Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (146,9 KiB, 1 074 hits)

Knižka odbornej praxe
(čl. 8 Skúšobného poriadku) 

(1)  Knižka odbornej praxe preukazuje priebeh a trvanie odbornej praxe uchádzača, jej zákonnú dĺžku a nepretržitosť, či bola vykonaná pod dohľadom autorizovaného architekta a riadne zaznamenaná. Obsahuje priebežné záznamy o vykonávaní odbornej praxe uchádzača za obdobie najmenej troch rokov pred konaním autorizačnej skúšky potvrdené autorizovaným architektom, ktorý dohľad vykonával, z ktorých je zrejmé, že uchádzač vykonával odborné činnosti architekta na predkladaných dielach zhotovených počas obdobia odbornej praxe. Knižka nie je nahraditeľná jednotlivými referenciami.

(2)  Riadne a priebežne vyplnená knižka je podkladom pre kontrolu odbornej praxe v autorizačnom konaní. Je prílohou žiadosti uchádzača a predkladá sa ako jeden súbor (sken) vo formáte pdf s maximálnou veľkosťou súboru 10 MB.

Portfólium
(čl. 7 Skúšobného poriadku)

(1)  Portfólio preukazuje obsah odbornej praxe uchádzača a dokumentuje jeho tvorivé a odborné schopnosti. Obsahuje reprezentatívny výber výsledkov jeho práce po skončení vzdelávania pod dohľadom autorizovaného architekta a tiež ďalšej odbornej činnosti architekta (napr. súťažný návrh, návrh interiéru, dizajn a pod.) za obdobie najmenej troch rokov pred konaním autorizačnej skúšky, z ktorého jednoznačne vyplýva, že uchádzač má potrebné tvorivé schopnosti a odbornú technickú spôsobilosť na samostatné poskytovanie služieb architektov. Pri predkladaných prácach v portfóliu sa prihliada na prítomnosť základných atribútov architektonickej kvality a na zodpovedajúce využitie znalostí, zručností a spôsobilostí z odbornej prípravy a odbornej praxe architektov podľa zákona.

(2)  V portfóliu sa uvádzajú najvýznamnejšie architektonické diela uchádzača a iné výsledky odborných činností architekta (ďalej len „dielo“), prednostne tie, ktoré boli uskutočnené napríklad vo forme stavby a tie, ktorých je uchádzač autorom alebo spoluautorom. Obsah portfólia tvoria zároveň najmenej tri diela vyžadujúce si výkon vybraných činnosti vo výstavbe v zmysle Stavebného zákona na ktorých uchádzač odborne participoval počas odbornej praxe pod dohľadom autorizovaného architekta.

(3)  Pre každé dielo zaradené v portfóliu sa na úvod samostatne uvedú základné údaje:
a) názov a umiestnenie diela
b) meno autorizovaného architekta, pod ktorého dohľadom uchádzač na diele pracoval
c) obdobie počas ktorého uchádzač na diele pracoval (v tvare MM/RRRR – MM/RRRR)
d) krátky popis vykonaných činností uchádzača na diele

(4)  Diela sa v portfóliu dokumentujú tak, aby bol prezentovaný tiež vývin myšlienky uchádzača od konceptu diela po jeho uskutočnenie a aby bola preukázaná odborná prax v charakteristických fázach služieb architektov, najmä na vypracovaní návrhu diela a vypracovaní stupňov projektovej dokumentácie, vrátane dohľadu architekta nad uskutočňovaním diela, napr. jeho zhotovenia vo forme stavby. Vyobrazenie návrhov diel a výkresov projektovej dokumentácie je v portfóliu doplnené ich stručným popisom a fotografiami uskutočnených diel.

(5)  Portfólio má elektronickú formu a vyhotovuje sa vo formáte A3 alebo A4. Portfólio je prílohou Žiadosti o vykonanie autorizačnej skúšky v zmysle článku 9 a nasl. Autorizačného poriadku komory (ďalej len „žiadosť“). Predkladá sa ako jeden súbor vo formáte pdf. s maximálnou veľkosťou súboru 15 MB. Podoba portfólia tiež prezentuje individuálne tvorivé schopnosti uchádzača a musí byť preto ním samostatne spracované.

Písomný test
(čl. 9 Skúšobného poriadku) 

(1)  Písomný test preukazuje teoretické vedomosti, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských technických noriem potrebných na výkon vybraných činností vo výstavbe a na zastupovanie stavebníka pri príprave a pri uskutočňovaní projektu

(4)  Úspešné absolvovanie písomného testu umožňuje účasť uchádzača na verejnej rozprave.

Priebeh písomného testu
(čl. 15 Skúšobného poriadku)

(1)  Písomný test je neverejný. Zúčastňujú sa na ňom všetci uchádzači a členovia skúšobného senátu poverení predsedom skúšobného senátu.

