Slovenská komora architektov

Právne predpisy, Súťažný poriadok SKA a overenie súťažných podmienok


ÚHRADA ZA OVERENIE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK:


1. typ A - vo výške 200 €, pri súťaži s hodnotením návrhu pre zadanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle platnej definície v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), pri súťaži návrhov pre zadanie podlimitnej zákazky v zmysle platnej definície v ZVO a ideovej súťaži návrhov,

2. typ B – vo výške 400 €
, pri súťaži návrhov pre zadanie nadlimitnej zákazky v zmysle platnej definície v ZVO, súťažnom dialógu podľa § 74 ZVO a vyzvanej súťaži,“


Pri príprave súťažných podmienok a priebehu súťaže sa verejný vyhlasovateľ riadi podľa:

[download id="803"] Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (IV.časť §§ 119-125, možno aj ostatné súvisiace) – úplné znenie

 

[download id="857"] z 23. marca 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

 

Usmernenie ÚVO k požadovaniu splnenia podmienok účasti v súťaži návrhov

Informujeme Vás o vyjadrení Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) k požiadavkám splnenia podmienok účasti v súťaži návrhov, ktoré nám poskytol verejný vyhlasovateľ pri organizovaní súťaže návrhov v decembri 2016 ako pomôcku pre spracovanie súťažných podmienok verejným obstarávateľom.

[download id="983"]

 

Privátny vyhlasovateľ sa riadi podľa:

[download id="805"] a ostatné súvisiace paragrafy

 

[download id="801"] z 1. júla 2015 – úplné znenie

 

 

[download id="891"]
[download id="892"] z 13. apríla 2016 v znení zmien z 11. mája 2016, z 11. októbra 2017, 16. mája 2018 a z 13. novembra 2019

 

[download id="221"] zo 14.  júna 2001 v znení zmeny zo 14. mája 2005

 
Archív právnych predpisov a metodických usmernení:

 
[download id="804"] Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 13/2015 Z. z., zákona č. 31/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z. a zákona č. 343/2015 Z. z.

 


[download id="802"]  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty.

 

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 407/2011 Z. z. o podrobnostiach o podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované spracovanie.

 

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 171/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu.

 

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 173/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov slúžiacich na uskutočnenie elektronických aukcií.

 

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 174/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie dokumentov, postupov a činností vo verejnom obstarávaní.

 

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku.

 

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 51/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení, spôsobu a kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky.

 


[download id="800"] Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský

zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 453/2008 Z. z., zákona

č. 349/2012 Z. z., zákona č. 289/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 283/2014 Z. z.