Slovenská komora architektov
Nový bulvár Žilina
14. 8. – 26. 10. 2020 pred 2 rokmi

Nový bulvár Žilina

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 17. 9. 2020 pod číslom KA-549/2020.

Mesto Žilina vyhlásilo v auguste 2020 urbanisticko-krajinársko-architektonický súťažný dialóg s názvom „Nový bulvár Žilina". 

Riešené územie je frekventovaným verejným priestorom, nadväzujúcim na historické centrum mesta. Súčasné prostredie ulice je však už menej lukratívne, morálne a technicky zastarané. Cieľom súťažného dialógu bolo nájsť optimálny návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí ulice Antona Bernoláka, vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania Starého Bulváru ako aj premostenia ulice Mostná.

Súťažného dialógu sa zúčastnili štyri autorské kolektívy. Do tretej fázy 2. etapy dialógu sa prostredníctvom súťažných návrhov zapojili tri ateliéry. O finálnom výsledku rozhodla hodnotiaca prostredníctvom online zasadnutia dňa 02.02.2021.

Okruh účastníkov:

Verejného obstarávania sa mohol zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené podľa § 32 ods. (1) ZVO:

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca disponoval v tíme s minimálne jedným expertom s autorizáciou na pozícii Architekt alebo Krajinných architekt minimálne týmito osobami:

a) (Autorizovaný) architekt podľa § 4 resp. § 5 ods. (1) písm. a) Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Preukázanie splnenia podmienky účasti: 1) Poukázanie na záznam v príslušnom registri Slovenskej komory architektov resp. iného profesného združenia podľa miesta sídla resp. trvalého pobytu, resp. 2) preukázaním dosiahnutého vzdelania. Uchádzač predloží diplom resp. relevantný dokument preukazujúci vzdelanie.

b) (Autorizovaný) krajinný architekt podľa § 4a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Preukázanie splnenia podmienky účasti: 1) Poukázanie na záznam v príslušnom registri Slovenskej komory architektov resp. iného profesného združenia podľa miesta sídla resp. trvalého pobytu, resp. 2) preukázaním dosiahnutého vzdelania. Uchádzač predloží diplom resp. relevantný dokument preukazujúci vzdelanie.

c) Dopravný inžinier Preukázanie splnenia podmienky účasti: Preukázaním dosiahnutého vzdelania. Uchádzač predloží diplom resp. relevantný dokument preukazujúci vzdelanie.

d) Expert na inžiniersku činnosť Preukázanie splnenia podmienky účasti: Predložením minimálne dvoch praktických skúseností v oblasti inžinierskej činnosti osoby v období 5 rokov pred lehotou na predkladanie žiadosti o účasť.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 14. august 2020
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 26. október 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 2. február 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 15. február 2021

Porota:

Riadni členovia:

Ing. arch. Peter Lényi
Ing. Michal Marcinov
Ing.arch. Rudolf Chodelka  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Dušan Šimun
Mgr. Peter Fiabáne  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Peter Nezval
Ing. Michal Berger  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvé miesto: 8 000 €
druhé miesto: 4 500 €
tretie miesto: 4 000 €
režijná odmena: 1 200 €
Informativny-dokument Zadanie

Výsledky súťaže:

prvé miesto (8 000 €) – SLLA s.r.o.

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Mário Melek, Ing. arch. Marián Dušinský, Ing. Michal Löffler, Bc. Zuzana Jančeková
Komentár poroty:

