Register diel

Naposledy pridané diela.

100/2018 - OMNIA BUSINESS CENTER
Autori:
Ľubomír FUŇA
Martin VANKO


Základná charakteristika diela:
existujúce proporcie výstavby v Ružinove a rozšíriť a doplniť areál spoločnosti OMNIA o moderné kancelárske priestory, služby a moderne riešené byty. Na riešené územie sme osadili štyri šesťpodlažné nadzemné objekty obdĺžnikového pôdorysu. Objekty sú osadené v pravidelných rozostupoch, čím v parteri vytvárajú medzi sebou verejne prístupné zelené plochy so sadovými úpravami. Z dôvodu zachovania tohto charakteristického obrazu verejne prístupných zelených vnútroblokov je v podzemí umiestnená prakticky celá statická doprava a technické zázemie objektu. Podzemné parkovisko má dve podzemné podlažia s parkovacími státiami pre obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov OBC. OMNIA BUSINESS CENTER je tvorený piatimi navzájom prepojenými objektmi. Štyri šesťpodlažné nadzemné objekty obdĺžnikového pôdorysu sú osadené v severojužnej osi. Pod týmito objektmi a pod úrovňou terénu sa nachádza piaty objekt podzemnej garáže, ktorý má dve podzemné podlažia. Objekty B a C sú navrhované s funckiou administratívy. Objekty A a D so zmiešanou funkciou, kde prvé dve nadzemné podlažia slúžia pre administratívne účely a ostatné 4 nadzemné podlažia pre funkciu bývania. Hlavné vstupy do objektov sú vytvorené ústúpením časti podlažia prízemia a tiež vytvorením pasáže, prechádzajúcej krížom cez objekty. Každý z objektov má samostatný vstup do administratívnej časti a v prípade objektov A a D aj do časti bývania..99/2018 - Bytové domy pri potoku
Autori:
Matúš POLÁK
Martin REZNÍK
Juraj MAKOVÝ


Základná charakteristika diela:
Základná charakteristika diela: Štvorica menších bytových domov sa nachádza v pokojnom prírodnom prostredí v blízkosti potoka. V jednom bytovom dome sa nachádza len 6 bytových jednotiek, čo dodáva pocit väčšieho komfortu a intimity. Koncept riešenia spočíva v tom, že každý byt má vlastnú terasu alebo predzáhradku. Tým sa dosiahlo pocitu bývania v rodinnom dome. Na projekte sme úplne vylúčili zábradlia, namiesto nich budú terasy olemované tehličkami v perforovanej štruktúre.98/2018 - Areál bývalých kasární na ul.J. Kréna v Novom Meste Nad Váhom
Autori:
Bohumil KOVÁČ
Lucia ŠTEFANCOVÁ


Základná charakteristika diela:
Základná charakteristika diela: Po uvoľnení kasární na ul. J. Kréna v N. Meste nad Váhom od armády SR mesto obstaralo v Podnikateľskom centre FA STU (zák. 07/PC-FA/2015) za účelom overenia možností nového využitia územia variantnú urbanistickú štúdiu. Primárnym cieľom štúdie bol návrh nového funkčného a priestorového usporiadania územia ako podklad pre aktualizáciu územného plánu. Okrem komplexného urbanistického návrhu je súčasťou štúdie aj regulačný plán ako podklad pre povoľovanie výstavby. Štúdia bola vypracovaná v troch variantoch ako zmiešané územie bývania, vybavenosti , športu a rekreácie. Pre účely bývania boli vymedzené pôvodné ubytovacie kasárenské budovy ako aj nová výstavba na miestach bývalého vojenského zhromaždiska a cvičnej lúky. Štúdia overila možnosti umiestnenia aquaparku resp. mestského kúpaliska. Cieľom urbanistickej koncepcie bolo spriechodnenie územia v priečnom aj pozdĺžnom smere a jeho zapojenie do organizmu mesta. Zachovanie bonitných kasárenských objektov, vodárenskej veže, transformácia kotolne , zachovanie pôvodných alejí, niektorých „artefaktov“ kasárenskej architektúry (fragmenty oplotenia a brána s vrátnicou) sledujú zachovanie genius loci územia, v ktorom kasárne mali dlhodobú tradíciu. V štúdii sú aplikované požiadavky na manažment dažďovej vody v zastavanom území.97/2018 - CAMPUS STU - architektonicko-urganistická štúdia
Autori:
Bohumil KOVÁČ
Lucia ŠTEFANCOVÁ
Katarína BOHÁČOVÁ
Ivan NEMETH
Michal MARCINOV


Základná charakteristika diela:
Cieľom štúdie bolo poukázať na potenciál vnútrobloku medzi budovami fakúlt STU. Ten autori navrhli ako akademickú viacúčelovú dvoranu, ktorá umožní stretávanie sa študentov a pedagógov viacerých odborov ako aj občanov mesta. Bývalú kotolňu, ktorá je súčasťou diela prof. Kusého, revitalizuje aj jej ozelenenú pobytovú strechu spojenú s lávkami s okolitými budovami využíva ako atraktívny spoločenský priestor. Účelom membránovej konštrukcie je jednak umožniť realizovať akademické podujatia (exteriérové promócie, koncerty súboru Technik, študentské podujatia a pod.) a priniesť jeho zatienenie. Autori sú názoru, že práve STU by mala svojimi realizáciami ísť príkladom v opatreniach na elimináciu globálneho otepľovania - zadržiavanie vody, tienenie a ochladzovanie priestranstiev, zeleň. Vnútroblok je v nárožiach verejne priechodný (diagonálna skratka Radlinského- rozhlas) a tak akademické prostredie má šancu sa integrovať do systému verejných priestorov mesta. Pod vnútroblokom je podzemný parking pre zamestnancov STU. Prvky malej architektúry a krycej membrány prenikajú cez vestibuly budov aj do verejného priestoru mesta. Tým predpolia architektonicky rôznorodých budov fakúlt môžu získať na zjednocujúcej identite STU. Štúdia sa ideovo dotýka aj Nám. Slobody, kde v rozvrhu plôch a trás rešpektuje pôvodnú formu autorov. Na mieste zdecimovanej fontány navrhuje verejnú technickú knižnicu s podzemím ako miesto prieniku akademickej pôdy a verejného priestoru mesta. V širších vzťahoch návrh prináša aj ideu spojenia Rektorátu STU s Campusom – predpokladá skľudnenie komunikácie na Námestí slobody tak aby bola obmedzená len na prejazd MHD, podobne spomaľuje aj Vazovovu ulicu a prepája priestory rektorátu s priestormi gymnázia.96/2016 - Rekonštrukcia a prestavba obj. č. 4, 5, Jakubovo námestie, Bratislava SÍDLO KONGREGÁCIE A ZARIADENIE PRE SENIOROV
Autori:
Michal LANG
Ján LUKÁČ
Stanislav MELIŠ
Jozef MICHALKO


Základná charakteristika diela:
Zjednotená dvojica historických hmôt sídla Kongregácie do Jakubovho námestia, niekdajšej vojenskej nemocnice, doplnená v dvorovej časti štylizovanou novostavbou s obdobnou mierou a mierkou, no funkciou zariadenia pre seniorov, zároveň vytesňuje medzeru niekdajšieho historického krídla a ponúka prirodzené prepojenie s mohutnejšou historickou hmotou bývalej vojenskej nemocnice osadenej v niekdajšej záhrade.