KOLKOKVIUM: MODERNÁ ARCHITEKTÚRA AKO PAMIATKA

Ústav stavebníctva a architektúry SAV v spolupráci s DOCOMOMO Slovensko organizuje dňa 11. novembra 2010 vedecké kolokviumModerná architektúra ako pamiatka, ktorého cieľom je predstaviť aktuálne výsledky výskumu dvoch projektov podporovaných agentúrami APVV a VEGA a iniciovať interdisciplinárnu odbornú diskusiu o podmienkach a možnostiach obnovy pamiatok modernej architektúry. Medzi hlavné okruhy otázok budú patriť o. i. nasledovné: Akú úlohu zohrávajú pri hodnotení pamiatok modernej architektúry pamiatkové ústavy a akú vedecké inštitúcie? Ako skĺbiť záujmy ochrany pamiatky a záujmy investora? Aké kompromisy smie pri zásahu do pamiatkovo chránenej stavby robiť architekt? Ako zachovať originál? Je možné či dokonca potrebné pamiatky modernej architektúry tepelne izolovať? Môže si pamiatka modernej architektúry uchovať starobu a ako?

Pokračovať v čítaní

POZVÁNKA NA VÝSTAVU CE·ZA·AR 2010 V ŽILINE

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov, Žilinský samosprávny kraj

a Považská galéria umenia v Žiline vás pozývajú na vernisáž výstavy
spojenú s odovzdávaním diplomov autorom ocenených a nominovaných diel prihlásených
do súťaže CE·ZA·AR 2010, ktorá sa uskutoční

v stredu 3.novembra 2010 o 17:00 hod.
vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline,
Ulica M. R. Štefánika 2.
Výstava potrvá do 28.novembra 2010.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Mgr. Milan Mazúr, riaditeľ Považskej galérie umenia
Ing. arch. Juraj Šujan, predseda Slovenskej komory architektov

Galéria je otvorená utorok-piatok 9:00 – 17:00 hod., sobota-nedeľa 10:00 – 17:00 hod.

STAVBA ROKA 2010

Dňa 7. 10. 2010 sa uskutočnilo v Heineken Tower Stage slávnostné odovzdávanie cien 16. ročníka prestížnej celoštátnej verejnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, projektantov, zhotoviteľov a stavebníkov Stavba roka 2010 za účasti Slovenskej televízie. Medzi významnými hosťami bol aj 1. podpredseda vlády SR a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ján Figeľ, ktorý v zastúpení ministra hospodárstva a výstavby SR PhDr. Juraja Miškova (t. č. v zahraničí) odovzdával jeho cenu, ako aj dve hlavné ceny Stavba roka 2010. K ďalším hosťom patrili vysokí štátni úradníci, zástupcovia stavovských komôr – Slovenskej komory stavebných inžinierov prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., Slovenskej komory architektov Ing. arch. Juraj Šujana – zástupcovia akademickej obce, obce architektov, projektantov, stavebných inžinierov, podnikateľov v stavebníctve, ako aj ďalšie významné osobnosti a hostia i hostia zo zahraničia.

Súťaž Stavba roka 2010 sa uskutočňovala pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

Organizátorom súťaže: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva –  – ABF Slovakia.

Vyhlasovatelia súťaže:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Slovenská komora architektov

Spolok architektov Slovenska

Slovenská komora stavebných inžinierov

Slovenský zväz stavebných inžinierov

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

Zámerom súťaže Stavba roka je už 16 rokov podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťažné návrhy posudzovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorej predsedom bol známy český architekt doc. Ing. Petr Hrůša, autorizovaný architekt Českej komory architektov, s radom úspešne realizovaných projektov v Čechách i v zahraničí a vysokoškolský pedagóg Vysokého učení technického v Brne i Ostrave. Jeho osobnostné, odborné a profesionálne kvality sa pozitívne prejavili aj na činnosti tejto poroty. Aj v tomto ročníku organizátor súťaže  ABF Slovakia využila v jej štatúte zakotvený inštitút experta a porotu doplnil expert na dopravné stavby prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc., emeritný profesor.