Komisia vysoko hodnotí flexibilitu víťazného tímu v procese súťažného dialógu, nakoľko ponúkol dva veľmi kvalitné návrhy a tiež dokázal veľmi kreatívne pochopiť a zapracovať pripomienky komisie. Zvoleným konceptom dopravnej komunikácie v osi riešeného územia veľmi kreatívne nadväzuje na urbanizmus „starého Bulváru“ formou negatívu organizovania priestoru, čím tieto dva celky veľmi vtipne vizuálne oddeľuje a zároveň prepája zdôraznením jasnej líniovej kompozície. Ako jediný z návrhov prioritne využíva priečny profil v prospech pasantov. Zúžením jazdných pruhov a rekvalifikovaním triedy cestnej komunikácie uvoľňuje priestory po stranách a umožňuje tým bonifikovať pobytovú funkciu v území . Touto zmenou priečneho profilu ako jediný zo súťažiacich akceptoval požiadavku na výsadbu vysokej zelene mimo trasovania podzemnej infraštruktúry. Zapojenie priestorov pred fasádami bytových domov tak isto prispieva k zvýšeniu pobytového komfortu a multimodality v území. Komisia vysoko hodnotí výber aj množstvo vysokej a komponovanej zelene v nadväznosti na vysoký podiel nespevnených plôch v riešenom území ako ekostabilizačný prvok v území. Rovnako vysoko hodnotí aj materiálové riešenie povrchových úprav. Trasovanie cyklochodníkov v koridore dopravnej komunikácie s navrhovanými bezpečnostnými prvkami spolu s rekvalifikovaním triedy cestnej komunikácie považuje komisia za optimálne riešenie. Výhodou predloženého konceptu je jeho robustnosť čo umožňuje jednoduché vstrebanie zmien a úprav, ktorými návrh v nadväzujúcich fázach prejde kvôli zohľadneniu vplyvov, ktoré v súťaži neboli zahrnuté ako aj podnetov generovanými samotným návrhom (riešenie statickej dopravy a pod.).

druhé miesto (4 500 €) – Plural s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Martin Jančok , Arch. Michal Janák , Ing. arch. Zuzana Kovaľová, Ing. arch. Maroš Kostelanský
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
FIDOP s.r.o., emProject, s.r.o., Ing. Magdaléna Pastvová
Komentár poroty:

Koncepčne vysoko kvalitný návrh reflektujúci progresívne urbanistické trendy. Ideu demokratizácie prostredia formou prepojovacích priestorov – „prechodov“ s flexibilnou funkčnou náplňou komisia vysoko ocenila. Otázne je však využitie tohto skôr metropolitného princípu v podmienkach menšieho a spôsobom života vo verejnom priestore skôr konzervatívneho mesta akým je Žilina. Oddelenie dopravných pruhov v priestoroch „prechodov“ demontovateľnými stĺpikmi pôsobí v takto exponovanom prostredí provizórnym dojmom. Návrh v priečnom profile zachováva cca. pôvodnú šírku koridorov pre peších čo determinuje navrhovanú výsadbu vysokej zelene na ich okrajoch nad trasovaním inžinierskych sietí. Smerovo rozdelené vedenie dopravy parkovacími ostrovmi s pozdĺžnym státím v osi územia pohľadovo aj funkčne exponuje automobil v území. Vytvorenie zeleného „baldachýnu“ korunami navrhovanej vysokej zelene vníma komisia v súvislosti s lineárnou urbanistickou formou Bulvárov ako nežiadúcu pohľadovú bariéru. Navrhované výtvarne výrazné skulpturálne riešenie výťahu a premostenia neprispeje k zvýšeniu pobytového komfortu cestujúcich. Prekrytie schodiska v navrhovanej výške je z praktickej stránky formálne. Využitie priestorov pred fasádami bytových domov ako „zelených bufferov“ komisia vníma ako nedostatočné využitie potenciálu týchto priestorov.

tretie miesto (4 000 €) – Pleidel Architekti s.r.o.

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing. arch. Alena Tokovicsová, Ing. Igor Ševčík
Komentár poroty:

Predložené riešenie vo veľkej miere rešpektuje existujúci priečny profil, čo z pohľadu využiteľnosti územia pasantom neprináša do územia novú kvalitu – nevyužíva potenciál územia. Takéto riešenie v priečnom profile predpokladá výsadbu zelene v koridoroch kolidujúcich s vedením inžinierskych sietí. Rozdelenie územia do troch rozmerovo cca rovnakých ale funkčne nekonzistentných celkov v pozdĺžnom profile narúša urbanistickú homogenitu a plynulosť prostredia. Smerovo rozdelené riešenie dopravy formou umiestnenia veľkých parkovacích zón v osi na začiatku a konci územia vytvára silnú vizuálnu a funkčnú dominanciu automobilov čo je spolu s navýšením počtu parkovacích miest v území v rozpore s požiadavkami mesta. Problematické je aj vedenie cyklotrasy v spoločnom koridore s chodníkom pre peších. Návrh preferuje formu solitérnej výsadby vysokej zelene čo so sebou prináša malé percento nespevnených plôch v riešenom území . Návrh sa nezaoberal priestormi pred fasádami bytových domov čo komisia vyhodnotila ako negatívum tohto riešenia. Návrh v podstate sanuje existujúci stav.

režijná odmena (1 200 €) – Indetail Group s.r.o. (CZ)

Komentár poroty: