Slovenská komora architektov
Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - typ "ŠTVOREC", "KOCKA", "ORAVA"
14. 4. – 07. 7. 2022

Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - typ "ŠTVOREC", "KOCKA", "ORAVA"

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 12. 4. 2022 pod číslom KA-281/2022.

POZOR ZMENA: Lehota na predkladanie návrhov predĺžená do 29.6.2022 do 17:00. 

 

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje tri verejné ideové jednokolové architektonické súťaže návrhov pod súhrnným názvom Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR s podtitulmi (pre jednotlivé súťaže podľa typu riešených rodinných domov) typ „ŠTVOREC“, typ "KOCKA" a typ "ORAVA".

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb, je vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2. Zámerom vyhlasovateľa je získať tvorivé idey na prispôsobenie týchto domov súčasným požiadavkám, chápaných v širokom kontexte ich vplyvu na budúci obraz a ráz dedín a miest Slovenska ako aj ich energetickú spotrebu na ceste k trvalej udržateľnosti.

Výsledky tejto súťaže návrhov budú slúžiť ako súhrn možných riešení, ako osveta pre individuálnych žiadateľov o podporu z Programu (Plán obnovy a odolnosti SR - Komponent 2: Obnova budov - Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov), ktorí budú chcieť svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene. Hlavným poslaním súťažných návrhov je preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku, životný štandard s presahom k výzvam najbližších dekád.

Webstránka s podmienkami pre  typ "Štvorec":

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/439092

Webstránka s podmienkami pre typ "Kocka":

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/439088

Webstránka s podmienkami pre typ "Orava":

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/439006

Okruh účastníkov:

Účastníkom v súťaži môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky účasti:

a.    má ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva; ak je účastníkom právnická osoba, má v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti podľa § 4 (autorizovaný architekt), § 4a (autorizovaný krajinný architekt) alebo § 5 (autorizovaný stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo predmet činnosti podľa § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. (ďalej „SZ“) (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb);

b.    nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

c.    nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 14. apríl 2022
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 29. jún 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 7. júl 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 14. júl 2022

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Pavel Paňák
Ing.arch. Kornel Kobák
Ing. Ľubica Šimkovicová
Ing. Matej Kerestúr  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.
Ing. Boris Bujalka  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Ivan Skokan
Mgr. Veronika Kecsővá

Ceny:

prvá cena: 5 000 €
druhá cena: 3 000 €
tretia cena: 2 000 €
suma vyhradená na odmeny: 1 000 €
SUTAZNEPODMIENKY_KOCKA SUTAZNEPODMIENKY_ORAVA SUTAZNEPODMIENKY_STVOREC ZADANIE_KOCKA ZADANIE_ORAVA ZADANIE_STVOREC SUTAZNEPODMIENKY_KOCKA-ZMENA-TERMINOV SUTAZNEPODMIENKY_ORAVA-ZMENA-TERMINOV SUTAZNEPODMIENKY_STVOREC-ZMENA-TERMINOV