V tomto ročníku sa o titul Stavba roka 2010 uchádzalo 30 stavieb. Z nich bolo 17 bratislavských a 13 z iných regiónov Slovenska. V slovenskej súťaži Stavba roka udeľuje všetky ceny odborná porota. Ocenených je 9 stavieb s 14-timi porotou udelenými cenami a z nich 5-tim bratislavským stavbám a 4 mimobratislavským stavbám. V tomto ročníku porota mimoriadne udelila dve hlavné ceny Stavba roka 2010, a to z troch nominácií na hlavnú cenu. Jednu hlavnú cenu z kategórie pozemné stavby a jednu hlavnú cenu z kategórie inžinierske stavby. Ďalej udelila dve ceny za celospoločenský prínos a 7 cien vyhlasovateľov súťaže.

ABF Slovakia dala po druhý raz v jej histórii aj širokej verejnosti možnosť hlasovať o najkrajšiu stavbu v súťaži v tomto jej 16. ročníku, a to o CENU VEREJNOSTI 2010. Teda 30 stavebných diel sa 24 dní uchádzalo u širokej verejnosti prostredníctvom známeho portálu zoznam.sk o jej priazeň 6-timi fotografiami, ale aj menovite štyrmi hlavnými účastníkmi jeho realizácie. Teda porotou sa počas hlasovania stávali občania. Web anketa bola žrebovateľná. Peugeot Slovakia venovala na podporu prezentácie úrovne architektúry a stavebníctva osobný automobil Peugeot 206+. Cenu verejnosti odovzdával prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., člen predsedníctva Európskej oftalmologickej spoločnosti (pani S. Gašparovičová, manželka prezidenta SR bola t. č. na oficiálnej návšteve Ukrajiny).

I. CENA VEREJNOSTI 2010

udelená internetovým hlasovaním širokej verejnosti na portáli zoznam.sk,

a to: 

1. miesto získalo s najväčším počtom hlasov stavebné dielo:

EUROVEA, novostavba, Bratislava

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marek Varga, Ing. arch. Miroslav Vrábel

Ing. arch. Branislav Kaliský, BOSE INTERNATIONAL PLANING & ARCHITECTURE, Michel Desvigne

Hlavný projektant:  ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.

Združenie EUROVEA, ZIPP / PORR SK

Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.

Združenie EUROVEA, ZIPP / PORR SK

Stavebník: BALLYMORE EUROVEA, a. s.

Investičné náklady s DPH: 450,00 mil. €

Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa

Lehota výstavby:  2/2006 – 1/2010

II. CENY VYHLASOVATEĽOV

(1) Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.

za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe

CASSOVAR BUSINESS CENTER I, novostavba, Košice, Staré Mesto, Žriedlová ul. 13

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ľubomír Závodný, Ing. arch. Tomáš Auxt, Ing. arch. Tomáš Bartko

Hlavný projektant: Ing. arch. Ľubomír Závodný, AA SKA

Hlavný zhotoviteľ: SKANSKA SK a. s.

Stavebník: Cassovar Business Center, a. s.

Investičné náklady s DPH: 54,00 mil. €

Stavebné náklady s DPH: 45,70 mil. €

Lehota výstavby: 4/2008 – 5/2010

(2) Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácieVinársky komplex ELESKO, novostavba, KÚ Modra, okres Pezinok

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Kalin Cakov,Ing. arch. Emil Makara,

Ing. arch. Miloš Djuračka, Ing. arch. Martin Boška, Ing. arch. Emil Makara

Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o. 

Stavebník: ELESKO, a. s.

Stavebné náklady s DPH: 20,00 mil. €

Lehota výstavby: 6/2007 – 9/2009

(3) Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky 

v realizácii stavebného diela

Diaľničný úsek D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900 / Mestská nestakáda, Považská Bystrica

(4) Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela patrí rekonštrukcii

Rekonštrukcia meštianskeho domu

Spišská Sobota – MPR, Sobotské nám.

