Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (355,4 KiB, 855 hits)

Knižka odbornej praxe

(čl. 8 Skúšobného poriadku) 

/1/   Knižka odbornej praxe preukazuje priebeh odbornej praxe. Obsahuje priebežné záznamy o práci uchádzača pod dohľadom za obdobie najmenej troch rokov pred konaním autorizačnej skúšky potvrdené autorizovaným architektom, ktorý vykonával dohľad nad odbornou praxou uchádzača, z ktorého je zrejmé, že uchádzač počas obdobia odbornej praxe nepretržite vykonával odborné činnosti vo výstavbe.

/2/   Riadne a priebežne vyplnená knižka je prílohou žiadosti uchádzača a podkladom pre kontrolu odbornej praxe namiesto referencií.

/3/   Vydané knižky odbornej praxe eviduje Úrad.

Portfólium

(čl. 7 Skúšobného poriadku)

/1/   Portfólium preukazuje obsah odbornej praxe uchádzača. Obsahuje reprezentatívny výber výsledkov jeho práce pod dohľadom architekta za obdobie najmenej troch rokov pred konaním autorizačnej skúšky, z ktorého jednoznačne vyplýva, že uchádzač má potrebné tvorivé schopnosti a odbornú technickú spôsobilosť na samostatné poskytovanie architektonických služieb. Pri predkladaných dielach v portfóliu sa prihliada na prítomnosť základných atribútov komplexnej architektonickej kvality, príp. inej architektonickej činnosti (napr. diplomový projekt, súťažný návrh, drobný dizajn a pod.)

/2/   V portfóliu sa uvádzajú najvýznamnejšie architektonické diela a iné výsledky architektonickej činnosti uchádzača (ďalej len „dielo“), najmä tie, ktoré boli uskutočnené a pri ktorých ide o výlučné autorstvo alebo spoluautorstvo. Obsah portfólia tvoria zároveň spravidla tri diela vyžadujúce si výkon vybraných činnosti vo výstavbe v zmysle Stavebného zákona na ktorých uchádzač odborne participoval pod dohľadom architekta počas odbornej praxe. Každé dielo sa v portfóliu uvádza tak, aby bol  zrejmý vývin autorovej myšlienky od konceptu, cez ideový zámer, projektovú dokumentáciu až po uskutočnenie diela v konečnej forme, napr. vo forme uskutočnenej stavby. Fotokópie grafickej zložky a fotografie uskutočnených diel v portfóliu sú doplnené základnými údajmi o nich so stručným komentárom ku koncepcii diela.

/3/   Portfólium má formu katalógu s viazanými alebo rýchloviazanými listami formátu A 3 alebo A 4; podoba portfólia tiež prezentuje individuálne tvorivé schopnosti uchádzača a musí byť preto ním samostatne spracované.

Písomný test

(čl. 9 Skúšobného poriadku) 

/1/   Písomný test preukazuje teoretické vedomosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských technických noriem potrebných na výkon vybraných činností vo výstavbe a na zastupovanie stavebníka pri príprave stavby a pri uskutočňovaní stavby.

 

Priebeh písomného testu

(čl. 15 Skúšobného poriadku)

/1/   Písomný test je neverejný. Zúčastňujú sa na ňom všetci uchádzači a členovia skúšobného senátu poverení predsedom skúšobného senátu.

/2/   Písomný test trvá 45 minút. Písomný test  je absolvovaný úspešne, ak uchádzač správne zodpovie najmenej dve tretiny otázok. Ak písomný test nebol absolvovaný úspešne, uchádzač nepokračuje v autorizačnej skúške verejnou rozpravou a hladí sa na neho, že na autorizačnej skúške neuspel.

/3/   Písomný test vyhodnocuje predseda skúšobného senátu.

/4/   Písomný test s jeho vyhodnotením podpísaný tými, kto ho vyhodnocovali, je súčasťou písomností o autorizačnej skúške.

