Trenčín – revitalizácia pešej zóny

Mesto Trenčín plánuje v júni 2019 vyhlásiť verejnú dvojkolovú anonymnú urbanisticko–architektonicko–krajinársku projektovú súťaž návrhov:

Trenčín – revitalizácia pešej zóny:
Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova

Predmetná pešia zóna je veľmi frekventovaným verejným priestorom v exkluzívnej časti mesta, priamo nadväzujúca na historické centrum. Prostredie v určitých častiach je však menej lukratívne – hlavne vzhľadom k okolitej zástavbe. Preto od súťažných návrhov očakávame výrazný a kreatívny urbanistický a architektonický vstup do daného prostredia, primeraný jednotlivým častiam pešej zóny, ktoré majú rôzne charaktery a atmosféru.

Zároveň očakávame prirodzené prepojenia jednotlivých častí, s plynulými prechodmi, prienikmi a nadväznosťami, aj vo vzťahu k novo zrekonštruovanému Mierovému námestiu. Očakávame komplexný návrh, ktorý spraví celý riešený priestor i pobyt a pohyb v centre mesta atraktívnejším aj príjemnejším a vhodne skombinuje frekventovaný pohyb s miestami oddychu.

Rozsah (cca 13.600 m2) je vyznačený na obr. situácia, na obrázkoch 1-7 sú fotografie – ukážky pešej zóny (poloha kamier je označená v obr. situácia).

Predpokladané termíny:
Prvé kolo: 12. jún – 23. september 2019
Druhé kolo: 4. október – 2. december 2019

Predmetom prvého kola súťaže by mali byť komplexné urbanisticko–architektonicko-krajinárske ideové návrhy, s cieľom, aby do druhého kola postúpili najzaujímavejšie a najkreatívnejšie návrhy, najvhodnejšie pre dané prostredie, funkčnosťou a usporiadaním najviac vyhovujúce požiadavkám a predstavám mesta, ktoré zároveň budú realizovateľné v intenciách odhadovaných investičných nákladov.

V druhom kole budú postupujúce návrhy z prvého kola revidované odporúčaniami poroty a dopracované o podrobnejšie krajinárske riešenie, detaily, povrchy, špecifikáciu materiálov, osvetlenia, mobiliáru, drobnej architektúry, prípadných priestorových architektonických konštrukcií  (objektov) a umeleckých diel  a podobne.

Ing. arch. Martin Beďatš
Hlavný architekt mesta Trenčín
Mesto Trenčín
Farská 10
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 465
mobil: 0902 911 311
e-mail: martin.bedats@trencin.sk
web: www.trencin.sk

OrthoVista