Autorizačný výbor

 

Postavenie

Autorizačný výbor je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov príslušným rozhodovať vo veciach týkajúcich sa prístupu k povolaniu. Autorizačný výbor sa schádza podľa potreby. Autorizačný výbor má päť členov vymenovaných predstavenstvom. Funkčné obdobie je trojročné.

 

Zloženie :

Ing. arch. Ivan Masár
predseda autorizačného výboru

Mgr. Alena Fodorová
člen autorizačného výboru

JUDr. Matej Horvat
člen autorizačného výboru

Ing.  arch.  Ján Kukuľa
člen autorizačného výboru

Ing. arch. Ján Komrska,CSc.
člen autorizačného výboru

JUDr. Olga Kopšová
externý právny konzultant