KTO JE ZÁHRADNÝ A KRAJINNÝ ARCHITEKT

AKÉ BY MAL MAŤ VZDELANIE A AKÉ VÝKONY SA V PRAXI OD NEHO OČAKÁVAJÚ

Od roku 1948 združuje IFLA (International Federation of Landscape Architects) (Medzinárodná federácia záhradných a krajinných architektov) národné profesné organizácie záhradných a krajinných architektov a jednotlivcov tých štátov, kde zatiaľ národné profesné organizácie nie sú založené. V súčasnosti ide o 55 národných združení a jednotlivcov zo 14 zemí. Vždy len jedna národná organizácia môže byť členom IFLA. Toto kritérium má cieľ zjednotiť obor v jednotlivých krajinách.

V rámci IFLA sú ustanovené tri regióny Západný región zahŕňa štáty severnej, južnej a strednej Ameriky, Východný región Áziu, Austráliu a Nový Zéland a Centrálny región zahŕňa európske a africké krajiny.

Definícia profesie
Definícia profesie záhradného a krajinného architekta schválená Svetovou radou IFLA dňa 15 5 2003 pre účely medzinárodných štandárd klasifikácie zamestnaní vydávaných Medzinárodným úradom práce (International Labour Office) v Ženeve znie takto:
Záhradní a krajinní architekti vykonávajú prieskum, poradenstvo, plánovanie, projektovanie a správu krajiny a to v zastavanom aj nezastavanom území vrátane jej ochrany pri rešpektovaní udržateľného vývoja. Pre profesiu záhradného a krajinného architekta je vyžadované vzdelanie v obore záhradnej a krajinnej architektúry.

Profesia rieši tieto úlohy:
a)vytvára teórie a metódy krajinného plánovania, navrhovania a riadenia na úrovni miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej
b)vytvára teórie, metódy, zásady, plány a návrhy pre národné parky a iné chránené alebo rekreačné oblasti
c)vytvára teórie a metódy hodnotenia životného prostredia, plánovania, navrhovania a riadenia kultúrnej alebo historickej krajiny, parkov a záhrad
d)plánovanie, navrhovanie, správa funkčných a estetických riešení v nezastavanom a zastavanom území (zahŕňajúcom súkromné a verejné priestory, parky, záhrady, pešie zóny, námestia, obytné štvrte, cintoríny, pamätníky, turistické, komerčné, priemyslové a vzdelávacie komplexy, športové ihriská, zoologické záhrady, botanické záhrady, rekreačné oblasti a poľnohospodárske farmy)
e)podieľa sa na plánovaní, estetickom a funkčnom navrhovaní a umiestňovaní takých objektov, ako sú cesty, priehrady, energetické a ďalšie veľké rozvojové projekty
f)krajinné hodnotenie vrátane environmentálnych a vizuálnych dopadov rozvojových stratégii a projektových zámerov
g)návrhy vhodných riešení týkajúcich sa kvality a využívania zastavaného územia v mestských, prímestských a vidieckych oblastiach a tvorba návrhov, projektov a pracovných skíc, špecifikácia prác, prepočtov ceny, časového harmonogramu
h)vykonávanie autorského dozoru tak, aby bol zaistený súlad s plánmi, špecifikáciou prác, rozpočtom a časovým harmonogramom
i)riadenie výskumu, krajinného plánovania, projektov, príprava odborných prednášok a technických správ, tvorba rozvojových programov, výučba a poradenstvo v otázkach týkajúcich sa záhradnej a krajinnej architektúry vrátane aplikácie GIS technológii a diaľkového prieskumu zeme, krajinnej ekológie a príslušnej legislatívy

Minimálna kvalifikácia pre vykonávanie profesie podľa IFLA:

Dňa 26.5. 1985 prijala Svetová rada IFLA nasledujúce prehlásenie o minimálnej kvalifikácii pre výkon profesie záhradného a krajinného architekta a doporučila národným členským organizáciám prijať toto prehlásenie s ohľadom na úroveň vzdelávania v jednotlivý zemiach a ich špeciálne potreby.

Výchova a vzdelávanie študenta pre prax záhradnej a krajinnej architektúry má zaistiť nasledujúce:
– schopnosť vytvárať funkčne vhodné a esteticky priaznivé riešenia plánovania a navrhovania území všetkých veľkostí, kde dochádza k interakcii medzi človekom a prírodou
– porozumenie tých ekologických, kultúrnych ekonomických a organizačných otázok, ktoré súvisia s riešením verejných a súkromných objektov
– úspešné analitické, kontrolné, technické a komunikačné schopnosti (tj. slovné, písomné, grafické/vizuálne)
– schopnosť pracovať ako profesionálny záhradný architekt v situáciách vyžadujúcich spoluprácu v rámci medzioborového projektového týmu rovnako tak ako schopnosť pracovať samostatne

Vzdelávanie by malo minimálne obsahovať:
– vytvorenie pracovných znalostí v prírodných vedách, špeciálne rastlinného materiálu a ekológie
– porozumenie a chápanie kultúrnej krajiny, vrátane tej časti, ktorá zahrňuje ľudské sídla a porozumenie jej využitiu
– porozumenie navrhovaniu záhradných a krajinných úprav v historických súvislostiach aj v súčasných podmienkach vo vidieckom aj mestskom priestore
– zaistenie spôsobilosti aplikovať profesionálne schopnosti v praxi záhradného a krajinného architekta

Vzdelávacie programy majú byť uznané národnými asociáciami záhradných a krajinných architektov tak, aby boli v súlade s národnými vzdelávacími možnosťami, ktoré berú do úvahy miestne životné prostredie a sociálne potreby a napĺňali požiadavky pre profesionálnu prax v jednotlivých krajinách. Je dôležité aby tieto národné požiadavky vyhoveli minimálnym požiadavkám na vzdelávacie kritéria.
Je žiadúce aby ako doplnenie akademického vzdelania boli vzdelávacie programy doplnené o obdobie odbornej praxe.

Zoznam typických projektov (neúplný výber) spracovávaných záhradným a krajinným architektom a zoznam aktivít, v ktorých je členom tímu:

mestské parky 1
súkromné a verejné záhrady 1
cintoríny 1
strešné záhrady 1,2
golfové ihriská 1,2
skládky 1,2
námestia, pešie zóny 1,2,3
univerzitné areály 1,2,3
botanické záhrady 1,3
vonkajšie rekreačné zariadenia 1,2,3,4
rekultivácie 2
výsadby pozdĺž diaľnic 2
záhradné výstavy a expozície 2,3
obchodné centrá 2,3
dopravné komunikácie 2,3
historické parky a záhady 2,4
obytné celky 2,3
priemyselné zóny 2,3
pamätníky 2,3,4
rehabilitácie okolia vodných tokov 2,3,4
návrhy zmien využitia pozemkov 2,3,4
krajinné plánovanie 3,4
regionálne plánovanie 3,4
štúdie využitia územia 3,4
mestské plánovanie 3,4
ekologické parky a siete 3,4
lesy 3,4
prírodné oblasti 3,4
nové mestá 3,4
hodnotenie pohľadových kvalít 4
EIA 3,4

LEGENDA:
1 – zodpovedný za celkový návrh
2 – zodpovedný za plán výsadieb
3 – člen medziodborového tímu
4 – poradca alebo konzultant pre určité aspekty plánovania alebo hodnotenia

(doložené materiálmi IFLA)

Spracovala: Ing. Blanka Malá, autorizovaný architekt pre záhradnú a krajinnú tvorbu ČKA

ZÁPIS Z ROKOVANIA AUTORIZAČNEJ KOMISIE SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z 23.novembra 2005 v Bratislave

Rokovanie začalo o 13,00 hod.
Prítomní: podža prezenčnej listiny

Program:
1. Vyhodnotenie autorizačnej skúšky zo dňa 16.11.2005
2. Rôzne

K bodu 1
Autorizačnej skúšky 16.11.2005 sa zúčastnilo 16 uchádzačov. Zasadal jeden
skúšobný senát pod vedením prof. M. Mudrončíka. Autorizačnú komisiu na
skúške zastupoval architekt P. Žalman.
Autorizačnú skúšku úspešne absolvovalo 13 uchádzačov, jednému bola skúška
prerušená a dvaja neuspeli. Autorizačná komisia vzala na vedomie
rozhodnutie skúšobného senátu a prijala informáciu o tom, že neuspešní
uchádzači dostanú poučenie o možnom odvolaní sa proti rozhodnutiu
skúšobného senátu.

