Autorizačná skúška

Informácie o autorizačnej skúške

Žiadosť možno podať len na tlačive komory Žiadosť o vykonanie autorizačnej skúšky. Môžete ju získať na úrade komory, resp. stiahnuť si ju z web stránky komory (je potrebné dodržať formát žiadosti A3 a vytlačiť ju obojstranne).

Žiadosť uchádzača musí byť doručená úradu komory najneskôr 30. deň pred termínom autorizačnej skúšky. Žiadosť uchádzača podaná po lehote sa považuje za podanú na nasledujúci termín autorizačnej skúšky.

Prílohou žiadosti sú:
a) doklad o vzdelaní v úradne osvedčenej fotokópii alebo v origináli na zhotovenie fotokópie na úrade komory,
b) knižka odbornej praxe,
c) portfólium,
d) výpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorý v deň podania nie je starší ako tri mesiace
e) doklad o zaplatení úhrady za odbornú skúšku.

Knižka odbornej praxe
(čl. 8 Skúšobného poriadku)

/1/ Knižka odbornej praxe preukazuje priebeh odbornej praxe. Obsahuje priebežné záznamy o práci uchádzača pod dohľadom za obdobie najmenej troch rokov pred konaním autorizačnej skúšky potvrdené autorizovaným architektom, ktorý vykonával dohľad nad odbornou praxou uchádzača, z ktorého je zrejmé, že uchádzač počas obdobia odbornej praxe nepretržite vykonával odborné činnosti vo výstavbe.

/2/ Riadne a priebežne vyplnená knižka je prílohou žiadosti uchádzača a podkladom pre kontrolu odbornej praxe namiesto referencií.

 

Portfólium
(čl. 7 Skúšobného poriadku)

/1/ Portfólium preukazuje obsah odbornej praxe uchádzača. Obsahuje reprezentatívny výber výsledkov jeho práce pod dohľadom architekta za obdobie najmenej troch rokov pred konaním autorizačnej skúšky, z ktorého jednoznačne vyplýva, že uchádzač má potrebné tvorivé schopnosti a odbornú technickú spôsobilosť na samostatné poskytovanie architektonických služieb. Pri predkladaných dielach v portfóliu sa prihliada na prítomnosť základných atribútov komplexnej architektonickej kvality, príp. inej architektonickej činnosti (napr. diplomový projekt, súťažný návrh, drobný dizajn a pod.)“

/2/ V portfóliu sa uvádzajú najvýznamnejšie architektonické diela a iné výsledky architektonickej činnosti uchádzača (ďalej len „dielo“), najmä tie, ktoré boli uskutočnené a pri ktorých ide o výlučné autorstvo alebo spoluautorstvo. Obsah portfólia tvoria zároveň spravidla tri diela vyžadujúce si výkon vybraných činnosti vo výstavbe v zmysle Stavebného zákona na ktorých uchádzač odborne participoval pod dohľadom architekta počas odbornej praxe. Každé dielo sa v portfóliu uvádza tak, aby bol  zrejmý vývin autorovej myšlienky od konceptu, cez ideový zámer, projektovú dokumentáciu až po uskutočnenie diela v konečnej forme, napr. vo forme uskutočnenej stavby. Fotokópie grafickej zložky a fotografie uskutočnených diel v portfóliu sú doplnené základnými údajmi o nich so stručným komentárom ku koncepcii diela.

/3/ Portfólium má formu katalógu s viazanými alebo rýchloviazanými listami formátu A 3 alebo A 4; podoba portfólia tiež prezentuje individuálne tvorivé schopnosti uchádzača a musí byť preto ním samostatne spracované.

ÚHRADY

za výkony Slovenskej komory architektov
(uznesenie predstavenstva z 13. marca 2012)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov podľa § 28 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a podľa čl. 26 ods. 1 písm. i) štatútu Slovenskej komory architektov ustanovuje:

Článok 1
Úhrada za odbornú skúšku

Úhrada za odbornú skúšku je 250,- €; a je splatná najneskôr pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky.

Úrad komory po uplynutí termínu na odovzdanie žiadostí zvolá skúšobný senát na predbežnú kontrolu.