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Miloslav Dulík

Hlavný projektant: OSA ateliér, s. r. o.

Hlavný zhotoviteľ: PLEX, s. r. o.

Stavebník: Royal Brabest Capital, a. s.

Investičné náklady s DPH: 2,40 mil. €

Stavebné náklady s DPH: 2,00 mil. €

Lehota výstavby: 5/2008 – 10/2009

(5) Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

Bytový dom MANHATTAN

novostavba, Bratislava, Račianska 69/A

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Martin Kusý, ml., Ing. arch. Mária Kusá

Hlavní projektanti: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Martin Kusý, ml.,Ing. Jana Jandová.

Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o. 

Stavebník: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o. 

Investičné náklady s DPH: 32,20 mil. €

Lehota výstavby: 5/2007 – 4/2010

(6) Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva–ABF Slovakia za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela

Polyfunkčný objekt AIRCRAFT

novostavba, Bratislava, Ivanská cesta 30/B

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Franko, Ing. arch. Radoslav Grečmal, Ing. arch. Peter Harvan, Ing. arch. Ivan Kreva, Ing. arch. Monika Žitná, Ing. arch. Tomáš Szöke, Ing. arch. Pavol Horváth

Hlavný projektant: GFI, a. s.

Hlavní zhotovitelia: Stavomontáže Žilina, a. s., Ulysses, a. s.

Stavebník: Aircraft Diagnostik Company, s. r. o.

Investičné náklady s DPH: 23,24 mil. €

Stavebné náklady s DPH: 17,92 mil. €

Lehota výstavby: 9/2006 – 4/2008

(7) Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

BYTOVÝ DOM ROKA 2010 (vrátane rodinného domu)

Centrum GERCENOVA, polyfunkčné bytové domy, 3. – 5. stavba novostavba

Bratislava, Petržalka, ulice: Gercenova, Záporožská

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ľubomír Boháč

Hlavný projektant: ATELIER ART, s. r. o.

Hlavný zhotoviteľ: REDING a. s.

Stavebník: REDING a. s.

Investičné náklady s DPH: 19,17 mil. €

Stavebné náklady s DPH: 17,37 mil. €

Lehota výstavby: 1/2005 – 8/2009

III. DVE CENY ZA CELOSPOLOČENSKÝ PRÍNOS

(1) CENA PRIMÁTORA HL. MESTA SR BRATISLAVY

Pavilón primátov, ZOO Bratislava, novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marián Záhorský

Hlavný projektant: MaZa Partners, s. r. o.

Hlavný zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.

Stavebník: Zoologická záhrada Bratislava

Investičné náklady s DPH: 3,750 mil. €

Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa

Lehota výstavby: 9/2007 – 3/2010

(2) CENA MINISTRA HOSPODÁRSTVA A VÝSTAVBY SR

Diaľničný úsek D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900/Mestská estakáda, Považská Bystrica

IV. NOMINÁCIE NA HLAVNÚ CENU STAVBA ROKA 2010

(1. nominácia)

Vinársky komplex ELESKO, novostavba, KÚ Modra, okres Pezinok

(2. nominácia)

Diaľničný úsek D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900 / Mestská estakáda, Považská Bystrica

(3. nominácia )

EUROVEA, novostavba, Bratislava

V. DVE HLAVNMÉ CENY STAVBA ROKA 2010

Výnimočne v tomto ročníku súťaže boli  udelené dve hlavné ceny Stavba roka 2010, a to:

(1) bratislavskej modernej mestskej štvrti na ľavom brehu Dunaja EUROVEA,

novostavba, Bratislava, Pribinova ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marek Varga, Ing. arch. Miroslav Vrábel,

Ing. arch. Branislav Kaliský,BOSE INTERNATIONAL PLANING & ARCHITECTURE, Michel Desvigne

Hlavný projektant: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.

