Slovenská komora architektov

Termíny skúšok a sľubov v roku 2022

Autorizačné skúšky*:

9. marec 
15. jún 
15. november 
16. november

Sľuby: 

31. marec 
1. júl
1. december 

*Zverejnené spravidla v decembri každého roka, na základe schválenia predstavenstvom.

 

Semináre pre žiadateľov:

1. február 
10. máj 
20. september