Predbežná kontrola
(článok 10 Autorizačného poriadku)

(1) Keď je podaná žiadosť uchádzača kompletná, tajomník skúšobnej komisie Slovenskej komory architektov (ďalej len „skúšobná komisia“) pripraví všetky došlé žiadosti s prílohami na predbežnú kontrolu a bezodkladne upovedomí o tom predsedu skúšobnej komisie. Zároveň oznámi predsedovi určeného skúšobného senátu miesto a termín, kedy môže skúšobný senát vykonať predbežnú kontrolu. Na predbežnej kontrole by sa mali zúčastniť najmenej traja súčasne prítomní členovia skúšobného senátu.

(2) Predbežnou kontrolou skúšobný senát posúdi obsah portfólia a priebeh odbornej praxe podľa knižky odbornej praxe, najmä či obsah portfólia preukazuje odbornú spôsobilosť uchádzača a dokumentuje jeho tvorivé a odborné schopnosti a či priebeh a trvanie odbornej praxe osvedčuje zákonnú dĺžku a nepretržitosť odbornej praxe, či bola vykonaná pod dohľadom autorizovaného architekta a riadne zaznamenaná.

(3) O predbežnej kontrole sa spíše zápisnica, ktorá je súčasťou písomností o autorizačnej skúške. Zápisnicu podpíšu všetci členovia skúšobného senátu zúčastnení na predbežnej kontrole.

(4) Ak skúšobný senát pri predbežnom posudzovaní portfólia a knižky odbornej praxe zistí odstrániteľné nedostatky, vyzve uchádzača listom riaditeľa úradu, aby ich odstránil najneskôr do začatia autorizačnej skúšky. Vo výzve sa uvedie zistený nedostatok, ktorý treba odstrániť, s upozornením, že bez toho sa v autorizačnom konaní nebude pokračovať. Proti tomuto zisteniu pri predbežnej kontrole môže uchádzač podať do troch dní odo dňa doručenia výzvy námietky písomne alebo elektronickou poštou. O námietkach rozhodne predseda skúšobnej komisie do troch dní odo dňa doručenia námietok úradu komory. Ak predseda skúšobnej komisie uzná opodstatnenosť námietok, v autorizačnom konaní sa pokračuje, ako keby portfólio alebo knižka odbornej praxe nemali vytýkaný nedostatok.

(5) Ak uchádzač neodstráni nedostatok v určenej lehote na písomnú výzvu podľa odseku 4, alebo ak predseda skúšobnej komisie neuznal podané námietky, v autorizačnom konaní sa nepokračuje a úrad žiadosť uchádzača s prílohami vráti žiadateľovi. V čase od vypravenia výzvy až do odstránenia nedostatku neplynie zákonná lehota na vybavenie žiadosti uchádzača (§ 15 ods. 2 zákona).

(6) Ak skúšobný senát pri predbežnom posudzovaní zistí, že obsah portfólia nepreukazuje účasť uchádzača na prezentovaných dielach, nepreukazuje jeho odbornú spôsobilosť alebo podľa knižky odbornej praxe priebeh uvádzanej odbornej praxe nepreukazuje zákonnú požiadavku na dĺžku odbornej praxe alebo jej nepretržitosť, alebo že odborná prax nebola vykonaná pod dohľadom architekta alebo nie je ním osvedčená, alebo ak sa zistí iný vážny neodstrániteľný nedostatok, skúšobný senát rozhodne, že uchádzač nesplnil zákonné požiadavky na pripustenie na autorizačnú skúšku a vráti mu portfólio. Písomné vyhotovenie rozhodnutia podpísané predsedom skúšobného senátu úrad doručuje uchádzačovi do vlastných rúk (§ 41b zákona).

(7) Proti rozhodnutiu podľa odseku 5 sa uchádzač môže odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje autorizačný výbor.

(8) Žiadosť s prílohami je do začiatku písomného testu prístupná na nahliadnutie skúšobnému senátu, ostatným členom skúšobnej komisie a členom autorizačného výboru.

Uchádzači sú po predbežnej kontrole elektronicky vyrozumení o jej výsledku Úradom komory.

Skúška má dve časti: písomný test a verejná rozprava.

Písomný test
(čl. 9 Skúšobného poriadku)

/1/ Písomný test preukazuje teoretické vedomosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských technických noriem potrebných na výkon vybraných činností vo výstavbe a na zastupovanie stavebníka pri príprave stavby a pri uskutočňovaní stavby.

Priebeh písomného testu
(čl. 15 Skúšobného poriadku)

/1/ Písomný test je neverejný. Zúčastňujú sa na ňom všetci uchádzači a členovia skúšobného senátu poverení predsedom skúšobného senátu.

