Pravidlá organizovania podujatí PVA od r. 2021

 

Na základe uznesenia Predstavenstva SKA zo 16. októbra 2019  č. 4 bolo Sústavné vzdelávanie architektov “SVA” premenované na Profesijné vzdelávanie architektov “PVA“.

  Pravidlá predstavenstva SKA pre zaraďovanie podujatí do systému profesijného vzdelávania architektov (193,9 KiB, 133 hits)

Podujatia budú hodnotené a zaradené do Profesijného vzdelávania architektov na základe schválenia výborom pre PVA v súlade s Pravidlami predstavenstva SKA upravujúce organizovanie konferencií a seminárov zo 16. októbra 2019. Aby sa zabezpečila najvyššia možná úroveň odbornosti a profesijné vzdelávanie pre autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov, Vás vyzývame, aby ste ako organizátor podujatia poslali podklady, sylaby a odborných garantov na schválenie aspoň 4 týždne pred jeho konaním na emailovú adresu wagnerova@komarch.sk. O rozhodnutí výboru Vás bude tajomník emailom informovať a oznámenie o zaradené podujatia zverejní aj na webovom sídle komory.

Základnými podmienkami schvaľovania podujatí do PVA je, že:

  1. sa nejedná sa o výhradne produktovú prezentáciu
  2. aspoň jeden z rečníkov je nezávislý odborný garant
    • odborným garantom podujatia musí byť autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt alebo odborník z akademického prostredia so zameraním súvisiacim s témou podujatia.

PRAVIDLÁ PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV PRE ZARAĎOVANIE PODUJATÍ DO SYSTÉMU PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA ARCHITEKTOV

(ďalej len „Pravidlá“)

(uznesenie predstavenstva zo 16. októbra 2019)

Jednou zo základných úloh Slovenskej komory architektov (SKA) je dbať o rast odbornosti autorizovaných architektov a organizovať ich celoživotné odborné vzdelávanie v rozsahu požadovanom reprezentatívnymi medzinárodnými organizáciami architektov. (Štatút SKA, čl. 2, ods. 3). Súčasne, povinnosťou členov Komory je zúčastňovať sa na sústavnom vzdelávaní architektov organizovanom Komorou (čl. 9, ods. 4/b). Túto úlohu SKA napĺňa prostredníctvom Systému Profesijného vzdelávania architektov v súlade s Koncepciou profesijného vzdelávania.

 Pravidlá predstavenstva SKA upravujú spôsob zaraďovania podujatí do Systému Profesijného vzdelávania architektov (PVA) a ich rozdelenie do kategórií:

 1. Podujatia organizované Slovenskou komorou architektov
Podujatia typu A – 20 kreditov

 Do tejto kategórie patria semináre, konferencie a školenia pripravené a organizované Slovenskou komorou architektov v spolupráci s Inštitútom SKA v rámci plnenia Koncepcie profesijného vzdelávania.

Technicko-organizačné zabezpečenie podujatí schvaľuje na návrh Výboru pre profesijné vzdelávanie predstavenstvo Komory. Náklady spojené s podujatím budú hradené z rozpočtu Komory, z príspevkov partnerov podujatia a z účastníckych poplatkov členov a nečlenov Komory. O výške poplatku pre jednotlivé akcie rozhoduje predstavenstvo SKA.

2. Podujatia, na ktorých Slovenská komora architektov participuje ako spoluorganizátor
Podujatia typu B – 10 kreditov

Túto kategóriu predstavujú najmä semináre, konferencie a školenia organizované inými subjektmi, ktoré sú v súlade s Koncepciou profesijného vzdelávania a Slovenská komora architektov vzhľadom na ich vysoký odborný kredit prevezme nad podujatím záštitu, alebo vystupuje v pozícii odborného garanta, či partnera podujatia. O udelenie záštity žiada organizátor podujatia v žiadosti o zaradenie do Systému PVA. O prevzatí záštity nad podujatím rozhoduje predstavenstvo Komory na návrh Výboru pre profesijné vzdelávanie.

O výške konferenčného poplatku a o podmienkach partnerstva rozhoduje predstavenstvo Komory na návrh Úradu SKA. Návrh podmienok zohľadňuje požiadavky organizátora a skutočné náklady SKA spojené s organizovaním podujatia. V prípade, že hlavným organizátorom podujatia je partner CE-ZA-RA, organizačná spolupráca SKA je súčasťou vzájomného plnenia.

3. Ostatné podujatia
Podujatia typu C – 5 kreditov

 Semináre, konferencie a školenia organizované externými subjektami môžu byť zaradené do Systému PVA v prípade súčasného splnenia nasledovných kritérií:

  • Jedná sa o odborné podujatie, ktorého podstatnú časť netvorí produktová prezentácia
  • Aspoň jeden z rečníkov je nezávislý odborný garant – autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt alebo odborník z akademického prostredia

O zaradení podujatia do Systému PVA rozhoduje predstavenstvo Komory na návrh Výboru pre profesijné vzdelávanie na základe žiadosti organizátora podujatia.

Podávanie žiadosti o zaradenie podujatia do Systému PVA:

  • Žiadosť o zaradenie podujatia do Systému PVA zasiela organizátor podujatia písomne na mailovú adresu komarch@komarch.sk najneskôr šesť týždňov pred plánovaným termínom konania. Prílohou žiadosti je vyplnený dotazník „Informácie o vzdelávacom podujatí“. Formulár dotazníka je dostupný na webovom sídle www.komarch.sk.
  • Výbor pre profesijné vzdelávanie posúdi na základe žiadosti, či uvedené podujatie spĺňa kritériá pre zaradenie do Systému PVA, určí typ podujatia a mieru organizačnej spoluúčasti SKA. Následne odporučí alebo neodporučí predstavenstvu podujatie na schválenie. O zaradení podujatia a jeho podmienkach rozhoduje predstavenstvo Komory na svojom zasadnutí, ktoré sa koná spravidla raz mesačne.
  • O rozhodnutí predstavenstva informuje organizátora podujatia tajomník Výboru pre profesijné vzdelávanie emailom. Následne s ním dohodne potrebné organizačné náležitosti. Všetky podujatia zaradené do Systému PVA budú zverejnené na webovom sídle www.komarch.sk.
  • V prípade záujmu môže byť podujatie prezentované aj ďalšími mediálnymi kanálmi SKA ako je emailový Newsletter zasielaný všetkým členom SKA, Facebook SKA a iné. Táto prezentácia je spojená s konferenčným poplatkom, ktorého výšku určuje predstavenstvo Komory na návrh Úradu SKA.

 

CEZAAR