Združenie EUROVEA, ZIPP / PORR SK

Hlavný zhotoviteľ:  ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.

Združenie EUROVEA, ZIPP / PORR SK

Stavebník: BALLYMORE EUROVEA, a. s.

Investičné náklady s DPH: 450,00 mil. €

Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa

Lehota výstavby: 2/2006 – 1/2010

Cena odbornou porotou udelená:

– za celospoločenský prínos realizovaného investičného zámeru ako nového nábrežného centra Bratislavy,

– za urbanisticko-architektonické riešenie citlivého začlenenia do organizmu mesta,

– za znovuzrodenie nábrežnej promenády

– za kvalitné stavebno-konštrukčné a technické riešenie,

– za vysokú kvalitu stavebnej realizácie zhotoviteľmi,

– za decentné zvládnutie protipovodňovej ochrany.

(2) z rôznych hľadísk významnej inžinierskej stavbe diaľničnému úseku D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900/Mestská estakáda, Považská Bystrica.

Autor architektonického riešenia mestskej estakády: Ing. Miroslav Maťaščík

Hlavný projektant diaľnice: Dopravoprojekt, a. s. 

Projektant mestskej estakády: Združenie ALFA 04 – SHP

– ALFA 04, a. s. – vedúci člen združenia

– SHP, s. r. o. – člen zduženia

Hlavný zhotoviteľ: Združenie Sverepec – Vrtižer

DOPRASTAV, a. s. – vedúci člen združenia

SKANSKA, a. s. – člen zduženia

Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa

Stavebné náklady s DPH:  175,48 mil.

Cena odbornou porotou udelená:

– za výnimočný prínos pre hospodársky rozvoj Slovenskej republiky,

– za skvalitnenie života obyvateľov Považskej Bystrice obmedzením ťažkej dopravy cez mesto

– za progresívne a originálne riešenie z hľadiska urbanisticko-architektonického, konštrukčného, stavebno-technického, ekologického a funkčného,

– za tvorivú aplikáciu najnovších vedeckých poznatkov a progresívnych techník v
procese navrhovania a realizácie tohto diela,

– za zhotoviteľmi vo vysokej kvalite zvládnuté pokrokové technológie výstavby s dosiahnutím dokonca unikátneho svetového prvenstva pri realizácii mestskej estakády použitím 14 betónovacích vozíkov neštandardnej konštrukcie, umožňujúcej betonáž lamely na celú šírku mostnej konštrukcie, čím sa zvýšila jej kvalita, so skrátením doby zhotovenia 1 lamely na unikátnych 8-9 dní.

Združenie Pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

www.stavbaroka.eu

CENTRUM PROPAGÁCIE A VEDY V BELEHRADE – SRBSKO

Ministerstvo pre vedu a technologický rozvoj Srbska vypísalo medzinárodnú súťaž na “Centrum propagácie vedy” v jednom z častí Nového Belehradu. Súťaž je spoluorganzovaná s UIA, Asociácia architektov Srbska (www.dab.rs), Združením architektov Belehradu.

Projekt výstavby “Centra popagácie vedy” je šúčasťou programu investícií do vzdelanostných štruktúr, ktoré sú financované Európskou investičnou bankou. Náklady na tento projektu sú vo výške 20 miliónov eúr, čo je jedna pätina z tohto investičného programu. Ideou je aby BLOK 39 bude moderným akademickým centrom vedy a kultúry, a aby Belehrad bol propri Bilbau so svojím Gugenheim múzeom na turistickej mape svetovej architektúry.
Riešený má byť samostatný pozemok medzi ulicami Arsenija Čarnojevića Blv. a Milutina Milankoviča – zvaý aj BLOK 39 v Novom Belehrade pre významnom športovom centre mesta zvanom Belehradská Aréna, zároveň je v dotyku s Ambasádou Slovenskej republiky v Belehrade.