Všetci úspešní uchádzači požiadali o zápis do zoznamu autorizovaných
architektov, autorizačná komisia všetkým žiadostiam vyhovela.

Slávnostný sľub autorizovaných architektov sa uskutoční 30. novembra 2005
v Bratislave.

K bodu 2
V rámci rôzneho autorizačná komisia prerokovala možné postupy pri riešení
odvolania sa proti rozhodnutiu skúšobnej komisie. Judr. Kopšová preverí
súlad skúšobného poriadku so zákonom do najbližšieho zasadnutia AK.

Autorizačná komisia prijala informáciu arch. Antalovej o najbližšej akcii
celoživotného vzdelávania, ktoré sa bude konať 24.11.2005 na úrade komory,
ako aj o plánovaných akciách v roku 2006.

Autorizačná komisia žiada predstavenstvo, aby posúdilo možnosti
zabezpečenia občerstvenia z rozpočtu SKA pre účastníkov vzdelávacích
programov.

Rokovanie bolo ukončené o 15,00 hod.
Zapísal: Ing. arch. Jan Komrska CSc.

VÝBEROVÉ KONANIE NA HLAVNÉHO ARCHITEKTA V BRATISLAVE

V utorok 15. novembra 2005 sa konalo zasadnutie výberovej komisie na obsadenie funkcie hlavný architekt. Vo výberovej komisii boli okrem predstaviteľov hlavného mesta, poslancov a magistrátu aj zástupcovia Spolku architektov Slovenska a Slovenskej komory architektov, ako aj zahraničný expert.

Do výberového konania sa prihlásilo 9 uchádzačov, ktorí splnili všetky predpísané podmienky a všetci záujemcovia sa zúčastnili aj na výberovom konaní.

Výberová komisia uskutočnila ústny pohovor so všetkými uchádzačmi. Na základe výsledkov pohovoru a po prerokovaní predložených materiálov a spracovanej predstave o výkone funkcie sa rozhodla, že troch uchádzačov posúva do druhého kola, zvyšní šiesti záujemcovia nepostúpili.

Druhé kolo – užší výber – sa uskutoční v priebehu decembra 2005 za účasti postupujúcich uchádzačov, ako aj za prípadnej účasti ďalších odborníkov oslovených priamo primátorom Bratislavy na základe odporúčaní Slovenskej komory architektov a Spolku architektov Slovenska.

Eva Chudinová
hovorkyňa magistrátu hl. mesta Bratislavy

NOVÍ AUTORIZOVANÍ ČLENOVIA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

BARANYAI René, BARBOSA MONTEIRO da CRUZ António Higino, BOSÁ Jana, ČEČETKA Richard, DÚBRAVA Pavol, DURKAJ Milan, FRANZOVÁ Miroslava, GERDENICH Igor, HELEŠOVÁ Natália, HOLEŠČÁKOVÁ Vanda, HRIŇ Peter, HRUŠOVSKÁ Katarína, HUČKOVÁ Katarína, CHLAPEČKA Jozef, KÁČEROVÁ Alžbeta, KELBEL Jozef, KLUG Igor, KOIŠOVÁ Dagmar, KOLLÁR Miroslav, KOVÁČOVÁ Zuzana, KRUŽEL Branislav, LUGÁR Jozef, PAPUČÍK Pavol, PINTÉROVÁ Gabriela, PRCÚCH Ivan, RAVINGER Jaroslav, RZYMAN Branislav, ŠAFÁR Boris, ŠKOMBÁR Pavol

CE • ZA • AR 2005 VÍŤAZNÉ STAVBY V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH

Slovenská komora architektov po štvrtýkrát udelila Cenu za architektúru CE • ZA • AR. Na slávnostnom večere v divadle P. O. Hviezdoslava vyhlásila držiteľov piatich CE • ZA • AR – ov na rok 2005 v týchto kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér.
Súťaž sa vyhlasuje každý rok a cena sa udeľuje za profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.
Cena má formu sochárskeho diela, znázorňujúcu schematický náčrt domu/budovy, od akademického sochára Jána Hoffstädtera.

