Úrad

 

Postavenie

Úrad komory je výkonným pracoviskom Slovenskej komory architektov pre všetky orgány komory, ktorý zabezpečuje administratívne, majetkové, členské, právne a organizačné veci orgánov komory. Úrad komory bol zriadený valným zhromaždením 10. októbra 1992. Tvoria ho všetci zamestnanci a ostatní zmluvní pracovníci komory.

 

Úlohy

Úrad komory najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu a organizačnú a technickú stránku všetkých orgánov komory a plní úlohu ich sekretariátu,

b) zabezpečuje odborné podklady a písomnosti potrebné na rokovanie orgánov komory,

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých uznesení a rozhodnutí orgánov komory,

d) vykonáva uznesenia a rozhodnutia orgánov komory,

e) spravuje registratúru komory a je podateľňou a výpravňou písomností komory,

f) organizačne a administratívne zabezpečuje vedenie zoznamov a registrov vedených komorou, vrátane tlače osvedčení a tlačív, obstarávania vyhotovenia pečiatok,

g) vedie osobné spisy členov komory,

h)organizačne a technicky zabezpečuje vykonávanie autorizačných skúšok a sľubov,

i) zabezpečuje činnosť informačného centra pre výkon povolania a napojenie komory na informačný systém Európskej komisie IMI,

j) elektronický a korešpondenčný styk s regulačnými orgánmi, s jednotnými kontaktnými miestami a s orgánmi štátnej správy vo veciach uznávania odborných kvalifikácií.

 

Zamestnanci:

JUDr. Viera HANULÁKOVÁ
riaditeľka úradu

– zastupovanie úradu SKA navonok
– komunikácia so zástupcami štátnej a verejnej správy
– obhajovanie záujmov architektov
– prezentácia aktivít SKA
– nadväzovanie partnerstiev doma i v zahraničí

hanulakova@komarch.sk, 0911 443 410
02/54431254 (1080)

CB_DB

Daniela BIELIKOVÁ
asistentka úradu

– sekretárske práce, registratúra komory
– vedenie registra architektonických diel, vedenie diel súťaže CE∙ZA∙AR
– elektronická evidencia zoznamov a registrov architektov, evidencia príspevkov na činnosť orgánov komory

komarch@komarch.sk, bielikova@komarch.sk, 0911 443 415
02/54431254 (1080), FAX: 02/544310863


cb_mm

Mgr. Michaela MAROŠOVÁ
samostatný odborný referent pre zahraničné vzťahy

– vybavovanie stránok zo zahraničia, komunikácia s cudzincami
– koordinácia pracovného styku s ACE, ENACA, EK
– organizačné zabezpečenie súťaže CE∙ZA∙AR a sprievodných výstav

marosova@komarch.sk, 0910 443 413
02/54431254 (1080)


cb_em

Mgr. Eva MARTANOVIČOVÁ
samostatný odborný referent pre členskú základňu

– vedenie zoznamov a registrov – zapisovanie, vyčiarkúvanie, osvedčenia a pečiatky, sľuby, hosťovanie
– zodpovedná osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov
– kontaktná osoba pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky
– vybavovanie podaní v rámci disciplinárnych konaní
– STN-online, poistenie architektov pre výkon povolania

martanovicova@komarch.sk, 0911 443412
02/54431254 (1080)


Mihalikova

Ing. Oľga MIHÁLIKOVÁ
zástupkyňa riaditeľky, samostatný odborný referent pre zahraničné vzťahy a uznávanie odborných kvalifikácií architektov

– uznávanie vzdelania, skúšok a kvalifikácií nadobudnutých v zahraničí
– projektový manažér CE∙ZA∙AR
– problematika odborných kvalifikácií v architektúre
– zastupovanie SKA v zahraničí
– zostavovanie aktivít v rámci sústavného vzdelávania architektov

mihalikova@komarch.sk, 0911 443 414
02/54431254 (1080)


CB_MS

Mária ŠEFCOVÁ
hlavný účtovník komory

– komunikácia s členmi ohľadom platenia členských príspevkov
– konzultačná činnosť pre formy výkonu povolania (SZČO, FO, PO)
– členské poplatky

sefcova@komarch.sk, 0903 443 413
02/54431254 (1080)


Ing. arch. Broňa TARNÓCY
mediálny koordinátor SKA

– zodpovedná za mediálnu politiku SKA
– PR aktivity SKA a CE∙ZA∙AR

tarnocy@komarch.sk,  0905 410 548
02/54431254 (1080)

 


Mgr. art. Martin ZAIČEK
referent pre architektonické súťaže

– komunikácia s vyhlasovateľmi architektonických súťaží
– poskytovanie konzultácií ohľadom organizovania súťaží

zaicek@komarch.sk
02/54431254 (1080)

 

Fotogaléria priestorov úradu