podujatia zaradené do Systému PVA budú zverejnené na webovom sídle www.komarch.sk.

 

(4) Možnosti propagácie podujatia

V prípade záujmu môže byť podujatie prezentované aj ďalšími mediálnymi kanálmi SKA ako je emailový newsletter zasielaný všetkým členom SKA, facebook SKA a iné. Táto prezentácia je spojená s konferenčným poplatkom, ktorého výšku určuje predstavenstvo komory na návrh úradu SKA.

 

Súvisiace dokumenty nájdete v sekcii Právne normy a dokumenty →
- Pravidlá predstavenstva pre zaraďovanie podujatí do systému Profesijného vzdelávania architektov PVA
- Príloha žiadosti o zaradenie podujatia do PVA - Informácie o vzdelávacom podujatí (tlačivo)