Slovenská komora architektov

Autorizačný výbor

Je výkonným orgánom komory príslušným rozhodovať vo veciach týkajúcich sa prístupu k regulovaným povolaniam Architekt a Krajinný architekt. Má päť členov a členiek vymenovaných predstavenstvom na trojročné funkčné obdobie.

ČLENKY A ČLENOVIA 

Ing. arch. Ján KUKUĽA (predseda)
Mgr. Alena FODOROVÁ 
JUDr. Matej HORVAT, PhD. 
Ing. arch. Ján KOMRSKA, CSc. 
Ing. arch. Ladislav NAGY

 

Súvisice dokumenty:
Autorizačný poriadok Slovenskej komory architektov ⟶
Štatút Slovenskej komory architektov ⟶