Súťaž je dvojkolová, v 1. kole porota v zložení: Ing. arch. Ludvík Grym (Česká republika) – predseda, Ing. arch. Dušan Čupka, Akad. arch. Ing. Karol Gregor, Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Gürtler, Akad. mal Svetozár Ilavský, Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen a Ing. arch. Mikuláš Rohrböck vybrala v každej kategórii tri nominácie, z ktorých v 2. kole v tajnom hlasovaní vybrala víťaza. Do štvrtého ročníka súťaže sa prihlásilo rekordných 56 realizovaných architektonických diel.
13. októbra 2005 – vo štvrtok večer, boli slávnostne vyhlásené výsledky v každej kategórii. Slávnostný večer pre vyše 400 pozvaných hostí uvádzal moderátor Peter Kočiš.
Potešiteľným javom rovnomerňe rozvinutého stavebníctva a architektúry na Slovensku je, že udelené ceny CE • ZA • AR 2005 pre realizované architektonické diela putujú dvakrát do Bratislavy, jedenkrát do Šenkvíc, jedenkrát do Kremnice a jedenkrát do Košíc.
Predseda súťaže český architekt Ludvík Grym sa vyjadril, že „vďaka tomu, že sme si všetky nominované stavby s porotou pozreli a mohli o nich diskutovať, ujasnili sme si názory na ich realizácie. Nehodnotili sme ich teda na základe fotografií. Vďaka tomu som absolvoval krátku a príjemnú turistiku po slovenských stavbách. Dôsledná diskusia a tajné hlasovanie poroty, z ktorého vzišli výsledky vyhlásené na slávnostnom večere, sú odrazom vyváženej slovenskej architektúry, ktorá nedelí architektonické realizácie na perifériu a centrum. Realizácie „v centre“ a „mimo centrum“ sú viditeľné, nie však v kvalite, ale v počte príležitostí. Centrum preto teoreticky znamená väčšie množstvo kvalitných diel. Prax, ale ukazuje, že koncentrácia príležitostí nemusí generovať úmerné množstvo kvality. Aj chudobné pomery alebo skromný stavebný program môžu dať vyniknúť výnimočnému dielu. Architekt zreje vďaka príležitosti realizovať architektonické dielo.“
Dve z piatich ocenených, realizovaných diel financoval štátny investor, ostatné architektonické diela financovali súkromní investori.
Piaty ročník Ceny za architektúru CE • ZA • AR vyhlási Slovenská komora architektov na jar 2006.
Jednou z verejných úloh Slovenskej komory architektov je aj starať sa o stavebnú kultúru a vykonávanie osvetovej, propagačnej, popularizačnej činnosti na poli architektúry a architektov. Jedným z dlhodobých cieľov, ktoré napĺňajú tieto činnosti je aj každoročné udeľovanie Ceny za architektúru CE • ZA • AR.

Rodinné domy

Rodinný dom v Šenkviciach

Autor: Ing.arch. Oľga Vodová

Jednoduchá skladba troch hmôt s tromi funkciami, navonok farebne odlíšených.
Priestorový a dispozičný koncept dvojgeneračného rodinného domu je rozvedený do logických súvislostí s gradáciou do ťažiskového dvojpodlažného obytného priestoru s galériou.
Striedma materiálová a farebná škála je akcentovaná v interiéri tromi farbami a jednoduchými, účelnými architektonicko-konštrukčnými detailami. Lapidárny a funkčný interiér charakterizuje citlivý rozvrh mobiliáru s vtipne riešenými vstavanými časťami, naviac umocnený inštaláciou výtvarných diel.
„Tejto cene sa teším dvakrát. Ako architekt, aj ako šťastný užívateľ tohto domu“, povedala architektka Oľga Vodová pri prebratí Ceny za architektúru CE • ZA • AR 2005.

