Slovenská komora architektov

Profesijné vzdelávanie architektov

Komora dbá o udržiavanie stavovskej cti medzi svojimi členmi a dbá prostredníctvom sústavného vzdelávania o rast odbornosti autorizovaných osôb.

Profesijné vzdelávanie architektov

Jednou zo základných úloh komory je v zmysle štatútu komory dbať o rast odbornosti autorizovaných architektov a architektiek a organizovať ich celoživotné odborné vzdelávanie v rozsahu požadovanom reprezentatívnymi medzinárodnými organizáciami architektov.

Súčasne, povinnosťou členov a členiek komory je zúčastňovať sa na sústavnom vzdelávaní architektov organizovanom komorou. Túto úlohu komora napĺňa prostredníctvom Systému Profesijného vzdelávania architektov (PVA) v súlade s Koncepciou profesijného vzdelávania.

 

KATEGÓRIE PODUJATÍ

⟶ Podujatia organizované Slovenskou komorou architektov / podujatia typu A (20 kreditov)
Do tejto kategórie patria semináre, webináre, konferencie a školenia pripravené a organizované Slovenskou komorou architektov v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov v rámci plnenia Koncepcie profesijného vzdelávania.

Technicko-organizačné zabezpečenie podujatí schvaľuje na návrh Výboru pre profesijné vzdelávanie predstavenstvo komory. Náklady spojené s podujatím budú hradené z rozpočtu komory, z príspevkov partnerov podujatia a z účastníckych poplatkov pre účastníkov, ktorí nie sú členmi komory. 

⟶ Podujatia, na ktorých Slovenská komora architektov participuje ako spoluorganizátor / podujatia typu B (10 kreditov)
Túto kategóriu predstavujú najmä semináre, webináre, konferencie a školenia organizované inými subjektmi, ktoré sú v súlade s Koncepciou profesijného vzdelávania a SKA vzhľadom na ich vysoký odborný kredit prevezme nad podujatím záštitu, alebo vystupuje v pozícii odborného garanta, či partnera podujatia. O udelenie záštity žiada organizátor podujatia v žiadosti o zaradenie do Systému PVA.

O prevzatí záštity nad podujatím rozhoduje predstavenstvo komory na návrh Výboru pre profesijné vzdelávanie. O výške konferenčného poplatku a o podmienkach partnerstva rozhoduje predstavenstvo komory na návrh úradu SKA. Návrh podmienok zohľadňuje požiadavky organizátora a skutočné náklady SKA spojené s organizovaním podujatia. V prípade, že hlavným organizátorom podujatia je partner CE ZA AR, organizačná spolupráca SKA je súčasťou vzájomného plnenia.

⟶ Ostatné podujatia / podujatia typu C (5 kreditov)
Semináre, konferencie a školenia organizované externými subjektami môžu byť zaradené do Systému PVA v prípade súčasného splnenia nasledovných kritérií:
- jedná sa o odborné podujatie, ktorého podstatnú časť netvorí produktová prezentácia,
- aspoň jeden z rečníkov je nezávislý odborný garant – autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt alebo odborník z akademického prostredia.

O zaradení podujatia do Systému PVA rozhoduje predstavenstvo komory na návrh Výboru pre profesijné vzdelávanie na základe žiadosti organizátora podujatia. 

 

MÁTE ZÁUJEM SA ZÚČASTNIŤ VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ?

Prehľad o organizovaných a podporených podujatiach nájdete v sekcii Informácie.

 

Súvisiace dokumenty nájdete v sekcii Právne normy a dokumnety →
- Systém Profesijného vzdelávania architektov