Slovenská komora architektov

Prideľovanie IČO

Slovenská komora architektov sa stala registrátorom zdrojového registra podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tým prešli povinnosti registrácie IČO zo Štatistického úradu SR na Slovenskú komoru architektov.

To znamená, že autorizovaní architekti, autorizovaní krajinní architekti a hosťujúci architekti podnikajúci na území SR ako FO SZČO (fyzická osoba samostatne zárobkovo činná) budú priamo komoru žiadať o pridelenie a zrušenie IČO a o zapísanie zmien v údajoch, ktoré vedie ŠUSR. Týmto sa komora stáva sprostredkovateľom medzi členmi komory a ŠUSR.

Všetky zmeny formy výkonu povolania FO SZČO treba bezodkladne oznámiť písomne úradu komory. V prípade porušenia tejto povinnosti, preberá zodpovednosť architekt.

JUDr. Viera Hanuláková
riaditeľka úradu
Slovenskej komory architektov