Prihlásenie do súťaže prebieha do 21. októbra 2010
Vyzdvihnutie dokumentov k súťaži 22. októbra 2010
Odovzdanie návrhov 1. decembra 2010
Vyhodnotenie súťaže by malo byť  17. decembra 2010

Ceny:
1. cena 60 000 eur
2. cena 20 000 eur
3. cena 10 000 eur

Vyhlasovateľ:

Srbsko, Ministerstvo pre vedu a technologický rozvoj (Republic of Serbia, Ministry of Sience and Technical Development, 22 – 26, Nemanjina Str. 11000 Belgrade, Serbia)

Porota:
Božidar Đelić (Minister pre vedu a technologický rozvoj Srbska), Dejan Vasović (Architekt mesta Belehrad), Jovan Mitrović (Predseda Asociácie architektov Srbska), Roberto Simon (Brazília), Dorte Mandrup (Dánsko), Gunter Katherl (Rakúsko), Ourania Kloutsinioti (Grécko). Náhradníci: Miomir Korac (Srbsko), Nicholas de Monchaux (USA)

Informácie Ministerstvo pre vedu a technologický rozvoj Srbska
http://www.nauka.gov.rs/lat/index.php?option=com_content&task=view&id=1200&Itemid=55

Prihlasovanie a závažné informácie na www.blok39.com

VÝSLEDKY ANONYMNEJ, URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE S PREDMETOM RIEŠENIA HOTELA V BANSKEJ BYSTRICI

Predmetom súťaže je urbanisticko-architektonické riešenie sieťového hotela s vyšším štandardom služieb v mestskej pamiatkovej rezervácii Banskej Bystrice na Kapitulskej ul. v bezprostrednej blízkosti Múzea SNP vrátane riešenia urbanistických súvislostí v priestore s najnáročnejšími požiadavkami na kvalitu architektúry, ktorého základ formoval stredoveký urbanizmus a v ktorom dominuje architektúra múzea.

Vyhlasovateľ: Sophistic Investment a. s.,
Horná 23, P. O. Box č. 34
97401 Banská Bystrica
tel.: 048/ 416 62 77

Sekretárka súťaže: Mgr. Elena Farkašová
tel.: 0911 225 770
email: farkasova@sophi-invest.sk

Súťaž sa prebehla ako urbanisticko-architektonická, ako verejná a anonymná, dvojkolová

1. cena
autori: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák
spoluautori: Ing. arch. Mária Michalič Kusá, Ing. arch. Viera Kusá, Ing. arch. Jana Paňáková, Ing. arch. Martin Kusý ml.
vizualizácie: Mgr. arch. Peter Kuchta

2. cena
autori: Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. V. Šimkovič, Ing. arch. Peter Gonda
spoluautor: Ing. arch. R. Haviar

3. cena
autori: Ing. arch. Libor Kaplan, Ing. arch. Dana Raková, Ing. arch. Dagmara Pivoňková, Ing. arch. Zdeněk Bureš, Ing. arch. Miroslava Gasparová

Odmena
Ing. arch. Katarína Ciglanová, Ing. Marián Lauko, Ing. arch. Rastislav Straňák

V Banskej Bystrici 22. 9. 2010 sekretárka súťaže Ing. Elena Farkašová

WEB LINK NA JEDNOTLIVÉ NÁVRHY:
http://www.sophi-invest.sk/assets/sutaz/verejna-anonymna-urbanisticko-architektonicka-sutaz-optimized.pdf

SLÁVNOSTNÝ VEČER UDEĽOVANIA CIEN ZA ARCHITEKTÚRU CE∙ZA∙AR 2010

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov vás pozýva na galavečer odovzdávania Cien za architektúru CE-ZA-AR 2010, ktorý sa bude konať 30. septembra 2010 o 19:00 hod. v priestoroch Starej tržnice v Bratislave.

