Register diel

Naposledy pridané diela.

96/2016 - Rekonštrukcia a prestavba obj. č. 4, 5, Jakubovo námestie, Bratislava SÍDLO KONGREGÁCIE A ZARIADENIE PRE SENIOROV
Autori:
Michal LANG
Ján LUKÁČ
Stanislav MELIŠ
Jozef MICHALKO


Základná charakteristika diela:
Zjednotená dvojica historických hmôt sídla Kongregácie do Jakubovho námestia, niekdajšej vojenskej nemocnice, doplnená v dvorovej časti štylizovanou novostavbou s obdobnou mierou a mierkou, no funkciou zariadenia pre seniorov, zároveň vytesňuje medzeru niekdajšieho historického krídla a ponúka prirodzené prepojenie s mohutnejšou historickou hmotou bývalej vojenskej nemocnice osadenej v niekdajšej záhrade.95/2016 - Vila Mudroňova, Bratislava
Autori:
Ľubomír ZÁVODNÝ
Michal BIELIK
Marek TAKÁČ


Základná charakteristika diela:
Pozemok je značne svahovitý s pomerne veľkým prevýšením a má lineárny charakter. Prístup na pozemok je z jeho hornej, východnej časti, teda z Mudroňovej ulice. Na pozemku je situovaný pomerne úzky dom, ktorý cituje linearitu pozemku svojou hmotou v pomere hlavnej hmoty 1:2. Výškové začlenenie vychádza z konceptu dvoch nadzemných podlaží a ustúpeného podlažia s 50% zastavanosťou oproti spodným podlažiam. Základné hmotové stvárnenie predstavuje jednoduchú obdĺžnikovú hmotu so zaoblenými rohmi s navzájom poposúvanými jednotlivými podlažiami. Jednoduchý blok posunutých podlaží orientovaný pozdĺžnou osou v smere spádnice svahu má plochú strechu s ustúpeným horným podlažím z oboch strán. Táto hmota objektu rodinného domu chce byť jasným vyjadrením vstupu inej ako ortogonálnej formy architektúry do pôvodného prostredia s rešpektovaním väzby na okolitú zástavbu. Dispozičné a prevádzkové riešenie rešpektuje vzťah k svetovým stranám, výhľadom do bližšieho aj širšieho okolia, ktoré určili podiel a veľkosť presklených otvorov k plným stenám. Materiálové riešenie podobne ako hlavný urbanistický a architektonický koncept dôsledne vychádza z filozofie objektu, pričom využíva kombináciu materiálov – plnú hlavnú jednoduchú bielu hmotu navzájom posunutých podlaží s veľkými oblými presklenými časťami, striedajúcimi sa oblými a ortogonálnymi nárožiami domu.94/2016 - Humanizácia Bratislava – Petržalka, urbanistická štúdia
Autori:
Jan KOMRSKA
Dagmar KALISKÁ
Bohumil KOVÁČ
Štefan KUNDRÁT
Ernest NAGY
Alžbeta SOPIROVÁ
Peter STEC


Základná charakteristika diela:
Po r.1989 jedna z prvých štúdií, ktorá poukázala na potenciál západného rozvoja Petržalky a prehodnotenie tzv. centrálne osi Petržalky s odklonom od podzemného metra k električke. Súčasťou diela boli aj detaily dotvorenia vnútroblokových priestorov. Štúdia navrhla aj reguláciu dotvorenia prvého nábrežia Dunaja Diaľnicu navrhovala v širších vzťahoch odkloniť cez Karpaty do nultého okruhu, kde prispela k diskusii o jeho polohe na juhu Petržalky . Štúdia ako prvá chápe štátnu hranicu ako otvorený priestor, kde "železnú oponu" vystriedala zelená hranica v dizajne rekreačnej krajiny suchých poldrov, ktoré by mali umožniť plniť aj funkciu odklonu povodňovej vlny Dunaja v nadväznosti na staršie idey obtokového kanála. Technika: Pastel do ČB tlače na papier.93/2015 - Bytové domy Šaľa, Kráľovská ul.
Autori:
Imrich PLEIDEL


Základná charakteristika diela:
Bytové domy v Šali na Kráľovskej ulici sú navrhnuté v súlade a podľa podmienok vyplývajúcich z územného plánu CMZ Šaľa a v nadväznosti na predchádzajúcu urbanistickú koncepciu riešenia CMZ Šaľa z roku 2001 (v kolektíve s P. Vitkom, K. Kobákom). Pozostávajú z líniového sekciového bytového domu (6+1 NP) a dvoch samostatných bodových bytových domov (4+1 NP). V priestore 1. NP sa nachádzajú bezbariérové byty, domové a technické vybavenie, komunikačné priestory, prenajímateľné komerčné priestory a rad prekrytých parkovacích státí. Na každom typickom podlaží sa nachádza v jednej sekcii 5 variabilných bytových jednotiek. Na ustúpenom 7. NP sú v rámci jednej sekcie navrhnuté 4 bytové jednotky s terasami. V bodovom bytovom dome sa na prízemí nachádzajú 3 variabilné bytové jednotky, domové a technické vybavenie a komunikačné priestory. Na každom typickom podlaží bodového bytového domu sa nachádzajú 4 variabilné bytové jednotky. Na ustúpenom 5. NP sa nachádzajú 2 bytové jednotky s terasami. Vysoká variabilita bytov a hmotovo-priestorového riešenia sekciového aj bodového bytového domu umožňuje vytvárať ďalšie kombinácie vnútorného dispozičného usporiadania ako aj celkových urbanistických zostáv. Súčasťou riešenia je exteriér bytových domov vrátane uličných priestorov a vnútrobloku so spevnenými plochami, krajinársko-sadovníckymi úpravami, detským ihriskom, prvkami drobnej architektúry a osvetlením.92/2015 - Prístavba a rekonštrukcia budovy správy katastra Galanta
Autori:
Imrich PLEIDEL


Základná charakteristika diela:
Architektonické riešenie pozostáva z celkovej rekonštrukcie pôvodnej budovy správy katastra Galanta pochádzajúcej zo 60. rokov 20. st. (predtým Geodézie), prístavby nového traktu a rekonštrukcie hospodárskeho pavilónu. V pôvodnej časti sú navrhnuté priestory administratívy a dokumentácie. V prístavbe sú situované na 1. NP priestory archívu – pozemkovej knihy a na poschodí administratívne priestory. Popri sledovaní výrazného zlepšenia tepelnotechnických a prevádzkových podmienok stavby bol koncepčným a komplexným autorským prístupom dosiahnutý zjednocujúci charakter celého komplexu pomocou šikmého pultového zastrešenia v miernom sklone strešných rovín a materiálovej kombinácii omietok a obkladu z titánzinkového plechu. Časť fasád navrhnutá v pôvodnej PD s obkladom z kompozitných platní nebola zrealizovaná z úsporných dôvodov. Priečelie nad vstupom do budovy je akcentované dielom grafického dizajnu so štylizovaným historickým geografickým motívom. Organickou súčasťou komplexu je exteriér areálu so spevnenými plochami, krajinársko-sadovníckymi úpravami a prvkami drobnej architektúry.