/2/ Písomný test trvá 45 minút. Písomný test je absolvovaný úspešne, ak uchádzač správne zodpovie najmenej dve tretiny otázok. Ak písomný test nebol absolvovaný úspešne, uchádzač nepokračuje v autorizačnej skúške verejnou rozpravou a hladí sa na neho, že na autorizačnej skúške neuspel.

/3/ Písomný test vyhodnocuje predseda skúšobného senátu.

/4/ Písomný test s jeho vyhodnotením podpísaný tými, kto ho vyhodnocovali, je súčasťou písomností o autorizačnej skúške.

Verejná rozprava
(čl. 10 Skúšobného poriadku)

/1/ Počas verejnej rozpravy má uchádzač preukázať schopnosť uchádzača verejne vysvetliť a obhájiť svoje diela, opísať základné činnosti architekta vo vzťahu k stavebníkovi, vo vzťahu k stavebnému úradu a vo vzťahu k dodávateľovi stavby, navrhnúť riešenia modelových situácií, ktoré sa môžu v činnosti architekta v praxi vyskytnúť pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb, preukázať vedomosti o riadení projektu a vedení kancelárie, o priebehu povoľovacích a schvaľovacích konaní, o výkone stavebného dozoru, o základnej zmluvnej činnosti.

/2/ Uchádzač má počas verejnej rozpravy tiež preukázať integritu svojich odborných znalostí a postojov s dielami prezentovanými v portfóliu.

/3/ Podkladom verejnej rozpravy je portfólium a predmetom v ňom uvedené diela uchádzača.

Priebeh verejnej rozpravy
(čl. 16 Skúšobného poriadku)

/1/ Verejná rozprava sa vedie samostatne s každým uchádzačom, ktorý úspešne absolvoval písomný test.

/2/ Verejnú rozpravu vedie predseda skúšobného senátu. Predseda skúšobného senátu môže na verejnej rozprave udeliť slovo alebo povoliť položenie otázky uchádzačovi aj z radov prítomnej verejnosti. Prítomná verejnosť nesmie narúšať priebeh skúšky. Predseda skúšobného senátu je oprávnený vykázať z miestnosti toho, kto ruší priebeh verejnej rozpravy.

/3/ Verejná rozprava trvá najviac 30 minút.

/4/ Položené otázky spolu s hodnotením odpovede sú súčasťou zápisnice o priebehu a výsledkoch autorizačnej skúšky.

Podrobnosti o organizácii skúšky upravuje Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov

Organizácia autorizačnej skúšky
(čl. 11 Skúšobného poriadku)

/1/ Autorizačné skúšky sa konajú spravidla štyrikrát ročne v riadnych termínoch a ak ide o autorizačnú skúšku pre krajinných architektov, spravidla dvakrát ročne v riadnych termínoch. Riadne termíny určí predstavenstvo každoročne najneskôr do 15. januára a Úrad zabezpečí ich zverejnenie v informačných materiáloch Komory. Podľa potreby môže predstavenstvo kedykoľvek určiť aj mimoriadny termín konania autorizačnej skúšky.

/2/ V každom skúšobnom termíne môže podľa potreby súbežne pracovať viac skúšobných senátov.

Účasť na autorizačnej skúške
(čl. 13 Skúšobného poriadku)

/1/ Na vykonanie autorizačnej skúšky Úrad písomne pozve uchádzača najneskôr 15 dní pred termínom jej konania. V pozvánke dostane uchádzač informácie o mieste a termíne skúšky, prípadne i doplňujúce údaje o jej obsahu a priebehu a organizačné pokyny.

/2/ Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na autorizačnej skúške zo zdravotných dôvodov, vážnych osobných dôvodov alebo iných dôvodov hodných osobitného zreteľa, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne po jej vzniku Úradu. Dôvod neúčasti je uchádzač povinný náležite písomne odôvodniť a zdokladovať najneskôr do troch dní od oznámenia neúčasti.

/3/ Ak skúšobný senát uzná vážnosť dôvodu, pre ktorý sa uchádzač nemohol na autorizačnej skúške zúčastniť, Úrad zaradí uchádzača na iný termín a prijatú úhradu za odbornú skúšku Úrad použije pre autorizačnú skúšku v náhradnom termíne.

/4/ Ak sa uchádzač neospravedlní alebo jeho dôvod neúčasti na autorizačnej skúške nie je podľa skúšobného senátu vážny a ospravedlniteľný, posudzuje sa uchádzač tak, ako keby na autorizačnej skúške neuspel a nemá nárok na vrátenie prijatej úhrady.