Bytové domy

Obytný dom „MONDRIAN“, Bratislava
Autori: Ing.arch. Andrej Alexy
Ing.arch. Andrea Klimková

Stručná a jasná odpoveď na otázku súčasného hromadného bývania. Dom je solitérom v sídlištnej zástavbe; umiestnením na vonkajšu hranicu pozemku vymedzuje vlastný mikrosvet mestského predpriestoru s parkingom a obchodným parterom, na druhej strane je bývanie v bezprostrednom kontakte s prírodou.
Múdro „ustrojený“ dom s parterom, telom vrcholí v transformovanej streche obsahujúcej vysoký štandard bývania formou mezonetových terasových bytov.
Dom MONDRIAN je možno trúfalo pomenovaný po jednom zo zakladateľov neoplasticizmu, definovanom čistou geometrickosťou, abstrakciou, základnými farbami, odporom k náhodilosti i nadvláde individuality; definíciu štýlu je možné a to nielen PIETne použiť na charakteristiku domu.

„Návrh obytného domu Mondrian vznikol vo veľmi krátkom časovom úseku dvoch týždňov, ale investorovi sa veľmi páčil“, takto sa vrátil k spomienkam a k realizácii jeden z autorov obytného domu Mondrian v Bratislave – Andrej Alexy.

Občianske a priemyselné budovy

APOLLO BUSINESS CENTER, Bratislava

Autori: Ing.arch. Juraj Jančina
Ing.arch. Igor Mazúch
Ing.arch. Otto Grossmann

Nový administratívno-obchodný komplex vznikol na mieste nefunkčných objektov niekdajšej priemyselnej zóny na Mlynských Nivách. Tvorí ho zoskupenie dvoch viacpodlažných administratívnych budov prepojených rozľahlým centrálnym átriom. Prízemie je využité pre obchod a služby, prístupné z vnútorných pasáží i z exteriéru; vo vyšších podlažiach je administratíva
Jednoduchá hladká hmota fasády je horizontálne delená kombináciou skla a zoxidovaneho medeného obkladu.
Urbanistické začlenenie do mestskej časti Mlynské Nivy, ako aj mestotvorné riešenie parteru ho predurčuje na plnohodnotné celoročné využitie na prácu, nákupy aj oddych.

Rekonštrukcia a obnova budov

Nadstavba a prestavba podkrovia budovy na Vysokoškolskej ul., Košice
Autori: Ing.arch. Štefan Zahatňanský
Dr. Ing.arch. Ján Krcho, PhD.

Jednoduchým a nenáročným riešením prestavby podkrovia, kde naplno vyznieva drevená strešná konštrukcia získala Technická univerzita plnohodnotné priestory učební, kabinetov a kuloárnych auditórií. Prenikanie denného svetla cez strešné okná je doplnené pásovými oknami umiestnenými v pôvodnej atike.

„Prestavbou nabralo podkrovie budovy na Vysokoškolskej ulici v Košiciach nového ducha“ charakterizuje ocenenú stavbu jeden z členov poroty Karol Gregor.

Interiér

STÁLA EXPOZÍCIA – NBS MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ, , Kremnica
Autori: Akad.arch. Dušan Voštenák
Akad.mal. Pavel Choma

Filozofiou stálej expozície, v pamiatkovo chránenom objekte, bolo rozpovedať príbeh mincí od dolovania a spracovania rudy, cez históriu banského mesta, po uplatnenie platidiel v súčasnosti a ich prezentáciu až po ateliér medailérstva. Z tejto koncepcie vychádza situovanie jednotlivých expozícií po podlažiach (suterén – expozícia baníctva, prízemie – expozícia histórie mesta, poschodie – expozícia rub a líc peňazí v histórii Slovenska, podkrovie – expozícia medailí).

Anotácie k stavbám: Ing. arch. Ludvik Grym, Ing. arch. Anna Zajková

CEZAAR