Bezplatné vstupenky si môžete rezervovať od 20. septembra 2010 na komarch@komarch.sk alebo na 02/5443 1254, 02/5443 1080, 0911 443 412 a prevziať osobne na Úrade Slovenskej komory architektov, Panská 15, II. poschodie.

obrazok

HARMONOGRAM VÝSTAV CE∙ZA∙AR 2010

PRAHA

4. – 17. októbra 2010 prezentácia nominovaných diel ročníkov 2009 a 2010 počas festivalu Architecture Week v sieni Mánes, Masarykovo nábrežie Praha

7. októbra 2010 slávnostné stretnutie predstaviteľov kultúrneho a politického života

Za SKA sa zúčastnia: Ing. arch. J. Šujan a Ing. arch. Ľ. Závodný

BRATISLAVA

1. – 10. októbra 2010  Design Factory, Bottova 2, Bratislava

6.októbra 2010 o 17.00 hod. finisáž s odovzdávaním diplomov

Finisáže sa za SKA zúčastnia : Ing. arch. J. Šujan a Ing. arch. P. Paňák

ŽILINA

3. – 28.novembra 2010, Stredoslovenská galéria, M. R. Štefánika 2, Žilina

3. novembra 2010 o 17:00 hod. vernisáž s odovzdávaním diplomov

Vernisáže sa za SKA zúčastnia: Ing. arch. M. Pavelek a Ing. arch. D. Maňák

KOŠICE

2.decembra 2010 až 2.januára 2011 Východoslovenská galéria, Alžbetina 22, Košice

2. decembra 2010 o 17:00 hod. vernisáž s odovzdávaním diplomov

Vernisáže sa za SKA zúčastnia: Ing. arch. Ľ. Závodný a Prof. Ing. arch. P. Pásztor, PhD.

SLUŽBA NA SPRÍSTUPNENIE SLOVENSKÝCH TECHNICKÝCH NORIEM ONLINE – SKAktuality 14/2010

Vážené kolegyne a kolegovia,

na základe uznesenia ostatného valného zhromaždenia v Spišskej Novej Vsi a viacerých vašich podnetov a po preskúmaní právnych náležitostí prístupu k slovenským technickým normám (STN) a jeho spoplatnenia predstavenstvo komory opakovane rokovalo s vedením Slovenského ústavu technickej normalizácie v Bratislave (SÚTN) o zmluvných podmienkach on line sprístupnenia STN pre autorizovaných architektov podobne, ako je to v Slovenskej komore stavebných inžinierov.

Spôsob prístupu: SÚTN ponúka prístup formou ročného predplatného služby STN-online, čo prakticky znamená celoročný internetový prístup do aktuálnej databázy určených skupín STN na servri SÚTN s použitím prístupového hesla. Pritom za jeden prístup sa považuje poskytnutie STN pre jednu pracovnú stanicu, t.j. lokálny počítač, na ktorom sa priamo otvárajú pdf súbory a ktorý neposkytuje sieťovú službu súbežného prístupu z viacerých počítačov. Každý prihlásený má však právo mať zaregistrovanú aj jednu záložnú lokálnu stanicu pod tým istým prihlasovacím menom (napr. notebook).

STN budú predplatiteľovi sprístupnené v elektronickom formáte .pdf. Je možnosť výberu medzi prístupom bez tlače (len na čítanie), alebo prístupom s tlačou.

Pod prístupom s tlačou  sa rozumie jednorazové vytlačenie celej STN v jednej tlačovej dávke pre jeden prístup. Vytlačené STN sú určené len registrovaným užívateľom; SÚTN si vyhradzuje, aby sprístupnené STN ani ich časti neboli ďalej rozmnožované, rozširované, ani inak poskytované akýmkoľvek spôsobom tretím osobám.

Demo-verziu produktu služby STN-online si môžete pozrieť na www.sutn.sk.

Okruh sprístupnených STN: Vzhľadom na to, že pri našej práci pravidelne používame len určitý okruh noriem a sprístupnenie celej databázy by bolo finančne neefektívne, zúžili sme ich rozsah na triedy 73 Navrhovanie a realizovanie stavieb, 74 Časti stavieb a triedu a skupinu 01 34 Výkresy v stavebníctve, čo v súčasnosti predstavuje 1 688 STN.

