Autorizačný poriadok Slovenskej komory architektov

  Autorizačný poriadok Slovenskej komory architektov (356,3 KiB, 2 624 hits)

 

Predbežná kontrola

(článok 10 Autorizačného poriadku) 

(1)    Keď je podaná žiadosť uchádzača kompletná, poverený zamestnanec Komory pripraví došlú žiadosť na predbežnú kontrolu a bezodkladne o tom upovedomí predsedu skúšobného senátu Slovenskej komory architektov. Zároveň zabezpečí pre všetkých členov určeného skúšobného senátu prístup na webové rozhranie (server), na ktorom bude uložená a sprístupnená žiadosť uchádzača s prílohami.

(2)    Predbežnou kontrolou každý člen skúšobného senátu posúdi obsah portfólia a priebeh odbornej praxe podľa knižky odbornej praxe, najmä či obsah portfólia preukazuje odbornú spôsobilosť uchádzača a dokumentuje jeho tvorivé a odborné schopnosti a či priebeh a trvanie odbornej praxe osvedčuje zákonnú dĺžku a nepretržitosť odbornej praxe, či bola vykonaná pod dohľadom autorizovaného architekta a riadne zaznamenaná.

(3)    O výsledku predbežnej kontroly vyhotoví každý člen skúšobného senátu protokol (krátky záznam), v ktorom uvedie, či uchádzač preukázal potrebnú odbornú spôsobilosť alebo poukáže na zistené nedostatky. Protokol o výsledku predbežnej kontroly zašlú jednotliví členovia skúšobného senátu predsedovi senátu v lehote 7 dní odo dňa udelenia prístupu podľa bodu 1 tohto článku. Protokol sa zasiela elektronicky na adresu elektronickej pošty predsedu skúšobného senátu.

(4)    Predseda určeného skúšobného senátu na základe doručených protokolov zabezpečí spísanie záverečnej Zápisnice o predbežnej kontrole, ktorá je súčasťou písomností o autorizačnej skúške. Zápisnicu následne podpíšu všetci členovia skúšobného senátu zúčastnení na predbežnej kontrole.

(5)    Ak skúšobný senát pri predbežnom posudzovaní portfólia a knižky odbornej praxe zistí odstrániteľné nedostatky, vyzve uchádzača prostredníctvom úradu, aby ich odstránil najneskôr do začatia autorizačnej skúšky. Vo výzve sa uvedie zistený nedostatok, ktorý treba odstrániť, s upozornením, že bez toho sa v autorizačnom konaní nebude pokračovať. Proti tomuto zisteniu pri predbežnej kontrole môže uchádzač podať do troch dní odo dňa doručenia výzvy námietky písomne alebo elektronickou poštou. O námietkach rozhodne predseda skúšobnej komisie do troch dní odo dňa doručenia námietok úradu Komory. Ak predseda skúšobnej komisie uzná opodstatnenosť námietok, v autorizačnom konaní sa pokračuje, ako keby portfólio alebo knižka odbornej praxe nemali vytýkaný nedostatok.

(6)    Ak uchádzač neodstráni nedostatok v určenej lehote na písomnú výzvu podľa odseku 5, alebo ak predseda skúšobnej komisie neuznal podané námietky, v autorizačnom konaní sa nepokračuje a úrad o tom vyrozumie uchádzača. V čase od vypravenia výzvy až do odstránenia nedostatku neplynie zákonná lehota na vybavenie žiadosti uchádzača (§ 15 ods. 2 zákona).

(7)    Ak skúšobný senát pri predbežnom posudzovaní zistí, že obsah portfólia nepreukazuje účasť uchádzača na prezentovaných dielach, nepreukazuje jeho odbornú spôsobilosť alebo podľa knižky odbornej praxe priebeh uvádzanej odbornej praxe nepreukazuje zákonnú požiadavku na dĺžku odbornej praxe alebo jej nepretržitosť, alebo že odborná prax nebola vykonaná pod dohľadom architekta alebo nie je ním osvedčená, alebo ak sa zistí iný vážny neodstrániteľný nedostatok, skúšobný senát rozhodne, že uchádzač nesplnil zákonné požiadavky na vykonanie autorizačnej skúšky. Písomné vyhotovenie rozhodnutia podpísané predsedom skúšobného senátu úrad doručuje uchádzačovi do vlastných rúk (§ 41b zákona).

(8)    Proti rozhodnutiu podľa odseku 6 sa uchádzač môže odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje autorizačný výbor.

(9)    Žiadosť s prílohami je do začiatku písomného testu prístupná na nahliadnutie skúšobnému senátu, ostatným členom skúšobnej komisie a členom autorizačného výboru.