Slovenská komora architektov

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava – Dúbravka

Športové centrum polície vyhlasuje kombinovanú architektonicko-urbanistickú, projektovo-ideovú, verejnú anonymnú, jednokolovú súťaž návrhov. 

Členovia poroty:
Ing. arch. Akad. arch. Vladimír Bahna, PhD., nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt
Ing. arch. Matej Grebert, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt, predseda poroty
Ing. arch. Andrej Alexy, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt
Ing. arch. Roman Žitňanský, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt
Ing. arch. Jiří Opočenský, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt
Ing. Martin Fleischer, nezávislý od vyhlasovateľa,
Mjr. Mgr. Juraj Minčík, závislý od vyhlasovateľa

Náhradníci:
Ing. arch.Branislav Sepši, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt
Ing. arch. Peter Lényi, nezávislý od vyhlasovateľa, autorizovaný architekt
Mgr. Jaroslav Taldík, nezávislý od vyhlasovateľa

  1. cena: 21 000,00 eur

  2. cena: 12 600,00 eur

  3. cena: 8 400,00 eur


Odmeny sa udeľujú – celková suma 8 000,00 eur . Porota si vyhradzuje právo rozhodnúť o prípadnom neudelení niektorej z cien alebo odmien, prípadne o inom rozdelení cien a odmien.

Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 24.05.2019
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 30.8.2019 2017 do 12,00 hod.
Termín odovzdania návrhov: do 30.8.2019 do 12,00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: do 10.9.2019
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 16.9.2019

Upozorňujeme účastníkov, že v zmysle § 187 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní od 19. októbra 2018 môže uskutočňovať iba prostredníctvom elektronickej komunikácie ako v nadlimitných, tak aj v podlimitných postupoch zadávania zákazky. Pre komunikáciu s vyhlasovateľom súťaže návrhov, ako aj pre odovzdanie súťažného návrhu v digitálnej podobe je nevyhnutné postupovať podľa inštrukcií vyhlasovateľa prostredníctvom príslušného informačného systému elektronického verejného obstarávania.

Sekretár súťaže:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
tel: +421 903 400 529 E-mail: gajdosova@elconsulting.sk

[download id=" 1362"]

 

Súvisiace