Pravidlá organizovania podujatí SVA

  PRAVIDLÁ PREDSTAVENSTVA UPRAVUJÚCE ORGANIZOVANIE KONFERENCIÍ A SEMINÁROV (31,1 KiB, 599 hits)

Podujatia budú hodnotené a zaradené do Sústavného vzdelávania architektov na základe schválenia výborom pre SVA v súlade s Pravidlami predstavenstva SKA upravujúce organizovanie konferencií a seminárov zo 17. apríla 2012. Aby sa zabezpečila najvyššia možná úroveň odbornosti a profesijné vzdelávanie pre autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov, Vás vyzývame, aby ste ako organizátor podujatia poslali podklady, sylaby a odborných garantov na schválenie aspoň 4 týždne pred jeho konaním na emailovú adresu marosova@komarch.sk. O rozhodnutí výboru Vás bude tajomník emailom informovať a oznámenie o zaradené podujatia zverejní aj na webovom sídle komory.

Základnými podmienkami schvaľovania podujatí do SVA je, že:

  1. sa nejedná sa o výhradne produktovú prezentáciu
  2. aspoň jeden z rečníkov je nezávislý odborný garant
    • odborným garantom podujatia musí byť autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt alebo odborník z akademického prostredia so zameraním súvisiacim s témou podujatia.

PRAVIDLÁ PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV UPRAVUJÚCE ORGANIZOVANIE KONFERENCIÍ A SEMINÁROV

(ďalej len „Pravidlá“)

(uznesenie predstavenstva zo 17. apríla 2012)

Jednou zo základných úloh Slovenskej komory architektov je dbať o rast odbornosti architektov a krajinných architektov. Nemenej dôležitou je aj úloha vykonávať osvetovú, propagačnú, popularizačnú a informačnú činnosť. Vzhľadom na rozdielny charakter týchto dvoch úloh upravujú tieto pravidlá podmienky a spôsob organizácie výkonu aktivít z dôvodu ich nutnej diferenciácie do týchto troch okruhov:

1. Aktivity organizované v rámci celoživotného vzdelávania Slovenskej komory architektov

Semináre, konferencie a školenia pripravené a organizované v rámci plnenia Koncepcie celoživotného vzdelávania Slovenskej komory architektov (ďalej len „koncepcia“), ktorú na návrh Výboru pre celoživotné vzdelávanie schváli predstavenstvo Komory.

Kritéria odbornosti a podmienky zaradenia podujatí do Celoživotného vzdelávania SKA budú podrobne rozpracované v samotnej koncepcii.

Technicko-organizačné zabezpečenie individuálnych podujatí schvaľuje na návrh Výboru pre celoživotné vzdelávanie predstavenstvo Komory.

Náklady spojené s podujatím budú hradené z rozpočtu Komory, z účastníckych poplatkov, resp. budú čiastočne hradené partnermi podujatia. V tom prípade Komora poskytne partnerovi mediálnu propagáciu bezodplatne.

2. Aktivity, na ktorých Slovenská komora architektov participuje ako spoluorganizátor

Semináre, konferencie a školenia, organizované inými subjektmi, ktoré sú v súlade s úlohami Slovenskej komory architektov a Slovenská komora architektov vzhľadom na ich odborný charakter či vysoký kredit akcie a na základe súhlasu predstavenstva chce vystupovať v pozícii ich spoluorganizátora či partnera podujatia.

O výške konferenčného poplatku, resp. jeho odpustení v plnej miere a o podmienkach partnerstva rozhoduje predstavenstvo na základe návrhu, ktorý predkladá Úrad komory na základe požiadaviek a podkladov organizátora. Pri stanovení konferenčného poplatku sa zohľadní hodnota a úroveň organizovaného podujatia, hodnota mediálnej prezentácie Slovenskej komory architektov v rámci jej pozitívneho PR voči svojim členom ale aj širokej verejnosti.

3. Ostatné podujatia

Semináre, konferencie a školenia, ktorých téma nespadá do bodu 1. a nie je záujem zo strany Komory o spoluprácu v rozsahu bodu 2. Štandardne sa jedná o podujatia organizované firmami, ktoré však spĺňajú kritériá odbornosti:

  • nejedná sa o výhradne produktovú prezentáciu
  • aspoň jeden z rečníkov je nezávislý odborný garant

Po predložení návrhu podujatia Úradom komory a overení splnenia vyššie uvedených podmienok rozhoduje predstavenstvo o ich mediálnej podpore komorou a výške konferenčného poplatku za jej realizáciu.

V prípade, že podujatie bude organizované firmou, ktorá je zároveň sponzorom CE·ZA·RA, môže predstavenstvo výšku konferenčného poplatku znížiť alebo ju odpustiť v plnom rozsahu.