Slovenská komora architektov
Voľby orgánov 2023

Voľby orgánov 2023

! Upozornenie !

Voliť je možné výlučne prostredníctvom vytlačených jedinečných a neprenosných hlasovacích lístkov, ktoré sú voličom a voličkám v príslušnom termíne zaslané na úradom evidovanú korešpondenčnú adresu (máme vašu správnu adresu?). Za účelom zabezpečenia transpartného procesu volieb, úrad komory nedisponuje "náhradnými" hlasovacími lístkami. Počet volebných lístkov sa rovná počtu členov a členiek SKA. Kompletný proces ich vytlačenia a doručenia je zabezpečený externe (služby Slovenskej pošty). 

 

Predstavenstvo vyzýva všetkých členov a členky na účasť vo voľbách orgánov komory, predstavenstva a disciplinárnej komisie, na roky 2013 - 2015.  

NAVRHOVANIE KANDIDÁTOV/ KANDIDÁTOK (uzávierka: 28. 2.)

Podmienky:

- Oprávnenie voliť orgány komory majú všetci členovia a členky komory.
- Za člena/ členku orgánov komory možno voliť iba člena/ členku komory.
- Navrhnúť kandidáta/ kandidátku môže každý člen/ členka komory, a to vrátane seba.
- Členstvo v predstavenstve a v disciplinárnej komisii sa navzájom vylučuje.

Postup ako navrhnúť kandidáta/ kandidátku:

(1) Stiahnutie si formuláru Kandidátna listina na návrh člena orgánov SKA ⟶
(2) Vyplnenie a doručenie oskenovanej verzie na: komarch@komarch.sk alebo osobne/ poštou na adresu komory. Za účelom prezentácie kandidátov na webovej stránke a sociálnych sieťach komory je potrebné k formuláru pripojiť portrétnu fotografiu a volebný program (max. 30 slov).

Prijímanie návrhov kandidátov sa ukončuje dňom 28. februára 2023 (platí pečiatka pošty).


ZOSTAVENIE KANDIDÁTOK (uzávierka: 19. 3.)

Kandidátka na voľbu členov a členiek bude zostavená z návrhov kandidátov a kandidátiek, ktorí svoju kandidatúru odsúhlasili (v prípade ak sa kandidujúca osoba nenavrhla sama). Úrad komory zabezpečí ich zverejnenie na webovej stránke a sociálnych sieťach.


VOĽBA ORGÁNOV (uzávierka: 13. 5.)

Vytlačené hlasovacie lístky sa zašlú voličom a voličkám spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Hlasuje sa vhodením upravených hlasovacích lístkov do urny. Úprava hlasovacieho lístka spočíva v zakrúžkovaní poradového číslo tých kandidátov a akndidátiek, ktorým dáva svoj hlas.

Voľba orgánov SKA prebehne na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční dňa 13. 5. (sobota) 2023 v Bratislave. Voliči a voličky neprítomní na valnom zhromaždení môžu hlasovať poštou alebo osobne na úrade komory, najneskôr však do 10. 5. 2023. 

! Upozornenie ! 

V prípade, ak došlo k zmene vašich kontaktných údajov, dovoľujeme si vás týmto požiadať o nahlásenie ich zmeny telefonicky alebo na komarch@komarch.sk (najneskôr do 1. 3. 2023).

 

 

Volebné pravidlá pre voľbu orgánov Slovenskej komory architektov upravuje Volebný poriadok SKA ⟶ 

 

 

 

 

 

Súvisiace