Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Návštevnícke centrum Národného parku Slovenský kras
20. 4. – 15. 5. 2023 pred 4 mesiacmi

Návštevnícke centrum Národného parku Slovenský kras

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. 4. 2023 pod číslom KA-324/2023.

Správa národného parku Slovenský kras vyhlasuje verejnú projektovú dvojetapovú architektonickú súťaž, ktorej cieľom je získať návrh pre vybudovanie nástupného pavilónu do areálu Národného parku Slovenský Kras, ktorý sa stane prvým kontaktným miestom pre potenciálnych návštevníkov parku. Jedná sa o park s príjemnou atmosférou nepresiaknutou komerciou. Je potrebné to v návrhu rešpektovať.

Súťaž je dvojkolová. V prvom kole je nutné predložiť portfólio referenčných projektov a libreto popisujúce koncept riešenia a v druhom kole je potrebné riešiť projekt na úrovni architektonickej štúdie.

 

Okruh účastníkov:

Návrh môže predložiť každý, kto: 
› je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta (podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka, ďalej len „ZAA“) alebo
› je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera podľa § 5, ods. (1), písm. a) ZAA (t.z. len s označením osvedčenia A1 na pečiatke), ktorý je oprávnený na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva podľa ZAA resp. ekvivalentnej právnej úpravy účinnej v mieste sídla, podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia SR.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 20. apríl 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 15. máj 2023, 10. júl 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 11. júl 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 14. júl 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD.
Ing. arch. Peter Lényi
Ing. Milan Olekšák  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Bartolomej Angyal  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Ing. Július Vass
Ing. Roman Burčák  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

odmena za návrh / účastník: 7 000 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/465863
00_Súťažné-podmienky_NP-Slovenský-kras 01_ZADANIE