Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
Výsledky súťaže na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

Výsledky súťaže na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila, v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov (ISKA), v apríli 2022 tri samostatné ideové architektonické súťaže pod súhrnným názvom Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR s podtitulmi (pre jednotlivé súťaže podľa typu riešených rodinných domov) typ „štvorec“, typ "kocka" a typ "orava".

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej efektívnosti a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Zámerom vyhlasovateľa bolo získať tvorivé idey na prispôsobenie týchto domov súčasným požiadavkám, chápaným v širokom kontexte ich vplyvu na budúci obraz a ráz dedín a miest Slovenska ako aj ich energetickú spotrebu na ceste k ich udržateľnému rozvoju.

Výsledky tejto súťaže návrhov budú slúžiť ako súhrn možných riešení, ako osveta pre individuálnych žiadateľov o podporu z Programu (Plán obnovy a odolnosti SR - Komponent 2: Obnova budov - Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov), ktorí budú chcieť svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene. Hlavným poslaním súťažných návrhov bolo preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku, životný štandard s presahom k výzvam najbližších dekád.

Do súťaže na typ „štvorec“ bolo prihlásených 7 návrhov. Do súťaže na typ „kocka“ bolo prihlásených 5 návrhov. Do súťaže na typ „Orava“ boli prihlásené 3 návrhy. Porota v zložení Nora Vranová (predsedníčka poroty), Pavel Paňák, Kornel Kobák, Ľubica Šimkovicová a Matej Kerestúr (za vyhlasovateľa) rozhodli na spoločnom hodnotiacom zasadnutí 7.7.2022 o udelení cien nasledovne:

Typ „štvorec“:
1. cena: DOXA s.r.o.
Autori návrhu: Ing. arch. Ondrej Jurčo; Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.; Ing. arch. Maroš Mitro;
Spoluautor: Ing. Tomáš Haburaj

Typ „kocka“:
1. cena: ER Atelier s.r.o.
Autori návrhu: Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.; Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.

Typ „orava“:
1. cena:
Autori návrhu: Ing. arch. Tomáš Gelien; Ing. arch. Juraj Mišík; Ing. arch. Ludmila Haluzíková

Komentár poroty k súťažiam:
Možno konštatovať, že predložené návrhy naplnili očakávania zadania a úroveň návrhov bolo vysoká aj napriek nižšiemu počtu súťažiacich. Pre hodnotenie návrhov bolo smerodajné, ako sa vysporiadali s neľahkými úlohami charakteristických špecifík týchto domov, ako je napríklad umiestnenie úrovne prízemia o 1 - 1,5 m nad terénom; práca s pôvodnými dispozíciami a to najmä ich vzťah k záhrade, ktorej spôsob využitia sa od doby vzniku týchto domov pretransformoval z pracovného na oddychový; miera nových výrazových prostriedkov, detailov a vstupov do charakteristických čŕt pôvodnej architektúry; a technické parametre navrhovaných riešení. Na rozdiely užívania domov v minulosti a dnes účastníci reagovali rôznymi prístupmi. V návrhoch boli čitateľné dispozície pre rôzne typy užívateľov – od maximalizovania počtu užívateľov až po veľkorysejšie dispozície pre páry. Na niektorých návrhoch porota oceňovala aj prístup zmenšenia celkového vykurovaného objemu domov. Veľa návrhov sa tiež zaoberalo zväčšovaním okenných otvorov a ich vhodným tienením. Za nedostatky porota považovala chýbajúce detaily a popisy a tiež niektoré nedoriešené technické aspekty návrhov, ako napríklad využívanie tepelných čerpadiel či fotovoltaických panelov, ktoré však v návrhoch neboli artikulované architektonickými prostriedkami (napr. riešenie umiestnenia vonkajších jednotiek a pod.). Súťaž vhodne ukázala, ako sa dá pracovať s kvalitnou archetypálnou architektúrou rodinných domov z druhej polovice 20. storočia a to v súvislosti so zmenami spôsobu ich užívania a tiež v spojitosti s výzvami, ktoré priniesla klimatická zmena. Kladne hodnotené boli najmä tri rôzne architektonické prístupy v podobe ohľaduplnej úspornosti zásahu, (dô)vtipnej inovatívnosti návrhu a v celkovej obnove bez kompromisov. Niektoré návrhy predstavovali prienik týchto prístupov. Nepravdivé prílepky a pretvorenia nemali v očiach poroty šancu ani s najmodernejším technologickým riešením. Pre úspech snáh na podporu obnovy fondu starších rodinných domov je potrebné, aby sa záujem vlastníka stretol s dobrou znalosťou tejto problematiky u architekta. Súťažné návrhy ukazujú, že (mladí) architekti majú know-how a dokážu týmto stavbám vrátiť ich hodnoty. Vzhľadom na pozitívny výsledok súťaží by bolo vhodné uvažovať o pokračovaní podporných snažení, ktoré dokážu ukázať cestu nielen vlastníkom, ale aj architektom.

vizualizácia: víťazný návrh typ "orava", autori/-ky: Ing. arch. Tomáš Gelien; Ing. arch. Juraj Mišík; Ing. arch. Ludmila Haluzíková

Mohlo by vás zaujímať