Verejná rozprava

(čl. 10 Skúšobného poriadku)

/1/   Počas verejnej rozpravy má uchádzač preukázať schopnosť uchádzača verejne vysvetliť a obhájiť svoje diela, opísať  základné činnosti architekta vo vzťahu k stavebníkovi, vo vzťahu k stavebnému úradu a vo vzťahu k dodávateľovi stavby, navrhnúť riešenia modelových situácií, ktoré sa môžu v činnosti architekta v praxi vyskytnúť pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb, preukázať vedomosti o riadení projektu a vedení kancelárie, o priebehu povoľovacích a schvaľovacích konaní, o výkone stavebného dozoru, o základnej zmluvnej činnosti.

/2/ Uchádzač má počas verejnej rozpravy tiež preukázať integritu svojich odborných znalostí a postojov s dielami prezentovanými v portfóliu.

/3/   Podkladom verejnej rozpravy je portfólium a predmetom v ňom uvedené diela uchádzača.

 

Priebeh verejnej rozpravy

(čl. 16 Skúšobného poriadku)

/1/   Verejná rozprava sa vedie samostatne s každým uchádzačom, ktorý úspešne absolvoval písomný test.

/2/   Verejnú rozpravu vedie predseda skúšobného senátu. Predseda skúšobného senátu môže na verejnej rozprave udeliť slovo alebo povoliť položenie otázky uchádzačovi aj z radov prítomnej verejnosti. Prítomná verejnosť nesmie narúšať priebeh skúšky. Predseda skúšobného senátu je oprávnený vykázať z miestnosti toho, kto ruší priebeh verejnej rozpravy.

/3/   Verejná rozprava trvá najviac 30 minút.

/4/   Položené otázky spolu s hodnotením odpovede sú súčasťou zápisnice o priebehu a výsledkoch autorizačnej skúšky.

Organizácia autorizačnej skúšky

(čl. 11 Skúšobného poriadku)

/1/   Autorizačné skúšky sa konajú spravidla štyrikrát ročne v riadnych termínoch a ak ide o autorizačnú skúšku pre krajinných architektov, spravidla dvakrát ročne v riadnych termínoch. Riadne termíny určí predstavenstvo každoročne najneskôr do 15. januára a Úrad zabezpečí ich zverejnenie v informačných materiáloch Komory. Podľa potreby môže predstavenstvo kedykoľvek určiť aj mimoriadny termín konania autorizačnej skúšky.

/2/   V každom skúšobnom termíne môže podľa potreby súbežne pracovať viac skúšobných senátov.

 

Účasť na autorizačnej skúške

(čl. 13 Skúšobného poriadku) 

/1/   Na vykonanie autorizačnej skúšky Úrad písomne pozve uchádzača najneskôr 15 dní pred termínom jej konania. V pozvánke dostane uchádzač informácie o mieste a termíne skúšky, prípadne i doplňujúce údaje o jej obsahu a priebehu a organizačné pokyny.

/2/ Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na autorizačnej skúške zo zdravotných dôvodov, vážnych osobných dôvodov alebo iných dôvodov hodných osobitného zreteľa, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne po jej vzniku  Úradu. Dôvod neúčasti je uchádzač povinný náležite písomne odôvodniť a zdokladovať najneskôr do troch dní od oznámenia neúčasti.

/3/   Ak skúšobný senát uzná vážnosť dôvodu, pre ktorý sa uchádzač nemohol na autorizačnej skúške zúčastniť, Úrad zaradí uchádzača na iný termín a prijatú úhradu za odbornú skúšku Úrad použije pre autorizačnú skúšku v náhradnom termíne.

/4/   Ak sa uchádzač neospravedlní alebo jeho dôvod neúčasti na autorizačnej skúške nie je podľa skúšobného senátu vážny a ospravedlniteľný, posudzuje sa uchádzač tak, ako keby na autorizačnej skúške neuspel a nemá nárok na vrátenie prijatej úhrady.

.

CEZAAR