Slovenská komora architektov

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Komory. Tvoria ho všetci členovia Komory. Valné zhromaždenie sa schádza raz za dva roky.

XXI. Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov 2021

dňa 19. júna 2021 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov v aule Fakulty architektúry a dizajnu STU, Námestie slobody 19 v Bratislave.

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch volieb do orgánov Slovenskej komory architektov, prerokovaných a schválených materiáloch VZ.

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SKA:

PREDSTAVENSTVO SKA (2021 - 2023)

Ing. arch. Iľja SKOČEK - predseda
Ing. arch. Kornel KOBÁK - 1. podpredseda
Mgr. arch. Nora VRANOVÁ - podpredsedníčka
Ing. arch. Matej GRÉBERT - člen predstavenstva
Ing. Eugen GULDAN, PhD. - člen predstavenstva
Ing. arch. Martin KUSÝ - člen predstavenstva
Ing. arch. Imrich PLEIDEL - člen predstavenstva
Ing. Ing. arch. Anton REITZNER - člen predstavenstva
Ing. arch. Tomáš SOBOTA - člen predstavenstva
Ing. arch. Juraj ŠUJAN - člen predstavenstva
Ing. arch. Rudolf ŽÁKOVSKÝ - člen predstavenstva

DISCIPLINÁRNA KOMISIA (2021 - 2023)

Ing. arch. Ľudmila HOLÍKOVÁ - členka disciplinárnej komisie
Ing. arch. Alan KRAJČÍR - člen disciplinárnej komisie
Ing. arch. Andrea MACEJKOVÁ - členka disciplinárnej komisie
Ing. arch. Pavol MRÁZEK - člen disciplinárnej komisie
Ing. Peter PASEČNÝ - člen disciplinárnej komisie
Ing. arch. Martin PAVELEK - člen disciplinárnej komisie
Ing. arch. Ľudmila SAUDREAU - členka disciplinárnej komisie
doc. Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD. - člen disciplinárnej komisie
Ing. arch. Pavel SUCHÁNEK - člen disciplinárnej komisie
Ing. arch. Lucia TRAJTEROVÁ - členka disciplinárnej komisie
Akad. arch. Dušan VOŠTENÁK - člen disciplinárnej komisie
Ing. arch. Tibor ZELENICKÝ - člen disciplinárnej komisie

JUDr. Juraj BABIŠ - právnik
JUDr. Katarína HAŠČÁKOVÁ - právnička
JUDr. David SOUKENÍK - právnik