(2)  Písomný test trvá 45 minút. Písomný test  je absolvovaný úspešne, ak uchádzač správne zodpovie najmenej dve tretiny otázok. Ak písomný test nebol absolvovaný úspešne, uchádzač nepokračuje v autorizačnej skúške verejnou rozpravou a hladí sa na neho, že na autorizačnej skúške neuspel.

(3)  Písomný test vyhodnocuje predseda skúšobného senátu.

(4)  Písomný test s jeho vyhodnotením podpísaný tými, kto ho vyhodnocovali, je súčasťou písomností o autorizačnej skúške.

Verejná rozprava
(čl. 10 Skúšobného poriadku)

(1)  Počas verejnej rozpravy má uchádzač preukázať schopnosť samostatne vykonávať povolanie architekta, najmä verejne vysvetliť a obhájiť diela prezentované v portfóliu, opísať základné odborné činnosti architekta vo vzťahu ku klientovi, vo vzťahu k úradom a inštitúciám a vo vzťahu a vo vzťahu k zhotoviteľovi, navrhnúť riešenia modelových situácií, ktoré sa môžu v činnosti architekta v praxi vyskytnúť pri navrhovaní a uskutočňovaní projektov, preukázať vedomosti o riadení projektu a vedení kancelárie, o priebehu povoľovacích a schvaľovacích konaní, o výkone dohľadu architekta nad zhotovením stavby, o autorskom dohľade a o základnej zmluvnej činnosti.

(2)  Uchádzač má počas verejnej rozpravy na dielach prezentovaných v portfóliu tiež preukázať zodpovedajúce využitie odborných, teoretických a praktických znalostí, zručností a spôsobilostí získaných počas odbornej prípravy a odbornej praxe architektov a integritu svojich postojov s dielami prezentovanými v portfóliu a s vykonávaním povolania architekta.

(3)  Podkladom verejnej rozpravy je portfólio a v ňom uvedené diela uchádzača.

Priebeh verejnej rozpravy
(čl. 16 Skúšobného poriadku)

(1)  Verejná rozprava sa vedie samostatne s každým uchádzačom, ktorý úspešne absolvoval písomný test.

(2)  Verejnú rozpravu vedie predseda skúšobného senátu. Predseda skúšobného senátu môže na verejnej rozprave udeliť slovo alebo povoliť položenie otázky uchádzačovi aj z radov prítomnej verejnosti. Prítomná verejnosť nesmie narúšať priebeh skúšky. Predseda skúšobného senátu je oprávnený vykázať z miestnosti toho, kto ruší priebeh verejnej rozpravy.

(3)  Verejná rozprava trvá najviac 30 minút.

(4)  Položené otázky spolu s hodnotením odpovede sú súčasťou zápisnice o priebehu a výsledkoch autorizačnej skúšky.

Organizácia autorizačnej skúšky
(čl. 11 Skúšobného poriadku)

(1)  Autorizačné skúšky sa konajú spravidla štyrikrát ročne v riadnych termínoch a ak ide o autorizačnú skúšku pre krajinných architektov, spravidla dvakrát ročne v riadnych termínoch. Riadne termíny určí predstavenstvo každoročne najneskôr do 15. januára a Úrad zabezpečí ich zverejnenie v informačných materiáloch Komory. Podľa potreby môže predstavenstvo kedykoľvek určiť aj mimoriadny termín konania autorizačnej skúšky.

(2)  V každom skúšobnom termíne môže podľa potreby súbežne pracovať viac skúšobných senátov.

Účasť na autorizačnej skúške
(čl. 13 Skúšobného poriadku) 

(1)  Na vykonanie autorizačnej skúšky Úrad písomne pozve uchádzača najneskôr 15 dní pred termínom jej konania. V pozvánke dostane uchádzač informácie o mieste a termíne skúšky, prípadne i doplňujúce údaje o jej obsahu a priebehu a organizačné pokyny.

(2)  Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na autorizačnej skúške zo zdravotných dôvodov, vážnych osobných dôvodov alebo iných dôvodov hodných osobitného zreteľa, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne po jej vzniku  Úradu. Dôvod neúčasti je uchádzač povinný náležite písomne odôvodniť a zdokladovať najneskôr do troch dní od oznámenia neúčasti.

(3)  Ak skúšobný senát uzná vážnosť dôvodu, pre ktorý sa uchádzač nemohol na autorizačnej skúške zúčastniť, Úrad zaradí uchádzača na iný termín a prijatú úhradu za odbornú skúšku Úrad použije pre autorizačnú skúšku v náhradnom termíne.

(4)  Ak sa uchádzač neospravedlní alebo jeho dôvod neúčasti na autorizačnej skúške nie je podľa skúšobného senátu vážny a ospravedlniteľný, posudzuje sa uchádzač tak, ako keby na autorizačnej skúške neuspel a nemá nárok na vrátenie prijatej úhrady.