Cena za prístup: Pre cenu ročného predplatného je podstatný počet predplatiteľov. Podľa cenovej ponuky SÚTN pre minimálny počet 100 predplatiteľov je pre jedného predplatiteľa cena ročného predplatného 29,70 € (prístup bez tlače), resp. 57,80 € (prístup s tlačou).

Cena pre jedného predplatiteľa klesá s celkovým počtom predplatiteľov až do počtu všetkých členov komory (1600 prístupov) po 16,60 € (pre prístup bez tlače), resp. 39,40 €  (pre prístup s tlačou). Konkrétna cena bude známa až podľa počtu došlých záväzných prihlášok. Počítať sa budú len tie, ktoré dôjdu úradu do 29. októbra 2010 a za ktoré bude predplatné zaplatené na účet komory do konca roka 2010. Ak celkový počet prihlásených nebude najmenej 100, zmluvu so SÚTN nebudeme môcť podpísať.

Výhody: Hlavnou výhodou skupinového prístupu k STN je jeho cena. Pri individuálnom záujme o službu STN-online sa cena ročného prístupu pre uvedený rozsah noriem pohybuje v rozmedzí od 649 € (prístup bez tlače) po 949 € (prístup s možnosťou tlače).

A ešte jeden údaj na porovnanie – aktuálna cena jedného výtlačku noriem celej sady STN triedy 73, 74 a 01 34 v tlačenej (papierovej) podobe je cca 14 300 €, a to bez aktualizácie. Nezanedbateľnou prednosťou služby STN-online je každomesačná aktualizácia a tak prístup poskytuje vždy aktuálnu verziu každej STN so zapracovanými zmenami, opravami a dodatkami najneskôr v deň ich platnosti vyhlásenej vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Nevýhodou uvedeného postupu je vopred obmedzený okruh noriem, ktorý vylučuje možnosť prístupu k iným ich triedam zaujímavým pre špecifické úlohy (napr. pre krajinných architektov). Vytlačená STN je úmerná možnostiam kopírky a väzby, ktorú používate a zďaleka tak neposkytuje komfort tlačeného papierového výtlačku zakúpeného v predajni SÚTN.

Pre úrad komory vzniká nová povinnosť – prístup administrovať (evidovať prihlášky, vyberať predplatné od užívateľov a komunikovať so SÚTN). To bude financované z rozpočtu komory, pričom bude potrebné zabezpečiť, pravdepodobne externe, technicky zdatného pracovníka. Aj vzhľadom na tieto okolnosti je nevyhnutné preveriť konkrétny záujem jednotlivých architektov prostredníctvom ich záväznej prihlášky.

Prihlásenie: Prihlášku na ročné predplatné noriem triedy 73, 74 a triedy a skupiny 01 34 nájdete TU, alebo Vám ju poskytnú pracovníčky na úrade komory. Prosím všetkých, ktorí majú záujem o túto službu SÚTN a sú rozhodnutí stať sa predplatiteľmi za uvedených podmienok, aby sa prihlásili dodaním vyplnenej prihlášky na úrad komory najneskôr do 29. októbra 2010. Následne, ak bude aspoň 100 záväzne prihlásených, predstavenstvo uzavrie so SÚTN zmluvu a sprístupní službu STN-online podľa možnosti od januára 2011. Zmluva bude uzatvorená na jeden rok (2011), po ktorom predstavenstvo vyhodnotí jej fungovanie a na základe jej ohlasu u vás rozhodne o jej predĺžení, rozšírení, prípadne zrušení.

Dámy a páni architekti, prajem vám bezproblémovú aklimatizáciu po letných dovolenkách a zaujímavé zákazky na pracovných stoloch.

Ing. arch. Juraj Šujan

predseda Slovenskej komory architektov

CEZAAR