Autorizačný poriadok Slovenskej komory architektov

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (220,0 KiB, 1 455 hits)


  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (429,4 KiB, 1 917 hits)

 

Predbežná kontrola

(článok 10 Autorizačného poriadku) 

(1)     Keď je podaná žiadosť uchádzača kompletná, tajomník skúšobnej komisie Slovenskej komory architektov (ďalej len „skúšobná komisia“) pripraví všetky došlé žiadosti s prílohami na predbežnú kontrolu a bezodkladne upovedomí o tom predsedu skúšobnej komisie. Zároveň oznámi predsedovi určeného skúšobného senátu miesto a termín, kedy môže skúšobný senát vykonať predbežnú kontrolu. Na predbežnej kontrole by sa mali zúčastniť najmenej traja súčasne prítomní členovia skúšobného senátu.

(2)     Predbežnou kontrolou skúšobný senát posúdi obsah portfólia a priebeh odbornej praxe podľa knižky odbornej praxe, najmä či obsah portfólia preukazuje odbornú spôsobilosť uchádzača a dokumentuje jeho tvorivé a odborné schopnosti a či priebeh a trvanie odbornej praxe osvedčuje zákonnú dĺžku a nepretržitosť odbornej praxe, či bola vykonaná pod dohľadom autorizovaného architekta a riadne zaznamenaná.

(3)     O predbežnej kontrole sa spíše zápisnica, ktorá je súčasťou písomností o autorizačnej skúške. Zápisnicu podpíšu všetci členovia skúšobného senátu zúčastnení na predbežnej kontrole.

(4)     Ak skúšobný senát pri predbežnom posudzovaní portfólia a knižky odbornej praxe zistí odstrániteľné nedostatky, vyzve uchádzača listom riaditeľa úradu, aby ich odstránil najneskôr do začatia autorizačnej skúšky. Vo výzve sa uvedie zistený nedostatok, ktorý treba odstrániť, s  upozornením, že bez toho sa v autorizačnom konaní nebude pokračovať. Proti tomuto zisteniu pri predbežnej kontrole môže uchádzač podať do troch dní odo dňa doručenia výzvy námietky písomne alebo elektronickou poštou. O námietkach rozhodne predseda skúšobnej komisie do troch dní odo dňa doručenia námietok úradu komory. Ak predseda skúšobnej komisie uzná opodstatnenosť námietok, v autorizačnom konaní sa pokračuje, ako keby portfólio alebo knižka odbornej praxe nemali vytýkaný nedostatok.

(5)     Ak uchádzač neodstráni nedostatok v určenej lehote na písomnú výzvu podľa odseku 4, alebo ak predseda skúšobnej komisie neuznal podané námietky, v autorizačnom konaní sa nepokračuje a úrad žiadosť uchádzača s prílohami vráti žiadateľovi. V čase od vypravenia výzvy až do odstránenia nedostatku neplynie zákonná lehota na vybavenie žiadosti uchádzača (§ 15 ods. 2 zákona).

(6)     Ak skúšobný senát pri predbežnom posudzovaní zistí, že obsah portfólia nepreukazuje účasť uchádzača na prezentovaných dielach, nepreukazuje jeho odbornú spôsobilosť alebo podľa knižky odbornej praxe priebeh uvádzanej odbornej praxe nepreukazuje zákonnú požiadavku na dĺžku odbornej praxe alebo jej nepretržitosť, alebo že odborná prax nebola vykonaná pod dohľadom architekta alebo nie je ním osvedčená, alebo ak sa zistí iný vážny neodstrániteľný nedostatok, skúšobný senát rozhodne, že uchádzač nesplnil zákonné požiadavky na pripustenie na autorizačnú skúšku a vráti mu portfólio. Písomné vyhotovenie rozhodnutia podpísané predsedom skúšobného senátu úrad doručuje uchádzačovi do vlastných rúk (§ 41b zákona).

(7)     Proti rozhodnutiu podľa odseku 5 sa uchádzač môže odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje autorizačný výbor.

(8)     Žiadosť s prílohami je do začiatku písomného testu prístupná na nahliadnutie skúšobnému senátu, ostatným členom skúšobnej komisie a členom autorizačného výboru.