Slovenská komora architektov
Komplexná obnova Forgáčovho paláca – sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach
01. 3. – 17. 6. 2022 pred 7 mesiacmi

Komplexná obnova Forgáčovho paláca – sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 18. 2. 2022 pod číslom KA-67/2022.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach vyhlásial v marci 2022 verejnú projektovú architektonickú jednoetapovú súťaž návrhov s názvom "Komplexná obnova Forgáčovho paláca - sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach".

Od 50. rokov 20. storočia sa v 180 rokov starej budove Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach vykonávali iba úpravy súvisiace so zmenou jej účelu a v posledných rokoch riešili najmä havarijné stavy, pretože stav budovy sa sústavne a trvale zhoršuje. Generálna rekonštrukcia je nevyhnutná z viacerých dôvodov. Najdôležitejším je zmena na modernú inštitúciu, ktorá už nie je len o výpožičke a skladoch kníh. "Aj keď je budova ŠVK v Košiciach historickou budovou, ktorá môže limitovať a obmedzovať nápady architektov, chceme sa pokúsiť o jej prispôsobenie sa novým požiadavkám a službám a vytvoriť z nej príjemné miesto, kde sa dá aj stretávať, posedieť, porozprávať sa, vybaviť si e-maily a vypiť si kávu." píše sa v zadaní. Za spomenutie stojí, že z balkóna tejto budovy zaznel príhovor Václava Havla počas nežnej revolúcie.

Do súťaže sa zapojilo 5 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh ateliéru Geome3.

Okruh účastníkov:

Návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 1. marec 2022
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 17. jún 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 19. júl 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 22. júl 2022

Porota:

Predseda:

Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (CZ)

Riadni členovia:

Ing.arch. Štefan Polakovič
Ing. arch. Martin Skoček
PhDr. Darina Kožuchová  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Ondrej Jurčo
PhDr. Daniela Džuganová  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 8 000 €
druhá cena: 5 000 €
tretia cena: 3 000 €
webstránka súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18106/summary
Sutazne-podmienky Zadanie-rekonštrukcie Zapisnica-zo-zasadnutia-poroty_ŠVKKE-(1)

Výsledky súťaže:

prvá cena (8 000 €) – GEOME3 s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Peter Derevenec , Ing. arch. Martin Gallovský, Ing. arch. Mária Derevencová
Komentár poroty:

Víťazný návrh je najprijateľnejším, pretože predstavuje riešenie najviac zohľadňujúce svoj účel, ktorým je knižnica. Kniha v návrhu zohráva hlavnú úlohu.

Porota ocenila veľmi pozitívne riešenie vstupnej haly (pod kupolou), ktorú odporúča dôkladne odtieniť z jej rubovej strany. Ďalej je pozitívne hodnotené dvojposchodové riešenie knižnice pod kupolou, otvorenie priestoru do zadnej záhrady a celkové dispozičné riešenie.
Porota odporúča zastavať priestor ľavej časti záhrady (pri pohľade od námestia) a to na celú výšku objektu.

K zváženiu a prepracovaniu odporúčame priestor 2.NP nad kupolou. Umiestnenie sedenia a uloženie kníh nad kupolou nepovažujeme za reálne (aj zo statického hľadiska). Rovnako zastrešenie ETFE fóliou je nereálne z hľadiska prehrievania priestoru.
Návrh je veľmi kultivovaný a preto ho odporúčame k realizácii.

druhá cena (5 000 €) – ATOMstudio s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Hudec , PhD. , Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Barbora Gunišová, Ing. arch. Tea Mersuli
Komentár poroty:

Porota kladne hodno čistý architektonicky a graficky jazyk návrhu. Pozitívne vníma ponechanie strešnej roviny v exteriéri. Ako problematicky vidí práve ústredný mov celého návrhu vo vzťahu k funkčnosti knižnice ako takej a funkčno-prevádzkové väzby jednotlivých priestorov.

tretia cena (3 000 €) – Eastbrothers architects s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh architektov Eastbrothers architects s.r.o. porota vyhodnotila ako preverenie istých možností riešenia. To vychádza z akceptácie dvorany ako centrálneho priestoru celej dispozície. Slúži ako ústredný, zhromažďovací - rozptylový uzol, inak logicky / smerom k ostatnému prostrediu / rozdelenej dispozície. Porota pozitívne hodnotila dvorovú prístavbu k základnej, historickej hmote v mieste dnes existujúcej garáže – skladu.

Návrh je usporiadaný vlastnou logikou, bez rešpektovania zadania, nepochopenia potreby zachovania pamiatkovo chránených otvorov a necitlivo narába s presunom pamiatkovo chránenej kupoly. Tá má svoje logické priestorové umiestnenie - ako ústredný moment kompozície - práve na svojom pôvodnom mieste. Hlavné motto celkového riešenia vo finále zhmotňuje nové objemové usporiadanie a robí ho z pamiatkového, ale aj architektonického pohľadu neakceptovateľným.